NG Kenridge
Gehoorsaamheid is 'n tweerigting straat (17 Mei 2020)
Tienerbediening Kleingroep Bespreking saam met die YouTube diens van 17 Mei 2020
Locations & Times
Expand
  • NG Kenridge
    2 Maestricht St, Bellville, Cape Town, 7530, South Africa
    Sunday 8:00 AM
Belangrike temas:
Wat ons graag vandag wil bereik

1. Om te ontdek wat gehoorsaamheid behels.
2. Om te reflekteer oor hoe gehoorsaamheid vir elkeen sal lyk.
3. Om te oefen om gehoorsaam aan God te leef.
Verwelkoming:
· Verwelkom almal.
· Is daar iemand nuut, wat vir die eerste keer by ons gemeente inskakel/ ’n kuiergas in die groep?

Tafelmaniere
· Herinner mekaar aan die spelreëls wat julle aan die begin van die jaar saam opgestel het.
Ysbreker: Gesels saam
Vertel vir mekaar van 'n keer toe jy met stukkende oorfone probeer musiek luister/ games speel/ flieks kyk het.
Gesels saam:
· As jy die erediens op YouTube gekyk het, wat het vir jou uitgestaan uit die preek?
· Kyk gou na die volgende paar verse, waar God met Abram/ Abraham gesels deur die loop van Abraham se lewe. Wat dink julle wou God hê moet Abraham hoor?
· Staan bietjie in Abraham se sandale; God sê jy sal 'n groot nageslag hê, jy sal die vader van baie volke wees en almal op aarde sal as gevolg van jou geseën wees. Hoe sou jy reageer op God se plan om Sodom toe te gaan?
· Abraham was gehoorsaam - Hy het geHOOR wat God vir hom sê en oor hom sê en wat God van hom vra. Abraham het SAAM met die hoor gedoen wat God vra. Wat beteken dit vir ons vandag om gehoorsaam te wees?
· Watter effek het Abraham se gehoorsaamheid op die hoe God op Abraham reageer?
Ekstra: Hoe kan ek God se stem hoor?
1. Vra vir God om deur die Heilige Gees met jou te praat.
2. Lees elke dag uit jou Bybel (lees die teks wat ons elke dag vir jou stuur of Youversion se vers-vir-die daag of volg 'n reading plan of lees in die week weer Sondag se preekteks, ens.)
3. Lees die Bybelteks een keer deur. Probeer verstaan wat daar staan (sien die prentjie in jou gedagtes.)
4. Lees weer die teksgedeelte. Wag vir iets wat vir jou uitstaan - ('n woord, 'n sin, 'n herinnering, 'n prentjie...) Wanneer daardie ding vir jou uitstaan, vra die Heilige Gees wat jy moet hoor uit die teksgedeelte.

Die Gees gaan waarskynlik met jou praat oor jou eie storie met een van die volgende verhoudings en hoe jy daaroor moet dink en/of reageer.

Bid vir mekaar:
Laat elkeen een ding by die volgende drie punte noem:
- Een ding waarvoor jy vir God wil dankie sê.
- Enige iets waarvoor jy spesiale genade nodig het? Iets wat die week gebeur het of iets wat voorlê in die week?
- Iets waarna jy uitsien in die week?
Onthou-vers vir die week
Genesis 12:2b " Ek sal jou seën sodat jy geëerd sal wees, en vir ander tot ’n seën sal wees."

Offergawes

Kliek op die link om jou offergawe met Snapscan te betaal.

https://pos.snapscan.io/qr/NDSC0658