موازى
معرفیِ نامۀ اوّل یوحنا
نامۀ اوّل یوحنا دو هدف اصلی را دنبال می‌کند:‏ نخست، مؤمنان را تشویق می‌کند که در رفاقت و مصاحبت با خدا و پسرش عیسی مسیح زندگی کنند؛ دوّم، دربارۀ تعالیم نادرستی که به این رفاقت صدمه می‌زند، هشدار می‌دهد.
این تعالیم نادرست بر این اندیشه استوار بود که جهانِ مادی فی‌نفسه پلید است و تماس با آن باعث ناپاکی می‌شود. فقط روح پاک است. لذا عیسی مسیح، پسر خدا، نمی‌توانست جسم انسانی به خود بگیرد، چرا که جسم ناپاک است و خدا پاک. گروهی از این معلّمان تعلیم می‌دادند که برای رستگار شدن باید بدن را آزار داد و از قید آن رها شد؛ گروهی دیگر ادعا می‌کردند که چون نجات امری روحانی است که به روح انسان مربوط می‌شود، پس گناهانی که انسان با بدن خود می‌کند، تأثیری بر نجات او و سلامت روحش ندارد؛ پس می‌توان هر کاری کرد.
نویسنده برای مقابله با این تعالیم، به‌روشنی بیان می‌دارد که عیسی مسیح براستی انسان شد و جسم انسانی به خود گرفت. او همچنین تأکید می‌ورزد که همۀ آنان که به عیسی ایمان دارند و خدا را محبت می‌کنند، باید از گناه و شرارت دوری گزینند و بخصوص محبت خود را در عمل به همنوعان خویش نشان دهند.
تقسیم‌بندی کلّی
۱- مقدمه (‏۱‏:‏۱‏-۴)
۲- نور و تاریکی (‏۱‏:۵ تا ‏۲‏:۲۹)
۳- فرزندان خدا و فرزندان شیطان (باب ۳)
۴- راستی و ناراستی (‏۴‏:‏۱‏-۶)
۵- وظیفۀ ما در محبت کردن (‏۴‏:‏۷‏-۲۱)
۶- ایمان پیروزمند (باب ۵)