Matai 1:8

Matai 1:8 WAJNT

Asaava Yosapataa mmata kiooduu Yosapato Yoraamaa mmata kiooduu Yoraamo Usiaanna mmata kiooduu
WAJNT: Karaasa Yeena Rau Kioo Kuaivovee
Compartir

Planes de lectura y Devocionales gratis relacionados con Matai 1:8