۲تسالونیکیان 1:12

۲تسالونیکیان 1:12 NMV

و تا نام خداوند ما عیسی در شما جلال یابد، و شما نیز در او جلال یابید، بر حسب فیض خدای ما و خداوندْ عیسی مسیح.
NMV: هزارۀ نو
به اشتراک گذاشتن