YouVersion Logo
Search Icon

Yohanɛɛsɩ 3

3
Yesu nɛ Niikodɛm pakatʋʋ yɔ
1Abalʋ nɔɔyʋ kɛwɛ Farɩsɩ ñɩma ŋgbɛyɛ taa, payaɣ-ɩ se Niikodɛm. Ɛkɛ Yuda ñɩma wiyaʋ nɔɔyʋ. 2Abalʋ ɛnʋ, ɛkʋyɩ ɖoó naayɛ taa nɛ ewolo Yesu cɔlɔ nɛ eheyi-i se: «Wɩlɩyʋ! Đɩnawa se Ɛsɔ tiyini-ŋ se ŋkɔɔ ŋwɩlɩ-ɖʋ ɛ-tɔm. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, nɔɔyʋ fɛyɩ se ɛpɩzɩɣ ɛla hama lakasɩ nzɩ́ ŋlaba yɔ nɛ Ɛsɔ fɛyɩ ɛ-cɔlɔ.» 3Ɛlɛ́, Yesu kaɖɩ-ɩ se: «Toovenim lɛ, meheyiɣ-ŋ se yee pataɖaɣnɩ nɔɔyʋ lʋlʋʋ yɔ, ɛɛkɛɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa tʋ.» 4Peeɖe Niikodɛm pɔzɩ-ɩ se: «Ɛzɩma papɩzɩɣ paɖaɣnɩ lʋlʋʋ ɛyʋ weyi ɛtɛm paɣlʋʋ yɔ? Ŋgʋ́, ɛɛpɩzɩɣ ɛpɩsɩ e-ɖoo taa nɛ ɛ́lɛ́ tasɩ-ɩ lʋlʋʋ!» 5Yesu cosi-i se: «Toovenim lɛ, meheyiɣ-ŋ se weyi paɖaɣnɩɣ-ɩ lʋlʋʋ nɛ pɩtɩŋnɩ lɩm nɛ Fezuu Kiɖeɖeu pɔ-yɔɔ yɔ, e-ɖeke ɛkɛɣnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa tʋ. 6Meheyiɣ-ŋ se: ɛyʋ lʋlʋʋ ɛyʋ. Ḿbʋ́ ɖɔɖɔ Fezuu Kiɖeɖeu yeki nɛ ɛyʋ kalɩzaɣ ɖaɣnɩ wɛʋ wezuu. 7Pɩtaalabɩ-ŋ piti se mɔntɔm se pʋwɛɛ se paɖaɣnɩ-ŋ lʋlʋʋ. 8Heɣlim makɩ ɖenɖe pʋsɔɔlaa yɔ nɛ ŋnɩɣ kɔkɔɖɛ nɖɩ́ pɩlakɩ yɔ. Ɛlɛ́, ŋŋnaɣ ɖenɖe pɩlɩnaa yaa ɖenɖe puwoki yɔ. Ḿbʋ́ ɖɔɖɔ pʋwɛnɩ weyi Fezuu Kiɖeɖeu yeki nɛ ɛwɛnɩ Ɛsɔ wezuu yɔ.» 9Peeɖe Niikodɛm pɔzɩ-ɩ se: «Ɛzɩma pɩpɩzɩɣ pɩla ḿbʋ́?» 10Yesu cosi-i se: «Ŋkɛ Wɩlɩyʋ sɔsɔ Izrɛɛlɩ ñɩma hɛkʋ taa lɛ, pɩla ɛzɩma ŋŋnɩɣ tɔm ńdʋ́ tɩ-tɔbʋʋ yɔ?» 11Peeɖe Yesu heyi-i se: «Toovenim lɛ, meheyiɣ-ŋ se mbʋ́ ɖɩsɩma yɔ, pʋ-tɔm ɖɩyɔɔdʋʋ, mbʋ́ ɖɩnanɩ ɖɛ-ɛsɛ yɔ, pɩ-aseɣɖe ɖɩlɩzɩɣ. Ɛlɛ́, mɩ miitisiɣ. 12Yee meheyiɣ-mɩ mbʋ́ pɩlakɩ kedeŋa yɔɔ cɩnɛ yɔ pʋ-tɔm nɛ iitisiɣ lɛ, ɛzɩma ɩpɩzɩɣ itisi alɩwaatʋ ndʋ́ meheyiɣ-mɩ mbʋ́ pɩlakɩ ɛsɔdaa yɔ pɩ-ñɩndʋ yɔ? 13Nɔɔyʋ takpa ɛsɔdaa wiɖiyi kaʋ nɛ pɩtasɩnɩ Ɛyʋ Pɩyalʋ, ɛnʋ lɩnɩnɩ ɛsɔdaa nɛ etii. 14Ɛzɩma mbʋ́ Mooyiizi kopuzi ɖʋm weyi ɛlabɩnɩ ñɩ́ɣ́yʋ́ʋ yɔ ɖaʋ yɔɔ lakʋ taa, ḿbʋ́ ɖɔɖɔ pʋwɛɛ se pala Ɛyʋ Pɩyalʋ, 15nɛ weyi ɛwɛnɩ lidaʋ ɛ-yɔɔ lɛ, ehiɣ wezuu maatɛŋ.
16Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛyáa siŋŋ. Pʋ-yɔɔ ɛha ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ se weyi ɛwɛnɩ lidaʋ ɛ-yɔɔ lɛ, ɛtaatɛŋɛlɩ, ɛlɛ́, ehiɣ wezuu maatɛŋ. 17Toovenim lɛ, Ɛsɔ tetiyi ɛ-Pɩyalʋ ɛyáa cɔlɔ se ɛhʋʋnɩ-wɛ nɛ ɛkʋ pɔ-tɔm. Ɛlɛ́, etiyi-i se ɛya pa-ñʋʋ. 18Weyi ɛwɛnɩ lidaʋ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ, Ɛsɔ ɛɛhʋʋnɩ-ɩ nɛ ɛkʋ ɛ-tɔm. Ɛlɛ́, weyi ɛ́lɛ́ fɛyɩnɩ lidaʋ ɛ-yɔɔ yɔ, Ɛsɔ tɛm-ɩ hʋnaʋ nɛ ɛkʋ ɛ-tɔm. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɛfɛyɩnɩ lidaʋ ɛ-yɔɔ, ŋgʋ́ ɛnʋ lɛ ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ. 19Mbʋ́ piyeki nɛ pahʋʋnɩ ɛyáa yɔ lɛ se: weyi ɛkɛ ñalɩmɩyɛ yɔ, ɛkɔm ɛyáa kpeekpe cɔlɔ. Paa ḿbʋ́ yɔ, pɔsɔɔlɩ cɩkpɛndʋʋ nɛ pɩkɩlɩ-ɖɩ, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, palakɩ ɛzaɣ́tʋ. 20Weyi ɛlakɩ ɛzaɣ́tʋ yɔ, ɛɛcaɣ ñalɩmɩyɛ kpem, ɛɛñɔtʋʋnɩ-ɖɩ ɖɔɖɔ: eseɣ se pataana mbʋ́ ɛlakɩ yɔ nɛ pakʋyɩ ɛ-yɔɔ. 21Ɛlɛ́, weyi ɛlakɩ toovenim yɔ, ɛlɩɣ ñalɩmɩyɛ taa se ɛyáa ɛna se mbʋ́ ɛlakɩ yɔ, pɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ.»
Yesu nɛ Yohanɛɛsɩ pɔ-tɔm
22Pʋwayɩ lɛ, Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa powolo Yudee egeetiye taa nɛ pacaɣ peeɖe kɩyakɩŋ nɩɩyɩ nɛ palakɩ ɛyáa lɩm sɔʋ sɔnzɩ. 23Ŋgʋ́, Yohanɛɛsɩ ñaawɛ Enɔɔ tɛtʋ ndʋ́ tɩñɔtɩnɩ Salɩm ñɩndʋ yɔ tɩ-taa, nɛ ɛyáa woki ɛ-cɔlɔ nɛ ɛlakɩ-wɛ lɩm sɔʋ sɔnzɩ. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, lɩm kɔɖɔ peeɖe. 24(Alɩwaatʋ ńdʋ́ lɛ, Eroodi taɖʋdɩ Yohanɛɛsɩ salaka.)
25Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa taa nabɛyɛ nɛ Yuda tʋ nɔɔyʋ, pɔhɔŋaɣnɩ ɖama tɔm cɩɖɩcɩɖɩ wɛtʋ sɔnzɩ yɔɔ. 26Peeɖe powobi Yohanɛɛsɩ cɔlɔ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: «Wɩlɩyʋ! Ŋtɔzʋʋ abalʋ weyi ña nɛ ɩ ɩɩwɛ Yɔɔrdaŋ pɔɔ wayɩ nɛ ŋheyi-ɖʋ ɛ-tɔm yɔ ɛ-yɔɔ yaa we? Lɛɛlɛɛyɔ, ɛlakɩ lɩm sɔʋ sɔnzɩ nɛ ɛyáa tɩŋa woki ɛ-cɔlɔ!» 27Yohanɛɛsɩ cosi-wɛ se: «Mbʋ́ Ɛsɔ ha ɛyʋ yɔ, pi-ɖeke koŋ ɛpɩzɩɣ ɛmʋ. 28Mɩ-maɣmaɣ ɩpɩzɩɣ ɩlɩzɩ ma-aseɣɖe se mɔntɔm se: ‹Pɩtɛkɛ ma lɛ Weyi Ɛsɔ Lɩzaa Yɔ. Ɛlɛ́, Ɛsɔ tiyi-m se mɛnɖɛɛ-ɩ nɔɔ.› 29Ɩtɛm naʋ se weyi ɛkpaɣ halʋ yɔ, ɛnʋ lɛ halɩkpaɣyʋ. Meheyiɣ-mɩ se ma mɛwɛ ɛzɩ halɩkpaɣyʋ ɛgbaɣdʋ yɔ. Halɩkpaɣyʋ ɛgbaɣdʋ wɛɣ ɛ-cɔlɔ se ɛsɩnɩ-ɩ. Ɛ-taa hʋlʋmʋʋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ́ ɛnɩɣ halɩkpaɣyʋ taŋ yɔ. Ḿbʋ́ ɖɔɖɔ man-taa tɛzɩ hʋlʋmʋʋ siŋŋ Weyi Ɛsɔ Lɩzaa Yɔ ɛ-yɔɔ. 30Pʋwɛɛ se ɛ́lɛ́ hɩɖɛ ɛsɛɛ nɛ pɔsɔɔ ma mɔ-yɔɔ.»
31«Weyi palʋlɩ-ɩ tataa yɔ, ɛ-tɛ lɛ peeɖe, ɛyɔɔdʋʋ mbʋ́ pɩlakɩ tataa yɔ pʋ-tɔm. Weyi ɛ́lɛ́ lɩnɩ ɛsɔdaa yɔ, ɛkɩlɩ pɩtɩŋa payɩ. 32Ɛyɔɔdʋʋ mbʋ́ pɩtɩŋa payɩ ɛnawa nɛ ɛnɩɩ yɔ pʋ-tɔm. Ɛlɛ́, nɔɔyʋ eetisiɣ aseɣɖe nɖɩ́ ɛlɩzɩɣ yɔ. 33Weyi ɛ́lɛ́ ñetisiɣ ɛ-aseɣɖe ńɖɩ́ yɔ, ɛñɩɣ nesi se Ɛsɔ lɛ toovenim tʋ. 34Weyi Ɛsɔ tiyi-i yɔ, ɛyɔɔdʋʋ Ɛsɔ tɔm. Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ tɛzɩ-ɩ haʋ e-Fezuu Kiɖeɖeu. 35Caa Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛ-Pɩyalʋ nɛ ɛkpaɣ pɩtɩŋa payɩ ɛ́ɖʋzɩ e-nesi taa. 36Weyi ɛwɛnɩ lidaʋ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ, ehiɣ wezuu maatɛŋ. Weyi ɛ́lɛ́ ɛɛñaŋ-ɩ yɔ, eehikiɣ-kʋ. Ɛlɛ́, Ɛsɔ pana wɛɣ-ɩ kpanaʋ yɔɔ.»

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy