۲تسالونیکیان 1:4

۲تسالونیکیان 1:4 NMV

از این رو، ما در کلیساهای خدا به‌خاطر پایداری و ایمان شما در تحمّل آزارها و سختیها، به وجودتان افتخار می‌کنیم.
NMV: هزارۀ نو
به اشتراک گذاشتن