۲تسالونیکیان 1:9

۲تسالونیکیان 1:9 NMV

جزای ایشان هلاکت جاودانی از حضور خداوند و از جلالِ قدرت او خواهد بود،
NMV: هزارۀ نو
به اشتراک گذاشتن