YouVersion Logo
Search Icon

Yoane 3

3
1Lomba ekwali umuntu umuFalisi isina lyakwe niNikodemo, impemba imbi iyaŵaJuda, 2naye aliisile kuli ŵaYesu uwusiku, nekulaŵila kuli ŵo ati: MweŵaLabi, tuliisi ati mweŵo muli ŵasambisi aŵafumine kuli ŵaLesa, pakuti papo'muntu uwisi ukucita utwisiŵilo utu utu mulukucita mweŵo, kani ŵaLesa taŵali nakwe. 3Naŵo ŵaYesu ŵalimwasucile ati: Cine cine, ndukumuŵuleni ati aŵantu ŵonse taŵesi ukuŵona Uŵufumu bwaŵaLesa, apakuŵulo'kufyalwa liwili.
4Nikodemo nekulaŵila kuli ŵo ati: Mbomuntu kaafyalwa syani, ukulile akale? Kani aliisi ukwinjila liŵili munda mwaŵanyina nekufyalwa? 5Kumfwa ŵaYesu kaŵaasuka ati: Cine cine, ndukumuŵuleni ati aŵantu ŵonse utaafyelwe mumenda namuMupasi, tesi ukwinjila muŴufumu bwaŵaLesa. 6Ico icafyalwa kumunefu, ico munefu; naceco icafyaiwa kuMupasi, ico mupasi. 7Mwikaŋkamana pakuti pali fyefyo ifi nalaŵila kuli mweŵo, ati mufyalwe liŵili. 8Icipupu cilapupila mopele umo cilukufwayo'kuya; peŋka mulomfwa ukupupa kwacico, sombi tamukwisi-po uku cifuma, neli kuntu uku dya; fyopele' fyo neŵantu ŵonse aŵafyalwa muMupasi.
9Nikodemo nekuŵaasucila ati: Mbefyo fiŋgawa syani? 10Naŵo ŵaYesu ŵalimwasuciie ati: Mweŵo emweŵasambisi ŵaŵaIsilaeli, lomba tamufiisiŵile' fi? 11Cine cine, ndukumuŵuleni ati tulalaŵile'fi ifi twisi, nekusimike'fyo ifi twaŵona; sombi mweŵo tamulukupokelela ukusimika kwesu.
12Mweŵo, kani tamucetekele'fi fyapansi ifi namuŵuleni, kani ŋkamuwuleni ifyakwiuiu, mbamukaficetekela syani? 13Kaŵili papo'muntu uwaimine kwiulu; sombi eŋko'yo uwaselucile kwiulu, Umwana waMuntunsi, uwikala kwiulu, ewaimine kwiulu.
14Koti nifyopele'fyo ifi asuntwile insoka mumpaŋga Mose, fyopele'fyo neMwana waMuntunsi efi aŋgelelwa ukusuntulwa; 15ati aŵantu ŵonse ulukupema-mo muli ye akalukwikele nemweo uwamuyayaya.
16Pakuti ŵaLesa ŵalitemenwe aŵapacalo capansi ukwakuti, fyopele filya ŵaliposele Umwana waŵo uli eŋka, ati aŵantu ŵonse, ulukupema-mo muli ye taakonalwa, yo; sombi ati akalukuli ne— Mweo uwamuyayaya. 17Pakuti ŵaLesa taŵamutumine Umwana mucalo capansi ati akasinine aŵantunsi, tau; sombi ati aŵantunsi ŵonse ŵakesiŵe ukupulucila muli ye.
18Uyo upema-mo muli ye taasininwe-po; sombi uyo utaapema-mo muli ye, asininwa'kale pakuti pakuwulo'kupema-mo mwisina lyaMwana waŵaLesa uli eŋka. 19Nakoko-kusinina ekuku, ati ukutuŵa kuliinjile mucalo capansi, sombi aŵantu ŵalukutemwa imfinsi ukucila napakutuŵo'ko, pakuti imilimo yaŵo iliŵipile. 20Pakuti ŵonse ucite'fiŵipile alafitilwo'kutuŵa; naye taapalamina kukutuŵa, iiŋgesa-kuleŋgululwa imilimo yakwe. 21Sombi uyo ucita ŵucine alapalamina kukutuŵa, ati imilimo yakwe iŵoneke ati yacitwa muli ŵaLesa.
22Panuma pali fyefyo ŵaYesu neŵasambile ŵaŵo ŵalificile kucalo caludiya; kopele uko ŵaliikele naŵo nekulukuwatisya aŵantu. 23NaYoane naye alukuŵatisya kuAinoni, apepi pa Salimi, pakuti kwali amenda aenji uko; lomba aŵantu ŵalukwisa nekuŵatisiwa; 24pakuti iyompindi lomba Yoane taaŋgaposwa mwikati.
25Peŋka paliŵucile ukupicisya neŵasambile ŵakwe Yoane nemuJuda umbi paceŵo cakuliswesya. 26Naŵo ŵaliisile kuli Yoane, nekulaŵila kuli ye ati: MweŵaLabi! Uyo uwali namweŵo pesilya lyaJodeni, wopele uyo umwasimicile, ŵoneni uyo naye alukuŵatisya; lomba aŵantu ŵonse ŵalukuya kuli ye. 27Sombi Yoane aliasucile ati: Umuntu tesi ukupoka akantu, apakuŵulo'kupelwa kuli ye ukufuma kwiulu. 28Mweŵo mweŵene muli nimboni syanji ati nalilaŵile ati—Neŵo nsili niKlistu, koku; sombi ati—Ndituminwe mukumutanjilila. 29Uyo uli newakuupwa ewakuupa, sombi iciŵusa cawakuupa, iciimakene ukulukumumfwa, cilasaŋgalala ukwakuti pakuti pesiwi lyawakuupa; ukusaŋgalala kwanji kopele kulikumene icine. 30Uyo uŵuleme bwakwe wuŋgakula; sombi neŵo ubwanji wuŋgacepa.
31Uyo uselucile kwiulu alicilile ŵonse. Uyo ufumine pansi, cine uyo wapansi, nekulaŵila kwakwe kwapansi; sombi uyo uselucile kwiulu alicilile ŵonse. 32Ifyo ifi abwene nekumfwa, aiukufisimicila; sombi tapali-po umuntu upokelela ukusimika kwakwe. 33Uyo uwapokelele ukusimika kwakwe, uyo aliŵicilepo nekesiŵilo kakwe ati ŵaLesa ŵacine. 34Pakuti uyo utuminwe kuli ŵaLesa alalaŵila amasiwi aŵaLesa; pakuti ŵaLesa tawapela-po Umupasi mucakwesya. 35WaWisi ŵalukutemwa Umwana waŵo, naŵo ŵamupela muminwe yakwe ifintu fyonse lukoso. 36Uyo ulukupema-mo muMwana euli neMweo uwamuyayaya; sombi uyo utaasuminino'Mwana taakaŵona-po Umweo; sombi uŵukali bwaŵaLesa ŵulukwikala pali ye.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy