YouVersion Logo
Search Icon

Joani 3

3
Jesu ni Nikodema
1Ne ku na ni mutu ya n'a bizwa Nikodema, ili nduna wa Majuda, wa liluko la Bafalisi. 2Zazi le liñwi, busihu, a taha ku Jesu, mi a t'o li ku yena, “Muluti, lu ziba kuli u lumilwe ki Mulimu, ku t'o lu luta, kakuli ha ku na mutu ya ka eza limakazo ze cwana, Mulimu h'a li siyo ku yena.”
3Jesu a mu alaba, a li, “Ni ku bulelela niti kuli ha ku na mutu ya ka kona ku kena mwa Mubuso wa Mulimu konji h'a ka pepwa sinca.”
Nikodema a mu buza, a li, 4“Mutu ya hulile u ka kona cwañi ku pepwa hape! Kana ku ka konahala kuli a kutele mwa mba ya m'ahe mi a y'o pepiwa lwa bubeli hape, nji?”
5Jesu a alaba, a li, “Ni ku bulelela niti kuli ha ku na ya ka kena mwa Mubuso wa Mulimu konji h'a ka pepiwa ka mezi ni ka Moya. 6Bupilo bo, bu lu filwe ki bashemi, kono bupilo sakata bu zwa kwa Moya o kwa lihalimu. 7U si ke wa komoka ha ni li, ‘Mu swanezi ku pepiwa sinca, kaufel'a mina.’ 8Moya u ifukela ko u lata kaufela. Wena u kona ku utwa lilata la ona, kono ha u zibi ko u zwa ni ko u ya. Ku cwalo ni ku ya pepiwa ka Moya o Kenile kaufela.”
9Nikodema kih'a li ku yena, “Nto ye cwalo i ka ezahala cwañi?”
10Jesu a mu alaba, a li, “Wena u muluti yo mutuna wa sicaba sa Isilaele, kanti ha u zibi lika ze, nji? 11Ni ku bulelela niti kuli lu bulela ze lu ziba, mi lu paka ze lu boni. Kono mina, ha mu lati ku amuhela bupaki bwa luna. 12#But 9.16, 17 Ha mu kolwi ha ni mi bulelela ka za lifasi le, cwale mu ka kolwa cwañi ha ni ka mi bulelela ka za lihalimu? 13#Bar 3.29 Ha ku na ni yo mukana ya ile kwa lihalimu konji na, Mwan'a Mutu, ya zwa kwateñi!”
14 # Lipa 21.9; But 16.5-7 Sina Mushe mw'a n'a pahekezi noha ya sipi kwa kota mwa naheñi, ki ona mukwa w'a ta pahekiwa ka ona Mwan'a Mutu. 15Kacwalo mutu kaufela ya ka lumela ku yena u ka ba ni bupilo bo bu sa feli.” 16Kakuli Mulimu u latile hahulu batu ba lifasi, mane u ba file Mwan'a hae wa libanda kuli mutu ufi ni ufi ya lumela ku yena a si ke a shwa, kono a be ni bupilo bo bu sa feli. 17Mulimu h'a si ka luma Mwan'a hae mwa lifasi ku t'o ba muatuli wa lona, kono ili ku t'o li pilisa.
18Ya lumela ku yena kaufela h'a na ku atulwa. Kono ya hana ku lumela, yo u s'a atuzwi kale, kakuli h'a si ka lumela ku Mwan'a Mulimu wa libanda. 19Katulo i tiswa ki se. Liseli li tile mwa lifasi, kono batu ba lata lififi ku fita liseli kakuli likezo za bona li maswe. 20Mutu kaufela ya eza ze maswe u toile liseli, mi h'a tahi mwa liseli kakuli u saba likezo za hae ze maswe kuli li ta bonahala. 21Haili ya eza za niti, yena u taha mwa liseli, ili kuli ku bonahale hande kuli likezo za hae u li eza ka ku mamela milao ya Mulimu.
Jesu ni Joani
22Ku zwa fo, Jesu ni balutiwa ba hae ba ya mwa naha ya Judea. A ina mwateñi nakonyana ni bona ba nze ba kolobeza batu. 23Mi Joani ni yena n'a kolobeza mwa Enoni fakaufi ni Salimu, kakuli kwateñi ne ku na ni mezi a mañata. Batu ne ba ya ku yena, mi n'a ba kolobezanga. 24#Mat 14.3; Mar 6.17; Luk 3.19-20 Fo, Joani n'a si ka beiwa kale mwa tolongo.
25Balutiwa ba Joani ba bañwi, ba kala ku kanana ni Mujuda yo muñwi bakeñisa mukwa wa ku ikenisa ka kolobezo. 26Ba ya ku Joani mi ba mu taluseza, ba li, “Muluti, kana wa hupula munna yani ya n'a inzi ni wena mwabuse bwa Nuka ya Jordani, yo n'o bulela ka yena? Bati, nako ye, u s'a sweli ku kolobeza, mi batu ba bañata ba ya ku yena!”
27Joani a ba alaba, a li, “Ha ku na ya ka ba ni se siñwi, konji h'a si filwe ki Mulimu. 28#Joa 1.20 Mina kasibili mu lipaki za ka, sina ha ne ni bulezi kuli, ‘Ha si na Mesia, kono ni lumilwe feela ku itangeta.’ 29Munyaliwa ki wa munyali, mi mulikan'a munyali, yena, u yema fakaufi a nz'a mu teeleza ni ku taba h'a utwa linzwi la munyali. Tabo yeo ki ya ka cwale, mi ki tabo ye petehile. 30Yena u swanezi ku tuma hahulu, mi na, ni kokobele.”
Ya zwa kwa lihalimu
31Ya zwa kwa lihalimu u fita batu kaufela. Kono ya zwa mwa lifasi, ki wa lifasi mi u bulela litaba za lifasi. Cwale, yena ya zwa kwa lihalimu u fahalimw'a bona kamukana. 32U bulela ka z'a boni ni z'a utwile, kono ha ku na ya amuhela bupaki bwa hae. 33Ya amuhela litaba z'a bulela, u paka kuli Mulimu ki wa niti. 34Ya lumilwe ki Mulimu u bulela manzwi a Mulimu, kakuli Mulimu u mu fa maata a Moya o Kenile kaufela. 35#Mat 11.27; Luk 10.22 Ndate u lata Mwana, mi u beile lika kamukana mwa maata a hae. 36Mutu kaufela ya lumela ku Mwana u na ni bupilo bo bu sa feli. Ya mu hanyeza kaufela h'a na ku ba ni bona, kono u ta halifelwa ki Mulimu kuya kuile.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy