YouVersion Logo
Search Icon

JEREMIA 25

25
Sewentig jaar in ballingskap
1In die vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, seun van Josia, dit was die eerste regeringsjaar van koning Nebukadnesar van Babel, het daar 'n woord tot Jeremia gekom teen die hele volk Juda. 2Die profeet Jeremia het toe vir die hele volk Juda en vir al die inwoners van Jerusalem gesê: 3Van die dertiende jaar van koning Josia van Juda, seun van Amon, af tot nou toe, drie en twintig jaar lank, het die woord van die Here tot my gekom. Ek het vroeg en laat met julle gepraat, maar julle het nie geluister nie. 4Die Here het vroeg en laat sy dienaars die profete na julle toe gestuur, maar julle het nie geluister nie, julle het nie eers probeer luister nie. 5Hy het gesê: Julle moet julle bekeer van julle slegte lewe en van julle verkeerde dade. Dan sal julle bly woon in die land wat die Here lank gelede al vir altyd aan julle en julle voorvaders gegee het. 6Julle mag nie ander gode aanhang, dien en vereer nie. Julle mag My nie tart met die afgodsbeelde wat julle gemaak het nie, want dan sal Ek rampe oor julle bring.
7Maar julle het nie na My geluister nie, sê die Here. Julle het My bly tart met die afgodsbeelde wat julle gemaak het, en so het julle 'n ramp oor julleself gebring.
8So sê die Here die Almagtige: Omdat julle nie geluister het na wat Ek gesê het nie, 9vat Ek al die volke van die noorde, sê die Here, en Ek stuur hulle en my dienaar koning Nebukadnesar van Babel en Ek laat hulle optrek teen hierdie land en sy inwoners en teen al die nasies van die omgewing. Ek sal hulle uitroei en Ek sal hulle name vir altyd laat gebruik wanneer mense ander wil bang maak, wil skrikmaak of wil vervloek. Hulle lande sal vir altyd puinhope wees. 10Ek sal blydskap en vreugde van hulle af wegvat: die huweliksfeeste, die klank van die maalklippe en die lig van die lampe. 11Hierdie land sal 'n verlate puinhoop word en al hierdie nasies sal sewentig jaar lank die koning van Babel se onderdane wees.
12Maar wanneer die sewentig jaar om is, sal Ek die koning van Babel en daardie nasie in Galdeërland straf vir al hulle sondes, sê die Here. Ek sal hulle land vir altyd verwoes laat lê. 13Dan sal Ek alles wat Ek teen daardie land gesê het, alles wat in hierdie boek opgeteken staan en wat Jeremia as profeet teen daardie nasies aangekondig het, oor daardie land bring. 14Daardie nasies sal die onderdane word van baie nasies en van sterk konings. Ek sal hulle straf ooreenkomstig hulle dade en ooreenkomstig die afgodsbeelde wat hulle gemaak het.
Die oordeelsbeker
15So het die Here die God van Israel vir my gesê: Vat hierdie beker uit my hand. Dit is gevul met die wyn van my toorn. Jy moet al die nasies na wie toe Ek jou stuur, daaruit laat drink. 16Wanneer hulle dit drink, sal hulle waggel en slinger: dit is oorlog wat Ek onder hulle loslaat.
17Ek het die beker uit die hand van die Here gevat en al die nasies na wie toe Hy my gestuur het, laat drink 18om hulle te verwoes en om hulle name dan te laat gebruik wanneer mense ander wil bang maak, wil skrikmaak of wil vervloek: Jerusalem, die stede van Juda, sy konings en sy amptenare; 19die farao van Egipte, sy onderdane, sy amptenare, sy volk 20en die gemengde bevolking in Egipte; al die konings van Us, al dié van die Filistynse stede Askelon, Gasa, Ekron en wat van Asdod oorgebly het; 21Edom, Moab en die Ammoniete, 22al die konings van Tirus, Sidon, die kusstreke oorkant die see; 23Dedan, Tema, Bus, almal wat hulle koppe aan die kante kaal skeer; 24al die konings van Arabië en dié van die gemengde bevolking wat in die woestyn woon; 25al die konings van Simri, Elam en Medië, 26al die konings van die noorde, dié wat naby is en dié wat ver is, een na die ander, al die koninkryke wat oor die hele aarde versprei is. Heel laaste moet die koning van Sesak die beker drink.
27Jy moet vir hulle sê: So sê die Here die Almagtige, die God van Israel: Drink en word dronk en braak en val! Julle sal nie opstaan nie. Dit sal gebeur deur die oorlog wat Ek onder julle sal loslaat. 28Wanneer hulle weier om die beker uit jou hand te vat om te drink, moet jy vir hulle sê: So sê die Here die Almagtige: Drink sal julle drink! 29Kyk, Ek begin 'n ramp bring oor die stad waaroor my Naam uitgeroep is, en wil julle los uitstap, sonder om gestraf te word? Nee, Ek het die oorlog teen al die bewoners van die aarde ingeroep, sê die Here die Almagtige.
30Jy moet as profeet optree teen hulle en dit alles vir hulle sê:
Die Here brul in die hoogte,
Hy laat sy stem hoor in sy heilige woonplek,
Hy brul hard teen sy weiveld,
Hy roep van vreugde soos dié wat druiwe trap,
Hy sing 'n klaaglied oor al die bewoners van die land.
31Die klank sal trek tot in die uithoeke van die aarde,
want die Here kla die nasies aan,
Hy sal al die mense straf,
die goddeloses aan die oorlog uitlewer,
sê die Here.
32So sê die Here die Almagtige:
Daar trek 'n ramp van nasie tot nasie,
'n groot storm steek op van die uithoeke van die aarde af.
33Daardie dag sal dié wat deur die Here verslaan is, van die een uithoek van die aarde af tot in die ander uithoek lê. Niemand sal oor hulle treur nie, hulle sal nie bymekaargemaak en begrawe word nie. Hulle sal soos mis op die grond bly lê.
34Huil, herders, roep om hulp,
rol in die stof, leiers van die kudde!
Die dag het gekom dat julle geslag word.
Julle sal tot 'n val kom.
Ek sal julle stukkend slaan al is julle soos kosbare erdewerk.
35Daar sal nie vir die herders 'n plek wees
waarheen hulle kan vlug nie,
die leiers van die kudde sal nie kan ontsnap nie.
36Luister hoe skreeu die herders,
hoe huil die leiers van die kudde,
want die Here vernietig hulle weiveld.
37Die weivelde waar daar vrede was,
word uitgewis deur die gloeiende toorn van die Here.
38Die herder sal sy hut verlaat
soos die leeu van sy lêplek af padgee.
Hulle land sal verlate wees.
Die toorn wat alles platvee,
die gloeiende toorn van die Here sal dit alles doen.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;