NGK PE Nooitgedacht
Kwarantyn Kerk – Huisgeloof vir Sondag, 10 Januarie 2021 en Maandag tot Vrydag, 11 tot 15 Januarie 2021
Geestelike samesyn en geloofsvorming vir kleiner groep, gesinne en individue.
Locations & Times
Expand
  • NG Kerk Nooitgedacht, Port Elizabeth, South Africa
    24 Brabant Rd, Port Elizabeth, 6025, South Africa
    Saturday 1:00 PM
Sondag, 11 Januarie


Kom tot rus in God se teenwoordigheid
Doen die oefening soos hierbo.


Steek nou ’n kers aan as simbool van God se teenwoordigheid by jou.


Gebed –

Genadige en heilige Vader, gee ons die wysheid om U te bedink,die ywer om U te soek, die geduld om vir U te wag, die oë om U raak te sien, die ingesteldheid om na U te vra en die lewe om U te verkondig deur die krag van die Gees van onse Here Jesus Christus. Amen


Lees die teksgedeelte, Markus 1:1-11.
Kinderoomblik -

Vier jou/julle identiteit as gedooptes. Steek jou/almal se doopkerse aan. As jy/julle nie so iets het nie, gaan koop ‘n mooi kers of vat sommer enige kers. Die kerse herinner jou/ons dat jy/ons gedoop is en kinders van God is. Vertel vir julle kinders van hulle doopdag.
Julle kan ook beurte maak om julle hande in die bak water te steek en ‘n kruis op julle voorkop te maak. Se vir mekaar jy is gedoop. God sal altyd by jou wees. Jy is spesiaal vir God en ons.


Moontlike vrae -

Wat beteken jou doop vir jou?
Wat staan vir jou uit in hierdie gedeelte?
Hoe word jou lewe geraak?
Watter uitnodiging kom deur die Here na jou?


Agtergrond -

Hierdie Evangelie het na alle waarksynlikheid in die tydperk rondom 65 nC ontstaan, voordat Jerusalem in die jaar 70 nC verwoes is. Die verwagting van komende onheil wat veral in Markus 13 na vore tree, dui daarop dat die Joodse Oorlog van 66-70 nC nog nie sy hoogtepunt bereik het nie.
Die Markusevangelie is die oudste van die Evangelies. Markus het sy Evangellie waarksynlik in Rome en vir Christene in Rome geskryf. Hulle was ‘n bedreigde godsdienstige minderheid in die hoofstad van die Romeinse Ryk. Hy skryf sy evangelie hoofsaaklik om sy eerste lesers aan te moedig om in moeilike omstandighede in hulle belydenis te volhard.
Dit is interessant dat Markus niks vertel van Jesus se geboorte of van sy kinderdae nie.. Markus begin sy verhaal van die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, die Seun van God, nie bv. met die geboorte van Jesus nie of met sy kinderdae nie, maar met Johannes die Doper se optrede.
Ons hoor in vers 1-8 dat Johannes die Doper die pad vir Jesus gereed maak. In vers 9-13 hoor ons van Jesus se doop en sy versoeking in die woestyn.
Die Jode het verwag het dat ‘n boodskapper sou kom om die koms van die Messias aan te kondig en die pad vir Hom gereed te maak. Hierdie boodskapper, hierdie profeet sou soortgelyk wees aan Elia.
Markus lig uit dat Johannes die Doper, hierdie boodskapper is. Hy het in ook die woestyn opgetree en sy vreemde kleredrag en dieet laat mens dink aan die profeet Elia (sien 2 Kon 1:8). Dit was destyds die gebruik om ‘n boodskapper vooruit te stuur as ‘n koning op pad was. Dan kon die mense hulle voorberei sodat hulle nie onkant gevang sou word nie. Dit was Johannes gedoen het vir Jesus.
Hy het mense ernstig opgeroep tot bekering. As bevestiging van mense se nuwe lewe het hy hulle gedoop.
Johannes was egter nie die lang verwagte Messias, die verlosser nie.
Johannes se: “Ek is nie eers werd om te buk en die riempies van sy sandale los te maak nie”. Slawe moes dit vir hulle base doen het voor hulle voete gewas het. Wie dit sou doen was baie onbelangrik. Johannes se hy is nie eers waardig om dit vir Jesus te doen nie. Hy is totaal ondergeskik aan Jesus, die Seun van God.
Johannes het ook net met water gedoop. Jesus gaan met die Heilige Gees doop.
Jesus word dan gedoop. Met sy doop kom identifiseer Jesus homself met die mense, die berouvolle sondaars en se hy neem die sonde van die mens op Hom. Hy kom se dat hy die sondelose Lam die Een is wat mense van hulle sonde gaan verlos. Jesus begin dus sy openbare bediening deur Hom te vereenselwig met berouvolle sondaars.
Toe Jesus uit die water opkom, het hy die hemel sien oopgaan, of oopskeur soos die Grieks se. Die Gees het toe soos ‘n duif op neergedaal en God se jy is my seun, my geliefde. Oor jou verheug Ek My!
Met die doop begin Jesus se openbare bediening. Sy weg na die kruis, na die dood, maar hy het van God die versekering gekry dat Hy sy geliefde Seun is. Dit is sy diepste identiteit waaruit hy moes leef. Hy is ook met die Gees bekragtig vir sy bediening.
Praktiese aktiwiteit vir die week -

Plak ‘n papier op die badkamerspieel met hierdie woorde daarop: “Die Here het my skoongewas. Ek is gedoop.” se dit sommer hardop elke oggend.

Vestig nuwe gewoontes wat julle kan help om as kinders van God te leef:
Opstaantyd - Kies ‘n Christelike liedjie of Bybelteks of seengebed wat julle elke oggend met opstaantyd speel of lees voor julle vertrek. Of groet mekaar in die oggend met ‘n high five en die woorde: “Jy is great! Jy is God se kind!”
Eet Saam - Maak plekmaatjies met ‘n seengebed daarop wat julle tydens of voor elke ete saam kan bid.
Slaaptyd - Bid saam voordat julle gaan slaap.

Deel wat jou vandag aan God herinner het of waar jy God beleef het.


Gebed - John Carden

Here Jesus, U het die stofpaaie van Palestina te voet geloop, om u koninkryk bekend te stel, en later ook die eensame pad na Golgota om mense van hulle eie ondergang te red. Here, wees tog vandag met ons almal wat teen sulke hoe snelhede oor die paaie van hierdie wereld jaag, en so ‘n groot behoefte het aan die rigting en beskerming wat net U kan bied.
Amen


Seën -

Gaan uit, die hele wêreld in
en verkondig die evangelie aan die hele mensdom (Mark 16).
Die genade van God,
die liefde van ons Here Jesus Christus
en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees. Amen.
Weekprogram vir 11 tot 15 Januarie 2021

Maandag, 11 Januarie

Kom tot rus in God se teenwoordigheid en steek ’n kers aan as simbool van God se teenwoordigheid by jou.

Lees die teksgedeeltes, Psalm 29 en Genesis 1:1-5. (Dit verskyn heel onderaan, na Vrydag se gedeelte.)


Moontlike vrae -

Wat staan vir jou uit in hierdie gedeeltes?
Wat daag jou uit of wat gee jou hoop?
Hoe word jou lewe geraak?
Watter uitnodiging kom deur die Here na jou?


Dink na -

Psalm 29 begin met ‘n oproep om die Here te prys oor Sy eer en mag en om die eer van sy Naam. Vers 3 roep ons op om voor die Here te buig. In vers 4-9 word daar sewe keer na God se stem verwys: Dit weerklink oor die waters (v3); is magtig en vol majesteit (v4-); kloof die seders van Libanon oop (v5); laat weerlig uitslaan (v7); laat die woestyn bewe (v8); laat die wildsbokke ruk van skrik, en stroop bosse kaal (v9).
Die laaste twee verse bevestig die trou van die Here wat aan sy volk krag gee en hulle met oorvloed seën. Wanneer die Psalm God se mag en krag beklemtoon, wys dit ook op die uitwerking daarvan op God se mense: In ‘n negatiewe sin vul die die volk met vrees; die positiewe uitwerking is egter dat dit die volk met ontsag vul.

Sluit af met gebed.
Dinsdag, 12 Januarie

Kom tot rus in God se teenwoordigheid en steek ’n kers aan as simbool van God se teenwoordigheid by jou.

Lees die teksgedeeltes, Psalm 29 en Handelinge 19:1-7. (Dit verskyn heel onderaan, na Vrydag se gedeelte.)


Moontlike vrae -

Wat staan vir jou uit in hierdie gedeeltes?
Wat daag jou uit en wat gee jou hoop?
Hoe word jou lewe geraak?
Wat se die gedeelte vir jou van God en die mens?
Watter uitnodiging kom deur die Here na jou?


Dink na -

Epifanie vier die verskyning van God in die geskape werklikheid. In vers 3-4 van Psalm 29 is God in die klank van sy magtige stem teenwoordig. Met die magsvertoon van sy donderende stem manifesteer God Hom teenoor die waters, die seders van Libanon en die Kadeswoestyn. Vers 5-9 beskryf die verwoestende uitwerking van Ggod se stem op die land.

Sluit af met gebed.
Woensdag, 13 Januarie

Kom tot rus in God se teenwoordigheid en steek ’n kers aan as simbool van God se teenwoordigheid by jou.

Lees die teksgedeelte, Psalm 29 en Markus 1:1-11. (Dit verskyn heel onderaan, na Vrydag se gedeelte.)


Moontlike vrae -

Wat staan vir jou uit in hierdie gedeeltes?
Wat daag jou uit, wat gee vir jou hoop?
Hoe word jou lewe geraak?
Hoe word jy deur die Here uitgenooi om te verander?


Dink na -

Deel van ons lewe in God se teenwoordigheid word gerig deur geloofsdissiplines waardeur ons God aanbid en dien. Vers 9c van Psalm 29 beskryf die reaksie van die geloofsgemeenskap: “In sy paleis roep almal uit: ‘Hoe geweldig!’” Dit neem die himniese aanhef van die psalm weer op wanneer gelowiges aan die oproep gehoor gee om die Here te eer. Wat is jou aanbiddingsdissiplines?

Sluit af met gebed.
Donderdag, 14 Januarie

Kom tot rus in God se teenwoordigheid en steek ’n kers aan as simbool van God se teenwoordigheid by jou.

Lees die teksgedeeltes, Psalm 29 en Genesis 1:1-5. (Dit verskyn heel onderaan, na Vrydag se gedeelte.)


Moontlike vrae -

Wat staan vir jou uit in hierdie gedeeltes?
Wat daag jou uit en wat gee jou hoop?
Hoe word jou lewe geraak?
Watter uitnodiging kom deur die Here na jou?


Dink na -

Nog ‘n geloofsgewoonte wat as bron bydra om God te eer, is die geloofstradisie wat as belydenisse getuig van God se selfopenbaring in die natuur. Vers 3-9b van Psalm 29 beskryf God wat Hom in die donderweer openbaar. Soos in Psalm 8 en 19 word die natuur aan ons getoon as ‘n openbaring van God se grootheid en majesteit. Is jy nog ingestel hierop?

Sluit af met gebed.
Vrydag, 15 Januarie

Kom tot rus in God se teenwoordigheid en steek ’n kers aan as simbool van God se teenwoordigheid by jou.

Lees die teksgedeeltes, Psalm 29, Handelinge 19:1-7 en Markus 1:1-11. (Dit verskyn heel onderaan.)


Moontlike vrae -

Wat staan vir jou uit in hierdie gedeeltes?
Wat daag jou uit en wat gee jou hoop?
Hoe word jou lewe geraak?
Watter uitnodiging kom deur die Here na jou?


Dink na -

Markus 1:11 vertel van die stem uit die hemel by Jesus se doop in die Jordaanrivier: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.” In Handelinge 19:4 wys Paulus die mense van Efese op Jesus in wie hulle moet glo, die een op wie Johannes se doop gewys het.

Sluit af met gebed.