Matai 1:1

Matai 1:1 WAJNT

Aanna Yisuu Kirisiinna oyaiya kuavai. Aaparahaamooya Davuitiiya oyaivakidiri Yisuuva diiteeravai.
WAJNT: Karaasa Yeena Rau Kioo Kuaivovee
Compartir

Planes de lectura y Devocionales gratis relacionados con Matai 1:1