Mateo 6
YCNNT
6
Jesús jehuíña'ataca necá palá la'acana nacú yucuna marí:
1Ne'iyajena la'añó palá ajopana ina'uqué jimaje, ajopana quemacáloje nanacu: “¡Meque palá huani nala'acá!” que penaje. Ihuátajica ee palá la'acana, ila'aniya ilé que. Ñaqué ila'ajica ee ricá, uncá Tupana a'alaje ijló palá ila'acare huemí. 2Ñaquele a'ajica ee camu'ují la'acáñojlo nacaje, i'imaniya riyucuna cajrú ina'uquejlo. Re pajlácachina, nala'á necó palá la'ajeño que ina'uqué ijlú chu. E'iyonaja uncá ñaqué calé necá. Necá a'añó camu'ují la'acáñojlo nacaje nahuacáca'alo ñacarelana chu ajopana jimaje. Le'ejepelaji ñacarelana copi, cajrú ina'uqué e'iyá, na'á camu'ují la'acáñojlo nacaje. Marí queja nala'acá, ina'uqué pura'acóloje palá nanacu penaje. Numá ijló, palá nemacare nanacu, ricaja calé i'imari najló nala'acare huemí. Uncá Tupana a'alaje najló rihuemí, uncale nala'alá palá. 3A'ajica ee camu'ují la'acáñojlo nacaje, i'imaniya riyucuna apujlo, ijhuáque'ehuejlo, quélejlo. 4Me'echú a'acá najló ricá ajopana jema'acá piyá riyucuna. Tupana amari nacaje iná la'acare me'echú caje. Ricá a'ajeri inajlo palá iná la'acare huemí.
Jesús jehuíña'ataca necá Tupana hua'até pura'acano nacú yucuna marí:
(Lc 11.2-4)
5’Ipura'acochu Tupana hua'até, i'imaniya ileruna pajlácachina que. Cajrú ina'uqué e'iyá napura'ó Tupana hua'até nahuacáca'alo ñacarelana chu. Le'ejepelaji ñacarelana copi napura'ó caja Tupana hua'até, cajrú ina'uqué amácaloje necá penaje. Nemacáloje nanacu: “Meque palá huani napechu Tupana nacú”, que penaje. Numá ijló, ricaja calé nemacare nanacu i'imari nala'acare huemí. Uncá Tupana a'alaje najló rihuemí, ñaqué la'acana huemí. 6Ñaquele iná huátajica ee Tupana hua'até pura'acano, iná mujlúca'a ucapú chojé, iná icoja iná i'imacáloje re penaje. Richu iná pura'ó iná jara'apá, Tupana hua'até. Uncá iná amálare ricá Tupana, iná pura'ó hua'até. Ricá amari nacaje iná la'acare meñaru chu. Ricá calé a'ajeri inajlo palá iná la'acare huemí.
7’Iná pura'acochu Tupana hua'até, uncá iná quemalá rijló pajluhuaja nacuja richuhuaja. Apú nacú, que'iyapé iná pura'acó rijhua'até. Necá, uncá hue'epílaño Tupana nacojé, pura'añó pajluhuaja nacuja Tupana hua'até. Napechu i'imá: “Cajrú pura'acajo aú Tupana jema'arí iná ja'apiyá”. 8Ipura'aniyo ilé que huani Tupana hua'até. Tupana hue'epiri naca iná la'acare nacú camu'ují, uncá chiyó iná quemá rijló rinacu. 9Marí que ipura'ajico Tupana hua'até:
Huara'apá, je'echú chu i'imacare.
Palájne'eque huani picá.
10Piyuqueja ina'uqué huacára'ajeri penaje picá.
Huahuata caja pi'imacá Huahuacára'ajeri.
Huahuata caja ina'uqué la'acá maare eja'ahuá chu nacaje pihuátaca que, je'echú chu nala'acá que caja.
11Pa'á huajló a'ajnejí chuhuajá, huajñácaloje penaje.
12Pamó huachaje pu'uhuaré huala'acare liyá, huamaco ajopana chaje chapú nala'acare huecá liyá que caja.
13Piyuríniya nacaje a'acá huame'é rijluhua, huala'acá piyá pu'uhuaré raú.
Pi'imatá caja huecá pu'uhuaré la'ajeño huacára'ajeri liyá.
Huahuacára'ajeri huani picá.
Picá hue'epiri piyuqueja nacaje la'acana nacojé.
Matajnaco pi'imajica. Caja queja pi'imajica palánija.
Marí que ipura'ajico Tupana hua'até —que Jesús quemacá najló.
14’Amácochu ajopana chaje, chapú nala'acare icá liyá, Jara'apá, je'echú chu i'imacare, amájero caja ichaje pu'uhuaré ila'acare liyá. 15Uncachu amalo nachaje, chapú nala'acare icá liyá, uncá caja Jara'apá amálajo ichaje pu'uhuaré ila'acare liyá.
Jesús jehuíña'ataca necá na'ajné liyá i'itacano nacú yucuna marí:
16’I'itajico ee a'ajné liyá, ipechu i'imacáloje Tupana nacuja raú penaje, ila'aniya pajlácachina la'acá que caja. Necá la'añó najimahua pu'uhuaré, ajopana ina'uqué hue'epícaloje raú ne'etacó na'ajné liyá penaje. Nemacáloje nanacu: “Meque cajrú huani napechu Tupana nacú”, que penaje. Numá ijló, ricaja calé, palá nemacare nanacu i'imari nala'acare huemí. Uncá Tupana a'alaje najló rihuemí, uncale nala'alá palá. 17I'itajico ee a'ajné liyá, ipá ijimá chiyá. A'ató palá ihuilá e'iyayá. 18Marí que ila'ajica, ajopana hue'epica piyá i'itacó a'ajné liyá. Jara'apá, uncá iná amálare, ricaja calé hue'epéjeri ricá. Ricá a'ajeri ijló palá ila'acare huemí.
Nacaje jahuacátacana je'echú chojé yucuna marí:
(Lc 12.33-34)
19’Jahuacátaniya ijluhua cajrú nacaje marí eja'ahuá chu. Maare pi'iréjena apichátaño iná nane. Ricoja iná nane apichaco. Ata'acáchina mujlúca'año iná ñacaré chojé rata'ajé. 20Ñaquele ila'á nacaje Tupana huátaca que, nacaje i'imacáloje ijló je'echú chu penaje. Re uncá pi'iréjena apichátalaño nacaje. Uncá caja nacaje apichalo ricó. Uncá caja ata'acáchina mujlúca'alaño richojé nacaje ata'ajé. 21Iná i'ijnatá iná péchuhua nacaje íqui'i iná huátacare nacú. Iná huátacachu íqui'ija nacaje je'echú chu i'imacare, iná i'ijnatá caja iná péchuhua rinacu. Eyá iná huátacachu íqui'ija nacaje marí eja'ahuá chu i'imacare, iná i'ijnatá caja iná péchuhua rinacu.
Iná pechu yucuna marí:
(Lc 11.34-36)
22’Iná pechu loco'opánija iná la'acá nacaje. Palá iná pechu i'imacachu, iná hue'epí caja piyuque nacaje la'acana palá. 23Uncachu iná pechu i'imalá palá, uncá caja iná hue'epila naca la'acana palá. Chapú huani nacaje i'imacá inajlo raú.
24’Tupana i'imacachu iná huajhué, uncá iná huajhué calé liñeru. Liñeru i'imacachu iná huajhué, uncá iná huajhué calé Tupana. Iná hue'epícachu liñeru jahuacátacana inajluhua iná tucumó, uncá iná hue'epila Tupana huátaca que la'acana iná tucumó. Uncá meño'ojó iná pechu i'imalá iyamá chuhuá.
Tupana a'acá rinacojó riyani yucuna marí:
(Lc 12.22-31)
25’Ñaquele numá ijló: Ipechu i'imaniya marí que ajñacaje nacú: “Uncá na i'imalaje ca'ajná huajló, huajñácaloje penaje. Huataca'ajica me'epejí nacú ca'ajná”. Ipechu i'imaniya ñaqué caja i'iracaje nacú, a'arumacaji nacú. Tupana palamane iná cajmuchá inajlo, iná napona hua'até. A'ajnejí, a'arumacaji, quele chaje iná cajmuchá, iná napona hua'até. 26Ihue'epí cupira'aphana nacojé. Yenuhua ajrácaño necá. Uncá nejátala nacaje icha ijí, najña'acáloje richa najluhua penaje. Uncá caja a'ajnejí ñacarelana i'imalá najló, nalamá'atacaloje najluhua a'ajnejí richojé penaje. Jara'apá, je'echú chu i'imacare, ricaja calé a'arí najló ajñacaje. Cupira'aphana chaje Tupana huátaca icá. 27Iná huo ca'acochu nacaje nacú, uncá ra'alá iná ñaté, iná i'imacáloje richaje júpica marí eja'ahuá chu penaje.
28’¿Naje ihuó ca'aró a'arumacaji a'ajícare inacuhuá nacú? Ihue'epí caja a'ahuaná ihuí nacojé. Uncá risápala. Uncá caja riña'alá rijluhua a'arumacaji, ra'acáloje rinacuhuá penaje. 29E'iyonaja richá'ata a'arumacaji jimáreni. Cajrú huani le'ejepelari, ne'emacánami chu, Salomonmi chu i'imacá. E'iyonaja uncá richá'atala a'ahuaná ihuí palá nojé ra'arumacá aú. 30Mequetánajloje penaje calé a'ahuaná ihuí. Chuhuajá que iná amaca ricá. Muní que rimeríya'aco. E'iyonaja palá amácanami ricá Tupana palamane. A'ahuaná ihuí chaje ra'ajica rinacojó icá, a'arumacaji i'imacáloje ijló penaje. ¡Meque huejápaja huani ipechu Tupana chojé caphí! 31Tupana a'arí rinacojó icá. Aú calé ihuó ca'aniyo nacaje nacú. Imaniya: “¿Na huajñaje? ¿Na hue'eraje? ¿Mérohua huephátaje huajluhua a'arumacaji?” 32Necá, uncá hue'epílaño Tupana nacojé, ricaja calé nahue'epí natucumó. Eyá Tupana hue'epiri icá, ra'acáloje ijló nacaje ila'acare nacú camu'ují penaje. 33Ihue'epí itucumó pamineco Tupana huacára'aca que la'acana, rihuátaca que la'acana caje. Raú ra'ajé ijló a'ajnejí, a'arumacaji, caje macá. 34Ihuó ca'aniyo nacaje nacú aquijñojo i'imajícare. Rihuacajé nacaje i'imajeri piño iná huo ca'ajona penaje. Hue'echú ca'alá queja re nacaje inajlo, uncá paala i'imacare, iná a'acáloje iná nacojó ricá penaje.

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Conocer más acerca de Tupana Puraca'alo Mari