۲تسالونیکیان 1:2

۲تسالونیکیان 1:2 NMV

فیض و سلامتی از سوی خدا، پدر ما، و خداوندْ عیسی مسیح بر شما باد.
NMV: هزارۀ نو
به اشتراک گذاشتن