۲تسالونیکیان 1:7

۲تسالونیکیان 1:7 NMV

و شما را که رنج می‌برید با ما آرام بخشد. این زمانی واقع خواهد شد که خداوندْ عیسی همراه با فرشتگانِ نیرومند خویش با آتشی فروزان از آسمان ظهور کند.
NMV: هزارۀ نو
به اشتراک گذاشتن