San Mateo 1
TOCNT
1
Xtacuhuinicán hua̠nti̠ xalakmaká̠n Xli̠talakapasni Jesucristo
(Lucas 3.23‑38)
1Xalak­maká̠n xli̠­ta­la­ka­pasni Jesu­cristo huá xca̠­ma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t Abraham xa̠hua rey David, pus antá nac u̠má libro tatzok­ta­hui­lani̠t xta­cu­hui­nicán. Uma̠­kó̠lh lac­chix­cu­huí̠n chiné xca̠­hua­nicán:
2Amá ko̠lu­tzí̠n Abraham xuí cha̠tum xka­huasa hua̠nti̠ xuanicán Isaac, y chi̠nchú xka­huasa Isaac xuanicán Jacob, xka­huasa Jacob xuanicán Judá xa̠hua maka­pi­tzí̠n xna­ta̠lán. 3Xla­ka­huasán Judá xca̠­hua­nicán Fares chu Zara (xtzicán xuanicán Tamar). Xka­huasa Fares xuanicán Esrom, xka­huasa Esrom xuanicán Aram. 4Xka­huasa Aram xuanicán Ami­nadab, xka­huasa Ami­nadab xuanicán Naasón, xka­huasa Naasón xuanicán Salmón. 5Xka­huasa Salmón xuanicán Booz (xtzí xuanicán Rut), xka­huasa Booz xuanicán Obed, xka­huasa Obed xuanicán Isaí. 6Xka­huasa Isaí xuanicán David, y chi̠nchú xlá rey David, tita̠­táhui xpusca̠t Urías y chuná tila­cá­chilh cha̠tum xka­hua­sacán hua̠nti̠ xuanicán Salo­món.
7Xka­huasa Salo­món xuanicán Roboam, xka­huasa Roboam xuanicán Abías, xka­huasa Abías xuanicán Asá. 8Xka­huasa Asá xuanicán Josafat, chi̠nchú xlá xka­huasa Josafat xuanicán Joram, xka­huasa Joram xuanicán Uzías. 9Xka­huasa Uzías xuanicán Jotam, xka­huasa Jotam xuanicán Acaz, xka­huasa Acaz xuanicán Eze­quías. 10Xka­huasa Eze­quías xuanicán Manasés, xka­huasa Manasés xuanicán Amón, xka­huasa Amón xuanicán Josías. 11Xka­huasa Josías xuanicán Jecon­ías xa̠huá xna­ta̠lán acxni­tiyá amá quilh­ta­macú acxni̠ xamaká̠n tica̠­chi̠­lé̠n­calh cumu la̠ tachí̠n la̠qui̠ antá natas­cu­ja̠chá israel­itas nac xaca̠­chi­quí̠n Babi­lonia.
12Acxni̠ chú antá xta­hui­la̠­nanchá anta­nícu xca̠­le̠n­cani̠t tila­cá­chilh xka­huasa Jecon­ías hua̠nti̠ xuanicán Sala­tiel, xka­huasa Sala­tiel xuanicán Zoro­babel. 13Xka­huasa Zoro­babel xuanicán Abiud, xka­huasa Abiud xuanicán Elia­quim, xka­huasa Elia­quim xuanicán Azor. 14Chi̠nchú xlá xka­huasa Azor xuanicán Sadoc, xka­huasa Sadoc xuanicán Aquim, xka­huasa Aquim xuanicán Eliud. 15Xka­huasa Eliud xuanicán Elea­zar, xka­huasa Elea­zar xuanicán Matán, xka­huasa Matán xuanicán Jacob. 16Xka­huasa Jacob xuanicán José, pus huá chú eé José hua̠nti̠ tita̠­ta­ma­káx­tokli María y na̠ hua­tiyá chú eé María hua̠nti̠ ma̠la­ka­tun­cú­hui̠lh Jesús y makás­tacli; hua­tiyá eé Jesús hua̠nti̠ li̠ma̠­pa̠­cu­hui̠cán Cristo porque huá quin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n.
17Pus hasta la̠ta xamaká̠n xlama ko̠lu­tzí̠n Abraham, quilh­mac­cu̠­ta̠ti pu̠tá­hui̠lh hua̠nti̠ tati̠­la­tá­ma̠lh hasta acxni laca­chilh Rey David, y hasta a̠quilh­ma­cu­ta̠ti pu̠tá­hui̠lh acxni̠ israel­itas tachí̠n tica̠­lé̠n­calh nac Babi­lonia, pero na̠chuna li̠túm quilh­mac­cu̠­ta̠ti pu̠tá­hui̠lh qui̠­táx­tulh acxni̠ xca̠­chi̠­cani̠t israel­itas hasta acxni̠ lacá­chilh Cristo.
Xlakatuncúhuit Jesús
(Lucas 2.1‑7)
18Chú cámaj ma̠la­ca­pu̠­tun­cu­hui̠y la̠ta lácu qui̠­táx­tulh acxni̠ tila­cá­chilh Quim­pu̠­chi­nacán Jesús: Amá María hua̠nti̠ xtzi huá Jesús xlá aya csquin­cani̠t, y aya xli̠­kalh­ti̠ni̠t xla­cata nata̠­ta­maka­xtoka José. Pero acxni̠ nia̠ xla̠­ta̠­ta­huilay, y nia̠ cxa­katli̠y tuncán José, huata xlá niaj sacstu xlama porque chú aya xkalh­ka­lhi̠ma cha̠tum skata, pero huá xlá xli̠­maka­tli­hueke Espíri­tu Santo hua̠nti̠ chuná xtla­huani̠t. 19Acxni̠ José cátzi̠lh pi̠ María hua̠nti̠ xtas­quín xuani̠t niaj sacstu xlama, y cumu huata xlá tla̠n xta­pu­huá̠n xuani̠t huata ni̠ ma̠la­ca­pu̠­pú­tulh xla­cata ni̠ nama̠­ma̠­xani̠y, huata mejor xlá caj tze̠k xak­xte­kuili̠­putún y chuná chú nalac­tla­huay xta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ xqui̠­mak­xtekni̠t nac xchic xtas­quín pero xlá ni̠ xla­cas­quín nata­ca­tzi̠y xli̠­lhu̠hua cris­tianos. 20Luu acxni̠ chuná xla­ca­pa̠s­tacma, cha̠tum xángel Quim­pu̠­chi­nacán Dios tasi­yú­nilh nac ca̠ta­ma̠­nixni y chiné huá­nilh:
—José, xli̠­ta­la­ka­pasni rey David, ni̠ cali̠­ma̠­xá­nanti xla­cata namaka­maklhti̠­nana y nata̠­ta­hui­laya María cumu la̠ mim­pusca̠t, porque a̠má skata hua̠ntu̠ xlá kalh­ka­lhi̠ma huá xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo ma̠squi chuná xlá lani̠t. 21Acxni̠ chú nala­ca­chín a̠má actzu kahuasa, huix nali̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠ya Jesús. Huá xlá chuná nali̠­hua­nicán porque naca̠­lac­xa­paniy naca̠­ma̠­ta­ke̠­nu̠niy xta­la̠­ka­lhi̠ncán xli̠­hua̠k hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán.
22Huá chuná xlá lí̠lalh la̠qui̠ María nama̠­kan­taxti̠y xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ xamaká̠n tima̠­lac­pu­huá̠­ni̠lh pro­feta Isaías xla­cata natzoka nac xlibro acxni̠ chiné huá:
23Cha̠tum tzuma̠t hua̠nti̠ ni̠ti̠ a̠xakatli̠y chixcú,
chú niaj sacstu lama porque ámaj ma̠la­ka­tun­cu­hui̠y cha̠tum skata;
xlá nali̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán Eman­uel,
porque eé tachu­huí̠n Ema­nuel huam­putún: Dios quinca̠ta̠lamá̠n.
24Acxni̠ José laka­huanchá la̠ta xma̠­nix­nima pus chuná xlá tlá­hualh cumu la̠ huá­nilh xángel Quim­pu̠­chi­nacán y ta̠ta­ma­káx­tokli María cumu la̠ xpusca̠t. 25Pero ne̠c­xnicú lak­xtum ta̠lh­tá­talh la̠ta xta­táhui hasta lacá­chilh actzu̠ xka­huasa María, y José chuná li̠ma̠­pa̠­cú­hui̠lh Jesús.

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc.

Conocer más acerca de Xasasti talacaxlan