۲تسالونیکیان 1:10

۲تسالونیکیان 1:10 NMV

در آن روز که او می‌آید تا در مقدسین خود تمجید شود و در میان همۀ آنان که ایمان آورده‌اند، مایۀ شگفتی گردد. این شامل شما نیز خواهد بود، چرا که به شهادت ما ایمان آورده‌اید.
NMV: هزارۀ نو
به اشتراک گذاشتن