Matiye 2
BOXNT
2
Ɓa bè-zũńlowà ɓueé ɓúɛɛkío o Yeesu
1O Yeesu hĩ́a ton ho *Zudee kɔ̃hṹ lóhó na ɓa le Betelehɛɛmu yi. Mu pã̀ahṹ ká a *Heroode#2.1 O Heroode na bìo bía hen lé o Heroode Nì-beenì. lé o bɛ́ɛ. O Yeesu mu teró mɔ́ndɛ́n, á ɓa nùpua ɓúi na kàránna zũ mu bìo á zũ hã mànàayio lè mí kúaráwa, á ló lè le wii hɛ̀ɛníi ɓueé dɔ̃n ho Zeruzalɛɛmu lóhó, 2á ɓa tùara: «Ɓa *zúifùwa bɛ́ɛ na ton á wi wen? Le mànàayiire ɓúi hà lè le wii hɛ̀ɛníi, á zéenía a bìo, á wa ló ɓuara wà ɓueé ɓùaaní a.» 3Bìo ó o bɛ́ɛ Heroode ɲá mu, ó orɛ́n lè ho Zeruzalɛɛmusa ɓúenɓúen yilera lùnkaa. 4Ó o von le *Dónbeenì yankarowà ɲúnása lè ho *làndá bìo zéenílowa ɓúenɓúen na wi o nìpomu yi á kúaa mín wán. Ò o tùara ɓa yi làa hen na ó o kã̀nílo á ko ò o te yi. 5Á ɓa bía nɔn wo yi: «O ko ò o te ho Zudee kɔ̃hṹ lóhó na ɓa le Betelehɛɛmu yi. Lé bìo á bìo kà lé bìo á le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛro túara:
6‹Betelehɛɛmu, fo yínɔń ho *Zudaa kɔ̃hṹ lórá ɓúenɓúen ɓàn ló-za.
Lé fo ó o Ɲúhṹso na à dí ũ nìpomu *Isirayɛɛle yahó á à lé yi.›#2.6 Mi loń Misee vũahṹ 5.1»
7Ó o *Heroode wã́a sànkaa von ɓa bè-zũńlowà mu, ò o tùara ɓa yi á zũńnanáa ho pã̀ahṹ binbirì na ɓa mɔn le mànàayiire yi. 8Bṹn mɔ́n ó o le ɓa lɛ́n va ho Betelehɛɛmu, ò o bía nɔn ɓa yi: «Mi va a tùaka o háyónza mu bìo sese. Ká mi yú a mɔn, à mi bĩní ɓuee bío mu na miì, á ĩnɛ́n mún vaá ɓùaaní a.»
9Bìo ɓa ɲá hɔ̃́n bíoní so o bɛ́ɛ mu cɔ̃́n vó, á ɓa wà. Á ɓa bĩnía wee mi le mànàayiire na ɓa nɔ̀nzoǹ mɔn lè le wii hɛ̀ɛníi, à le wà á ɓa bò yi. Pã̀ahṹ na le vaá dɔ̃n ho lahó na ó o háyónza mu wi yi, á le dĩ̀n. 10Bìo ɓa mɔn le mànàayiire kà síi, á mu wó sĩ-wɛɛ ɓa cɔ̃́n làa sòobɛ́ɛ. 11Á ɓa yòó zon le zĩi yi, á zoó mɔn o háyónza mu lè mín nu Mari. Á ɓa lií fárá mí nɔnkóɲúná wán à ɓa ɓùaanía a háyónza. Bṹn mɔ́n á ɓa feera mí sĩ̀a à ɓa hɔ̃n wo lè ho sã́nú lè mu bìowa ɓúi na sãmu sĩ, ho *ã́nsã́n lè ho *míìrè. 12Bṹn mɔ́n le Dónbeenì ɲà ɓa zeǹ wán hã kònkórá yi le ɓa yí bĩní yí vaa lé o Heroode wán. Á ɓa wã́a lá wã-veere á vannáa mín kɔ̃hṹ.
O Yeesu ɓàn nùwã lùwa làa wo
13Ɓa bè-zũńlowà lɛ́nló mɔ́n, á le Dónbeenì wáayi tonkaro ɓúi ɓuara a Zozɛɛfu cɔ̃́n hã kònkórá yi, á bía nɔn wo yi: «Hĩ́ní fé o háyónza lè mín nu à ũ lùwí va ho *Ezipite kɔ̃hṹ. Va a kɛɛní bĩ́n fúuu fúaa ká ĩ khíi le ũ bĩní ɓuen. Lé bìo ó o bɛ́ɛ *Heroode á à bío le ɓa cànka a háyónza mu ɓúe.» 14Ó o Zozɛɛfu wã́a hĩ́nɔn ho tĩ́nàahṹ á fó a háyónza lè mín nu ò o ɲɔn ho Ezipite kɔ̃hṹ.
15-21Ká a Heroode zũna le ɓa bè-zũńlowà khà a, ó o sĩi cã̀ làa sòobɛ́ɛ. Ó o nɔn le ɲii le ɓa ɓúe ɓa zà-báawa ɓúenɓúen na ho Betelehɛɛmu lóhó yi, làa hĩ̀a bã́makaa ho yi. À wã́a lá bìa lúlúio yú hã bìo ɲun ɲii à liiráa, à héha lè ho pã̀ahṹ na ɓa bè-zũńlowà zéenía le mí mɔn le mànàayiire yi. Bṹn lé bìo á le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛro Zeremii bìo na ó o bía á wóráa ɲii sú. O bía:
«Wãamakaa ɓúi sã ɲá ho Aramaa lóhó yi.
Mu wó lè minka wɛ́ɛ.
Lé o Arasɛɛle wee wá mí zàwa bìo yi.
O yí tà le ɓa yanka mí
lé bìo ɓa ɲúhṹ ɓó.#2.15-21 Mi loń Zeremii vũahṹ 31.15»
O Zozɛɛfu là a háyónza lè mín nu kará ho Ezipite yi fúuu fúaa bìo ó o Heroode húrun.
O *Heroode húmú mɔ́ndɛ́n, ó o Ɲúhṹso wáayi tonkaro bĩnía ɓuara a Zozɛɛfu cɔ̃́n hã kònkórá yi, á ɓueé bía nɔn wo yi: «Hĩ́ní fé o háyónza lè mín nu, à ũ bĩní va ho *Isirayɛɛle kɔ̃hṹ yi. Lé bìo á bìa lá wee cà a háyónza mu á à ɓúe wã́a húrun.» Ó o Zozɛɛfu hĩ́nɔn á fó a háyónza lè mín nu á bĩnía ɓuararáa ho Isirayɛɛle kɔ̃hṹ yi. Mu wó kà síi bèra a na à bìo ó o Ɲúhṹso bía lè mí ɲi-cúa fɛɛro ɲii à yìo lé. O bía: «Ĩ von ĩ za léra ho *Ezipite kɔ̃hṹ yi.»#2.21 Mi loń Ozee vũahṹ 11.1 22Bìo ó o Zozɛɛfu ɲá à ɓa le o Aakelayuusi lé yìa zon mín maá Heroode lahó á lé o bɛ́ɛ ho *Zudee kɔ̃hṹ yi, ó o zã́na ho vaa kɛɛníló bĩ́n. Bìo á bìo ó o ò wé á zéenía nɔn wo yi hã kònkórá yi, á ɓa wà ɲɔn ho Kalilee kɔ̃hṹ. 23Ɓa vaá kará ho lóhó ɓúi na ɓa le Nazarɛɛte yi. Mu wó kà síi, bèra a na à bìo le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà yánkaa bía à ɲii sí. Bán yánkaa le ɓa khíi wé è ve o làa Nazarɛɛte nìi.