YouVersion Logo
Search Icon

SUN JUAN 3

3
Ja' sc'opilal ti Nicodemoe
1Oy to ono'ox jun jchi'iltutic, ja' Nicodemo sbi. Ja' ochem ti fariseo ti Nicodemoe. (Ti fariseoetique ja' tsots sc'opilal c'otem yu'unic tscuyic ti smantal ti Diose.) Ti Nicodemoe yich'oj yabtel te ti templo te ti Jerusalén. 2Ti ac'ubaltic tal sc'opon ti Jesuse ti Nicodemoe. Hech laj yalbe:
―Maestro, ti jna'tutic ti laj stacot talel ti Diose yu'un chachanubtasuntutic. Yu'un ti manchuc achi'inoj ti Diose, mu xu' chapas ti jchop o abteletic chapase ―xchi ti Nicodemoe.
3Itac'av ti Jesuse, hech laj yalbe:
―Melel ti c'usi chacalbee, ti much'u mu cha'anemuc nixtoc, mu xu' sna' ti c'u che'el tspasvan ti mantal ti Diose ―xchi.
4Ti Nicodemoe hech laj sjac'be:
―¿C'u che'el chcha'an nixtoc ti much'u mol xae? Mu xu' chcha'och nixtoc ti xch'ut sme' yu'un chcha'an nixtoc ―xchi.
5Itac'av ti Jesuse, hech laj yalbe:
―Melel ti c'usi chacalbee, ma'uc no'ox tsc'an ti chavich'ic ho'e, tsc'an ti chavich'ic uc ti Ch'ul Espíritue, hech xu' chaspasoxuc ti mantal ti Diose. 6C'alal na'an li' ti balumile, ja' no'ox sventa jayib c'ac'al chacuxi li' ti balumile. C'alal chacha'an ti sventa ti Ch'ul Espíritue, ja' sventa acuxlejal sbatel osil. 7Mu me xch'ay avo'nton yu'un ti nacalbe ti persa chacha'anic nixtoc. 8Buc no'ox chbat ti iq'ue. Chava'i ti xjinet no'oxe. Mu xana' bu chtal, mu xana' bu chbat. Hech ono'ox scotol ti much'u cha'anem ti sventa ti Ch'ul Espíritue. Jelbil yo'nton chavil pero mu xana' c'u che'el ic'ot ti pasel ―xchi ti Jesuse.
9Ti Nicodemoe hech laj sjac'be:
―¿C'u che'el chc'ot ti pasel? ―xchi.
10Itac'av ti Jesuse, hech laj yalbe:
―Ho'ot jchanubtasvanejot yu'un ti jchi'iltique, ¿mi mu xava'ibe sjam? 11Melel ti c'usi chacalbee, ti ho'ontutique chcaltutic ti c'usi jna'ojtutic, ti c'usi quilojtutique. Ti ho'oxuque mu xapasic ti muc' jc'optutic. 12Mi mu xach'un ti c'utic chc'ot ti pasel yu'un ti Diose li' ti balumile, ¿c'u che'el chach'un ti c'utic chc'ot ti pasel yu'un ti Diose te ti vinajel uc? 13Mi junuc mu'yuc much'u i'ay tal ti vinajel yu'un hech chayalbot c'u x'elan te o. Jtuc no'ox xu' chacalboxuc yu'un niyal tal ti vinajel, ho'on ti co'ol crixchanoucutique. 14Hech chaj c'u che'el laj sjipambe sloc'tombail chon ti te' te ti xocol balumil ti antiguo jtatamoltic Moisese, ja' no'ox hech chijipanat ti cruz, ho'on ti co'ol crixchanoucutique. 15Yu'un mi chch'unic ti ja' sventa scolelic ti chijipanat ti cruze, ja' chcuxiic sbatel osil ―xchi ti Jesuse.
Ja' sc'opilal ti laj sc'uxubin scotol crixchanoetic ti Jtotic Diose
16Lum ep laj sc'uxubin scotol crixchanoetic ti Jtotic Diose, hech yu'un laj yac' ti milel ti Snich'one. Jun no'ox Snich'on oy. Scotol ti much'utic xch'unojic ti icoltaat xa yu'une, ja' mu xch'ayic. Ja' cuxul sbatel osil. 17Ti Jtotic Diose laj stac talel li' ti balumil ti Snich'one. Muc un tal yac'be castigo yu'un smul ti crixchanoetique. Ja' tal scolta scotol crixchanoetic.
18Ti much'u xch'unoj ti icoltaat xa yu'une, ja' mu x'ac'bat castigo yu'un smul. Ti much'u mu sc'an coltaele, chapal xa sc'opilal yu'un smul yu'un mu xch'unojuc ti ja' Jcoltavanej cu'untic ti Snich'on ti Diose. Jun no'ox Snich'on oy ti Diose. 19Chapal xa sc'opilal yu'un smulic yu'un i'ay xa li' ti balumil ti Snich'on ti Diose. Hech chaj c'u che'el ti c'alal tsacub ti osile chvinaj scotol mi oy c'utic chopol ic'ot ti pasel, ja' no'ox hech uc ti c'alal ital ti Snich'on ti Diose ivinaj uc ti oy jmultic jcotoltic. Ti crixchanoetique mu sc'an chtalic ti stojol ti Snich'on ti Diose yu'un chopol ti yabtelique. Lec cha'yic ti mulile. 20Scotol ti much'u mu xtun ti c'usi tspase, mu sc'an ti ac'o vinajuc ti c'u che'el tspase hech yu'un mu sc'an chtal ti stojol ti Snich'on ti Diose. 21Ja'uc ti much'u tspasilan ti c'usi yaloj ti Diose, ja' mu xi' yu'un chtal ti stojol ti Snich'one, hech chvinaj ti coltabilic yu'un.
Ja' sc'opilal ti Juane ti laj xcholbe sc'opilal ti Jesuse
22Patil nibatutic ti estado Judea xchi'uc ti Jesuse, ho'ontutic ti yajchanc'opuntutique. Te nihalejtutic xchi'uc. Te laj yac'bun cabteltutic ti Jesuse yu'un chcac'be yich'ic ho' scotol ti much'utic te xchi'inojucuntutic xchi'uc ti Jesuse. 23Hech uc ti Juane te yac'oj sba chac' ich'ho' te ti jteclum Enón sbi. Ti Enone nopol xil sbaic xchi'uc ti jteclum Salim sbi. Te oy lec uc'um. Ti much'utic sts'acliojic ti Juane, te i'ac'bat yich'ic ho' uc. 24Mu to ch-och ti chuquel ti Juane.
25Ti yajchanc'opetic ti Juane mu xtun laj yilic ti chtal yac' sbaic ti ich'ho' ti stojol ti Jesuse ti jchi'iltutique hech yu'un lic stsac sbaic ti c'op xchi'uc jun jchi'iltutic. 26Hech yu'un patil ba yalbeic ti Juane:
―Maestro, ti much'u ital ti atojol lum ti hech uc'um Jordán, ti laj acholbe sc'opilale, ja' yac'oj sba chac' ich'ho' ti ora to. Scotol crixchanoetic te bat xchi'inic ―x'utat yu'un ti yajchanc'opetique. Ja' sc'opilal ti Jesuse.
27Itac'av ti Juane, hech laj yalbe:
―Stuc smantal ti Diose ti c'utic abtelal chac'be jujun. 28Ti ho'oxuque laj ava'yic ti hech laj cal: Mu Cristoucun, mu jcoltavanejucun, xcut ti jchi'iltique. Ho'oni ja' no'ox laj yac'bun cabtel ti Diose yu'un chibaej yu'un ti Jcoltavaneje. 29Chana'ic ti c'alal chic' yajnil jun vinic, ti antse muc un ja' chba yic' sba xchi'uc ti much'u ch'amumbil yu'un ti jnupunele. Ja' chba sta ti smalale. Ti much'u ch'amumbil yu'un ti jnupunele ja' no'ox te va'al tsq'uel ti jnupunele. C'alal cha'ibe sc'op ti jnupunele, nichim no'ox yo'nton yu'un oy xa yajnil ti xchi'ile. Ja' no'ox hechun ti ho'one, nichim no'ox co'nton yu'un chba xchi'in ti Jesuse ti crixchanoetique. 30Persa chpuc sc'opilal ti Jesuse. Ho'oni persa chlaj jc'opilal ―xchi ti Juane.
Ja' sc'opilal ti Jesuse xchi'uc ti Juane
31Ti Jesuse ti itacat yal tal yu'un ti Diose ja' sventainoj scotol. Ti Juane ti li' liquem ti balumile ja' no'ox oy yabtel li' ti balumile. Ja' no'ox chal ti c'usi chil li' ti balumile. Ti Jesuse ti iyal tal ti vinajele ja' jelaven sp'ijil. 32Ja' chal ti c'usi yiloj te yo' bu oy ti Diose xchi'uc ti c'usi te ya'yoj. Pero mu epuc ti much'u tspasbat ti muc' ti sc'ope. 33Ti much'utic tspasbe ti muc' ti sc'ope ti “niyal tal ti vinajel”, ti xchie, ja' chch'unic ti hech ono'ox albil sc'opilal yu'un ti Diose. 34Ti Jesuse ti itacat yal tal yu'un ti Diose, ja' sc'op ti Diose chal. Mu p'isbiluc yich'oj ti Ch'ul Espíritue. 35Ti Jtotic Diose c'ux ti yo'nton ti Snich'one. Yac'ojbe sventain scotol ti c'utic oy yu'une. 36Scotol ti much'u xch'unoj ti ja' icoltaat xa yu'un ti Snich'on ti Diose, ja' cuxul sbatel osil. Scotol ti much'u mu sc'an coltael yu'un ti Snich'on ti Diose, ja' mu xcuxiic sbatel osil. Ja' ch-ac'batic castigo yu'un ti Diose.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy