۲تسالونیکیان 1:1

۲تسالونیکیان 1:1 NMV

از پولس و سیلاس و تیموتائوس، به کلیسای تسالونیکیان که در خدا، پدر ما، و خداوندْ عیسی مسیح‌اند
NMV: هزارۀ نو
به اشتراک گذاشتن