۱یوحنا 3:8 NMV

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با ۱یوحنا 3:8