Mar thehr liq 1:11

Mar thehr liq 1:11 LHINT

Yod siq ve awg yad awr lehr, Bar bud lunx muhd mig lo su yug kae che teq coaq thad, Yer khawd niq he lehq yawd ved awg vix awg nax teq pa yaog.
LHINT: Lad hur Si Liq Phu Awg Suhx
Compartir

Planes de lectura y Devocionales gratis relacionados con Mar thehr liq 1:11