YouVersion Logo
Search Icon

Ján 3

3
Ježiš a Nikodém
1Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi.2"Ten prišiel k Nemu v noci a hovoril Mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním."3Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.4Nikodém Mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa.5Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.6Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.7Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť.8Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha.9Nikodém Mu povedal: Ako sa to môže stať?10Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli, a nevieš to?11Veru, veru ti hovorím: Čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo.12Ak neveríte, keď som vám hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských?13A nikto nevstúpil do neba, len Ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka.14A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka,15aby každý veriaci mal v Ňom večný život.16Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.17Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.18Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.19A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.20Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo.21Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané.
Posledné svedectvo Jána Krstiteľa
22"Potom prišiel Ježiš a Jeho učeníci do Judska; pobudol tam s nimi a krstil."23"I Ján krstil v Ainone blízko Salimu, lebo bolo tam mnoho vody a (ľudia) prichádzali a dali sa krstiť;"24Ján totiž nebol ešte uvrhnutý do väzenia.25Tu medzi učeníkmi Jánovými a Židmi vznikla hádka o očisťovaní.26I prišli k Jánovi a hovorili mu: Majstre, Ten, ktorý bol s tebou za Jordánom, a ty si svedčil o Ňom, ajhľa, krstí a všetci prichádzajú k Nemu.27Odpovedal Ján: Človek si nič nemôže vziať, ak nie mu je dané z neba.28Vy sami mi dosvedčíte, že som povedal: Ja nie som Kristus, ale som poslaný pred Ním.29Kto má nevestu, je ženích, a ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, srdečne sa raduje ženíchovmu hlasu. Táto moja radosť je úplná.30On musí rásť, a ja sa umenšovať.31"Kto prichádza zhora, je nad všetkými; a kto je zo zeme, je zemský a zemsky hovorí; kto prichádza z neba, je nad všetkými"32a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma Jeho svedectvo.33Kto prijal Jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý.34Lebo koho Boh poslal, ten hovorí reči Božie. (Boh) Mu totiž dáva Ducha v plnosti.35Otec miluje Syna a všetko dal Mu do ruky.36Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy