۲تسالونیکیان 1:8

۲تسالونیکیان 1:8 NMV

او خدانشناسان و نافرمانانِ به انجیل خداوند ما عیسی را کیفر خواهد داد.
NMV: هزارۀ نو
به اشتراک گذاشتن