YouVersion Logo
Search Icon

يُوحَنَّا 3

3
الْفَصْلْ التَّالْتْ
يَسُوعْ كَيْتّْلَاقَى مْعَ نِيقُودِيمُوسْ
1كَانْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ مْنْ الْفْرِّيسِيِّينْ مْنْ كْبَارْ لِيهُودْ سْمِيتُه نِيقُودِيمُوسْ. 2جَا لْعَنْدْ يَسُوعْ فْاللِّيلْ وْݣَالْ لِيهْ: «آ الْمُعَلِّمْ، حْنَا كَنْعَرْفُو بْلِّي نْتَ مُعَلِّمْ جِيتِي مْنْ عَنْدْ اللَّهْ، عْلَاحْقَّاشْ حْتَّى وَاحْدْ مَا يْقْدَرْ يْدِيرْ هَادْ الْعَلَامَاتْ اللِّي كَتْدِيرْ إِلَا مَا كَانْشْ اللَّهْ مْعَاهْ». 3وْجَاوْبُه يَسُوعْ وْݣَالْ لِيهْ: «نْݣُولْ لِيكْ الْحَقّْ: رَاهْ اللِّي مَا تّْوْلَدْشْ مْنْ جْدِيدْ، مَا يْقْدَرْشْ يْشُوفْ مَمْلَكَةْ اللَّهْ». 4وْسْوّْلْ نِيقُودِيمُوسْ يَسُوعْ: «كِيفَاشْ يْقْدَرْ بْنَادْمْ يْتّْوْلَدْ وْهُوَ كْبِيرْ فْالْعْمَرْ؟ وَاشْ يْقْدَرْ يْرْجَعْ لْكَرْشْ مُّه مَرَّة خْرَى وْيْعَاوْدْ يْتّْوْلَدْ؟». 5وْجَاوْبُه يَسُوعْ: «نْݣُولْ لِيكْ الْحَقّْ: اللِّي مَا تّْوْلَدْشْ مْنْ الْمَا وْالرُّوحْ، مَا يْقْدَرْشْ يْدْخَلْ لْمَمْلَكَةْ اللَّهْ. 6رَاهْ اللِّي تّْوْلَدْ مْنْ الدَّاتْ هُوَ دَاتْ، وْاللِّي تّْوْلَدْ مْنْ الرُّوحْ هُوَ رُوحْ. 7مَا تّْعَجّْبْشْ إِلَا كْنْتْ ݣْلْتْ لِيكْ بْلِّي خَاصّْكُمْ تّْوَلْدُو مْنْ جْدِيدْ. 8الرِّيحْ كَتْسُوطْ فِينْ مَا بْغَاتْ، وْكَتْسْمَعْ الصُّوتْ دْيَالْهَا وَلَكِنْ مَا كَتْعْرَفْشْ لَا مْنِينْ كَتْجِي وْلَا فِينْ كَتْمْشِي: هَكَّا كُلّْ وَاحْدْ تّْوْلَدْ مْنْ الرُّوحْ».
9وْعَاوْدْ سْوّْلُه نِيقُودِيمُوسْ: «كِيفَاشْ يْمْكَنْ يْوْقَعْ هَادْشِّي؟». 10وْجَاوْبْ يَسُوعْ وْݣَالْ لِيهْ: «نْتَ مُعَلِّمْ فْإِسْرَائِيلْ وْمَا عْرَفْتِيشْ هَادْشِّي؟ 11نْݣُولْ لِيكْ الْحَقّْ: رَاهْ حْنَا كَنْتّْكَلّْمُو بْدَاكْشِّي اللِّي كَنْعَرْفُو، وْكَنْشَهْدُو بْدَاكْشِّي اللِّي شْفْنَا، وَلَكِنْ مَا كَتْقَبْلُوشْ الشّْهَادَة دْيَالْنَا. 12إِلَا كْنْتْ تّْكَلّْمْتْ لِيكُمْ عْلَى الْأُمُورْ دْيَالْ الْأَرْضْ وْمَا آمْنْتُوشْ، كِيفَاشْ غَتْآمْنُو إِلَا تّْكَلّْمْتْ لِيكُمْ عْلَى الْأُمُورْ دْيَالْ السّْمَا؟ 13رَاهْ عَمّْرْ شِي حَدّْ مَا طْلَعْ لْلسّْمَا غِيرْ هَادَاكْ اللِّي نْزَلْ مْنّْهَا اللِّي هُوَ وَلْدْ الْإِنْسَانْ. 14وْكِمَا رْفَعْ مُوسَى اللّْفْعَى فْالصَّحْرَا، هَكَّا خَاصّْ وَلْدْ الْإِنْسَانْ يْتّْرْفَعْ، 15بَاشْ كُلّْ مْنْ كَيْآمْنْ بِيهْ تْكُونْ عَنْدُه الْحَيَاةْ الدَّايْمَة. 16حِيتْ هَكَّا بْغَا اللَّهْ نَاسْ الدّْنْيَا حْتَّى وْهَبْ وَلْدُه الْوْحِيدْ، بَاشْ مَا يْتّْهْلَكْشْ كُلّْ مْنْ كَيْآمْنْ بِيهْ وَلَكِنْ تْكُونْ عَنْدُه الْحَيَاةْ الدَّايْمَة. 17حِيتْ اللَّهْ مَا صِيفْطْشْ وَلْدُه لْلدّْنْيَا بَاشْ يْحْكَمْ عْلَى نَاسْهَا، وَلَكِنْ بَاشْ يْنْجَاوْ بِيهْ. 18اللِّي كَيْآمْنْ بْوَلْدْ اللَّهْ مَا كَيْتّْحْكَمْشْ عْلِيهْ، وْاللِّي مَا كَيْآمْنْشْ رَاهْ تّْحْكَمْ عْلِيهْ حِيتْ مَا آمْنْشْ بْإِسْمْ وَلْدْ اللَّهْ الْوْحِيدْ. 19وْهَادَا هُوَ الْحُكْمْ: النُّورْ جَا لْلدّْنْيَا، وَلَكِنْ النَّاسْ بْغَاوْ الضّْلَامْ كْتَرْ مْنْ النُّورْ، حِيتْ فْعَايْلْهُمْ مَا مْزْيَانَاشْ. 20حِيتْ ݣَاعْ اللِّي كَيْدِيرْ الشَّرّْ، كَيْكْرَهْ النُّورْ، وْمَا كَيْجِيشْ لْلنُّورْ بَاشْ مَا يْتّْفْضْحُوشْ فْعَايْلُه. 21وَلَكِنْ اللِّي كَيْمْشِي فْطْرِيقْ الْحَقّْ كَيْجِي لْلنُّورْ، بَاشْ يْبَانْ بْلِّي بْأَعْمَالُه كَيْطِيعْ اللَّهْ».
يَسُوعْ وْيُوحَنَّا الْمَعْمَدَانْ
22وْمْنْ بَعْدْ هَادْشِّي، جَا يَسُوعْ وْتْلَامْدُه لْبْلَادْ الْيَهُودِيَّة، وْبْقَى مْعَاهُمْ تْمَّ شِي يَّامَاتْ، وْكَانْ كَيْعَمّْدْ. 23وْكَانْ يُوحَنَّا حْتَّى هُوَ كَيْعَمّْدْ النَّاسْ فْعِينْ نُونْ حْدَا مْدِينْةْ سَالِيمْ، عْلَاحْقَّاشْ كَانْ تْمَّ بْزَّافْ دْ الْمَا وْالنَّاسْ كَانُو كَيْجِيوْ وْكَيْتّْعَمّْدُو. 24حِيتْ يُوحَنَّا كَانْ مَازَالْ مَا تّْشَدّْشْ فْالْحَبْسْ.#متى 14‏:3؛ مرقس 6‏:17؛ لوقا 3‏:19‏،20
25وْوْقَعْ وَاحْدْ النِّقَاشْ بِينْ تْلَامْدْ يُوحَنَّا وْوَاحْدْ لِيهُودِي عْلَى كِيفَاشْ كَيْكُونْ التَّطْهِيرْ. 26وْهُمَ يْجِيوْ لْعَنْدْ يُوحَنَّا وْݣَالُو لِيهْ: «آ الْمُعَلِّمْ، هَادَاكْ اللِّي كَانْ مْعَاكْ فْالجِّهَة لْخْرَى دْيَالْ وَادْ الْأُرْدُنْ، اللِّي شْهَدْتِي لِيهْ، هَا هُوَ كَيْعَمّْدْ، وْݣَاعْ النَّاسْ كَيْجِيوْ لْعَنْدُه». 27وْجَاوْبْهُمْ يُوحَنَّا وْݣَالْ: «مَا يْقْدَرْشْ بْنَادْمْ يَاخُدْ شِي حَاجَة مْنْ غِيرْ إِلَا عْطَاهَا لِيهْ اللَّهْ. 28نْتُمَ بْرَاسْكُمْ كَتْشَهْدُو بْلِّي ݣْلْتْ أَنَا مَاشِي هُوَ الْمَسِيحْ، وَلَكِنْ اللَّهْ صِيفْطْنِي قْبَلْ مْنُّه بَاشْ نْوَجّْدْ لِيهْ الطّْرِيقْ.#يوحنا 1‏:20 29اللِّي عَنْدُه الْعْرُوسَة، رَاهْ هُوَ الْعْرِيسْ. وَلَكِنْ صَاحْبْ الْعْرِيسْ اللِّي وَاقْفْ وْكَيْسْمَعْ لِيهْ، كَيْفْرَحْ بْزَّافْ مْلِّي كَيْسْمَعْ صُوتْ الْعْرِيسْ. وْهَكَّا حْتَّى أَنَا الْفَرْحَة دْيَالِي كْمْلَاتْ. 30لَابْدّْ يْزِيدْ هُوَ، وْأَنَا نّْقَصْ.
31هَادَاكْ اللِّي جَايْ مْنْ الْفُوقْ هُوَ فُوقْ كُلّْشِي، وْهَادَاكْ اللِّي مْنْ الْأَرْضْ هُوَ مْنْ سُكَّانْ الْأَرْضْ وْبْكْلَامْ سُكَّانْهَا كَيْتّْكَلّْمْ. وْهَادَاكْ اللِّي جَايْ مْنْ السّْمَا هُوَ فُوقْ كُلّْشِي، 32وْكَيْشْهَدْ بْدَاكْشِّي اللِّي شَافْ وْسْمَعْ، وَلَكِنْ حْتَّى حَدّْ مَا كَيْقْبَلْ الشّْهَادَة دْيَالُه. 33وْاللِّي قْبَلْ الشّْهَادَة دْيَالُه، كَيْشْهَدْ بْلِّي اللَّهْ صَادْقْ. 34حِيتْ اللِّي صِيفْطُه اللَّهْ كَيْتّْكَلّْمْ بْكْلَامْ اللَّهْ، عْلَاحْقَّاشْ اللَّهْ كَيْعْطِي الرُّوحْ دْيَالُه بْلَا قْيَاسْ. 35رَاهْ الْآبْ كَيْبْغِي وَلْدُه، وْدَارْ كُلّْشِي فْيْدُّه.#متى 11‏:27؛ لوقا 10‏:22 36اللِّي كَيْآمْنْ بْوَلْدُه عَنْدُه الْحَيَاةْ الدَّايْمَة، وْاللِّي مَا كَيْطِيعْشْ وَلْدُه، مَا غَادِيشْ يْشُوفْ الْحَيَاةْ وَلَكِنْ غَادِي يْبْقَى عْلِيهْ غَضَبْ اللَّهْ».

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy