Matai 1:2

Matai 1:2 WAJNT

Aaparahaamo ari mmaapuuvaa Isaakaa mmata kiooduu Isaako Yakoopaa mmata kiooduu Yakoopo Yutaanna mmata kioo ari kata vayaidaatama mmata kieeravai.
WAJNT: Karaasa Yeena Rau Kioo Kuaivovee
Compartir

Planes de lectura y Devocionales gratis relacionados con Matai 1:2