YouVersion Logo
Search Icon

Johane 3

3
Jesu naNikhodemu
1 Kwase kwaba khona umuntfu wakubaFarisi, libito lakhe bekunguNikhodemu; abeyindvuna yemaJuda. 2 Weta kuJesu ngalobunye busuku, wefike watsi: “Mfundzisi, siyati kutsi wena ungumfundzisi lophuma kuNkulunkulu. Ngobe kute umuntfu longenta timangaliso letingaka, nakate Nkulunkulu.”
3 Jesu watsi kuye: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kuwe: Ngaphandle kwekutsi umuntfu atalwe kabusha ngekwasezulwini, angeke awubone umbuso waNkulunkulu!”
4Nikhodemu wabuta watsi: “Kodvwa umuntfu losamdzala angatalwa njani kabusha? Angangena yini ngekwesibili esiswini senina aphindze atalwe?”
5 Jesu wamphendvula watsi: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kuwe: Ngaphandle kwekutsi umuntfu atalwe ngemanti nangaMoya, angeke angene embusweni waNkulunkulu. 6 Loko lokutelwe yinyama kuyinyama, naloko lokutelwe nguMoya kungumoya. 7Ungamangali, ngobe naku ngitsi kuwe: ‘Nifanele kutsi nitalwe kabusha.’ 8 Umoya uhhusha lapho utsandza khona, uyakuva kuhhusha kwawo, kodvwa awati lapho uphuma khona nalapho uya khona. Loko-ke kufanana naye wonkhe umuntfu lotelwe nguMoya.”
9Nikhodemu wambuta watsi: “Loku kungenteka kanjani?”
10Jesu waphendvula watsi: “Wena, ungumfundzisi waka-Israyeli. Pho, awukucondzi ngani loku? 11 Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kuwe: Sikhuluma lesikwatiko sifakaze ngalesikubonile, kepha anibemukeli bufakazi betfu. 12Nanginitjela ngetintfo talelive, aningikholwa; pho, ningangikholwa kanjani, nasenginitjela ngetintfo tasezulwini? 13 Kute lowase wenyukela ezulwini ngaphandle kweNdvodzana yeMuntfu, leyehla ezulwini.
14 “Njengobe naMosi aphakamisa inyoka ehlane, kanjalo-ke neNdvodzana yeMuntfu ifanele kuphakanyiswa, 15 kuze kutsi wonkhe umuntfu lokholwa ngiyo abe nekuphila lokuphakadze. 16 Nkulunkulu walitsandza live kakhulu kangangekutsi wadzimate wanikela ngeNdvodzana yakhe lekukuphela kwayo, kuze kutsi nome ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi, kodvwa abe nekuphila lokuphakadze. 17Ngobe Nkulunkulu akazange atfumele iNdvodzana yakhe emhlabeni kutsi itewulahla live ngelicala, kodvwa kwekutsi live litewusindziswa ngayo.
18 “Lokholwa kuyo akalahlwa ngelicala, kodvwa longakholwa vele sewulahliwe, ngobe angakholwa egameni leNdvodzana yaNkulunkulu lekukuphela kwayo. 19Kwehlulelwa ngiko loko kutsi: Kukhanya kutsi sekufikile emhlabeni, kepha bantfu babe batsandza bumnyama kunekukhanya, ngenca yemisebenti yabo lemibi. 20 Umuntfu lowenta lokubi uyakutondza kukhanya; aketi ekukhanyeni, funa imisebenti yakhe ibonakale ebaleni. 21Kepha lowenta liciniso uyeta ekukhanyeni, kuze kubonakale imisebenti yakhe, kutsi yentiwe kuNkulunkulu.”
Bufakazi bekugcina baJohane
22Emvakwaloko Jesu wahamba nebafundzi bakhe baya eveni laseJudiya, befika bahlala khona, kwabhajatiswa bantfu. 23NaJohane-ke abebhabhatisa, yena-ke ase-Enoni madvutane nje neSalimi, ngobe emanti abemanyenti kuleyo ndzawo, bantfu beta lapho befike babhajatiswa. 24 Phela ngaleso sikhatsi Johane abesengakafakwa ejele.
25Kwabe sekuvela kuphikisana kubafundzi baJohane neliJuda lelitsite mayelana nekuhlambuluka ngekugeza tandla. 26Ngako-ke base beta kuJohane, befika batsi: “Mfundzisi, uyayikhumbula yini lendvodza bewunayo uyifakazela ngesheya kweJordane? Seyiyabhabhatisa nyalo, bonkhe bantfu sebaya kuyo!”
27 Wabaphendvula Johane watsi: “Kute umuntfu longaba nelutfo angakaluphiwa luvela ezulwini. 28 Nani ngekwenu ningangifakazela kutsi ngake ngasho ngatsi: ‘Angisiye mine Khristu, kodvwa ngitfunyelwe kumvulela indlela.’ 29 Lowo lonamakoti ungumyeni; kepha umngani wemyeni nakaliva livi lemyeni, ujabula kakhulu. Ngako-ke lenjabulo yami seyiphelele. 30Kufanele akhule yena, nginciphe mine.”
Lowo lophuma ezulwini
31 “Lowo lophuma etulu, ungetulu kwako konkhe; lowo lophuma emhlabeni wemhlaba, futsi ukhuluma tintfo temhlaba. Lophuma ezulwini ungetulu kwako konkhe. 32Ufakaza ngaloko lakubonile nalakuvile, kodvwa kute umuntfu lowemukela bufakazi bakhe. 33 Lowemukela bufakazi bakhe ulubekile luphawu lwekutsi: Nkulunkulu ucinisile. 34 Ngobe lowo lotfunywe nguNkulunkulu ukhuluma emavi aNkulunkulu; ngobe Moya akaniki ngekwesilinganiso. 35 UYise uyayitsandza iNdvodzana, waniketa konkhe etandleni tayo. 36 Lokholwa yiNdvodzana, unekuphila lokuphakadze; kodvwa longakholwa yiNdvodzana, ute kuphila lokuphakadze; kodvwa lulaka lwaNkulunkulu lulengela etikwakhe.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy