۲تسالونیکیان 1:5

۲تسالونیکیان 1:5 NMV

اینها همه نشان داوری عادلانۀ خداست، و ثمرش این است که شما شایستۀ پادشاهی خدا شمرده خواهید شد که در راهش رنج می‌برید.
NMV: هزارۀ نو
به اشتراک گذاشتن