YouVersion Logo
Search Icon

Johaneb 3

3
Jesub tsî Nikodemub
1Jodeǁîn di danaǂgaeǂgui-aob, Farisegu di ǀApemāǃnans di ǁanib, Nikodemub ti ǀon hâb ge ge hâ i. 2ǁÎb ge tsuxuba Jesub tawa hā tsî ge mî: “ǁKhāǁkhā-aotse, Eloba xuts ge sidats nî ǁkhāǁkhāse hā ǃkhaisa da ge a ǂan. Khoe-i xare-i ge sats ra dī saode a dī ǁoa, Elob ga ǁî-i ǀkha hâ tama io.”
3Ob ge Jesuba ge ǃeream bi: “Amase, amase ta ra mîba tsi, khoe-i ga ǁkhawa ǃnae#3:3 ǁKhawa ǃnae: Tamas ka io ǀgapikaba xu ǃnae tis tsîna a ǂâibasen ǁkhā. Jhn. 3:7 tawa sī kō re. tama io, o-i ge tātsē Elob Gaosiba mû ǁoa.”
4Ob ge Nikodemuba ge dî bi: “Kaira hâ khoe-e mâti i ǁkhawa a ǃnae ǁkhā? Amase i kom ǁgûs ǃnāb ǃnâ ǂgâ-oa tsî ǁkhawa a ǃnae ǁoao?”
5Ob ge Jesuba ge ǃeream: “Amase, amase ta ra mîba tsi, khoe-i ga ǁgam-i tsî Gagaba#3:5 Gagaba: Grikegowab mîs ge ǂOab tis tsîna ǂnûiǃkhunihe ǁkhā. xu ǃnae tama io, o-i ge tātsē Elob Gaosib ǃnâ ǂgâ ǁoa. 6ǁNā-i khoe-e xu ǃnae hâ-i ge a khoe, xawe Gagaba xu ǃnae hâ i ge a gaga. 7Tā buru ‘ǁKhawa du nî ǃnae’ ti ta go mîba tsi ǃkhais xa. 8ǂOab ge ǂgaob ra khami ra ǃgom tsîts ge ǀōb âba ra ǁnâu, xawets ge mâpa xub ra hā tamas ka io mâǀîb garu ǃkhaisa a ǀū. ǁNās ǁkhās khami i ge Gagaba xu ǃnae hâ-i hoa-i ǀkha ī.”
9“Mâtis nēsa a īǁkhā?” tib ge Nikodemuba ge dî.
10Ob ge Jesuba ge ǃeream bi: “Sats kom Israeli di ǂanǂansa ǁgauǃnâ-aotsao, mâtits nēna ǁnâuǃā tama hâ? 11Amase, amase ta ge ra mîba tsi, xūn ǂan ge an tsî mû ge gen xa ge ge ra ǃkhō-am, xawe go ge sige ǃkhō-amsa ǃkhōǃoa tama hâ. 12#Gā-ai.Sa. 9:16-17 ǃHūbaib di xūn xa ta ga mîba du tsî du ga ǂgom tama io, mâti du ǁnâi ǀhomsi xūn xa ta ga mîba du, o nî ǂgom? 13#Bar. 3:29 Khoen Ôab#3:13 Khoen Ôab: ǀNî xoaǁguigu ge ǀhommi ǃnâ hâba ti ra ǀaro. ge ǀhomma xu ǃhūbaib ǃoa ge hā tsî ǁkhawa ǀhommi ǃoa nî oa.” 14#Num. 21:9; Gā-ai.Sa. 16:5-7Tsî Moseb ge ǀaoba haib ai ūkhâi hâ is ǁkhās khamib ge Khoen Ôab tsîna nî ǀgapiǀgapihe, 15hoan tita ǃnâ ra ǂgomn nî ǀamo ûiba ūhâse. 16“ǁNātikōseb ge Eloba ǃhūbaiba ge ǀnam tsîb ge ǁîb di ǀguise ǃnae hâ ǀGôaba ge mā, ǁîb ǃnâ ra ǂgomn hoan kāǁō tide, xawen nî ǀamo ûiba ūhâse. 17ǁNā-amagab ge Eloba ǁîb Ôaba ǃhūbaibab nî ǀgoraǃgâse sî tama hâ, xawe ǃhūbaib nî ǁîb ǃnâ-u orehese.
18“ǁÎb ǃnâ ga ǂgom-i ge ǀgoraǃgâhe tide. Xawe ǁîb ǃnâ ga ǂgom tama i-i ge ǀnai ǀgoraǃgâhe hâ, ǀguise ǃnae hâ ǀGôab Elob dib di ǀons ǃnâ-i ǂgom tama amaga. 19Tsî ǁîn ǀgoraǃgâs ge nēsa: ǃNâb ge ǃhūbaib ai hā, xawen ge ǁîba ge ǂgao tama hâ i. Tsîn ge ǃkhaenaba ge ǀnam i, dīn gere xūn ge ǂkhaba i xui-ao. 20ǁÎn ge ǃnâba ǁkhan hâ, ǁîn ǃkhaenab ǃnâ ǁoreba ra dī amaga. ǁÎn kom ǃnâba xu ra hâbēo, ǁoren ân nî ǂhai ǃkhaisan ra ǃao amaga. 21Xawe ǁnān, amaba ra dīn ge ǃnâb ǃoa ra hā, î gu ǁîn di sîsengu Elob ǃnân ge dīga ǂhai.”
Jesub tsî Johaneb ǁĀǁnâ-aob
22ǁNās khaoǃgâ gu ge Jesub tsî ǁîb ǁkhāǁkhāsabegu* tsîga Jerusalemsa xu ge ǂoa, xawe gu ge ǁaero-e Judeaǀkharib ǃnâ hâ tsî ǁnāpa gere ǁāǁnâ.
23ǁNā ǁaeb ǃnâb ge Johaneb ǁĀǁnâ-aob tsîna Salims ǀgūse ǂnôa ǃās, Aenons tawa gere ǁāǁnâ, ǁnāpa i ge kai ǁgam-e hâ i tsîn gere khoena ǀû tamase ǁāǁnâ kaisen nîse sī xui-ao. 24#Mat. 14:3Nēs ge Johaneb ǃkhō-oms ǃnâ nî aoǂgāhes aiǃâ ge isa. 25ǁNā ǁaeb ǃnâ i ge Jodeǁî-e Johaneb di ǁkhāǁkhāsabegu tawa ǀkhī tsî ǃanuǃanusens xa ǁîgu ǀkha ge ǂnoagutsoatsoa. 26Johaneb di ǁkhāǁkhāsabegu ge ǁîb ǃoa hā tsî ge mî: “ǁKhāǁkhā-aotse, ǁnā khoeb Jordanǃāb di aiǂoasǀkhāb aits ge ǀhao-ūb, sats ge ǁîb xa ǃkhō-ammi tsîn ge khoena ra ǁāǁnâ, tsîn ge hoaraga khoena ǁîb tawa ra sī.”
27Ob ge Johaneba ge ǃeream: “Khoe-i ge xū-i xare-e a ǃkhōǃoa ǁoa Elob ǀhommi ǃnâ hâba xu i ga māhe tama io. 28#Jhn. 1:20Sago ǂûgo ge a ti ǀhûǀguitimî-ao, tita ge sago ǃoa ‘Tita Xristu* tama’ ti mî hâ i ǃkhaisa. Tita ge nēpa ǁîb daoba ta nî ǂhomise ǀgui ge sîhe. 29ǃGame-aos ge ǃgame-aob hâpa nî sī. ǃGame-aob di horesab hîa mâ tsî ǁîba ra ǃgâb ge ǁîb dommab ra ǁnâu, o kaise ra ǃgâiaǂgao. ǁKhā ǀgaub aib ge ti ǃgâiaǂgaoba ra ǀoa. 30ǁÎb ge ǃaruǀîǀgui nî kai tsî tita ge ǃaruǀîǀgui nî ǂkhari.
ǁNāb ǀhomma xu ra hāb
31“ǁÎb ge ǀhomma xu ge ǁgôaxa tsî hoan ǃgâ-ai a kai. Tita ge a ǃhūbaib di tsî ǃhūbaib din xa ǀgui ra ǃhoa, xawe ǁîb ge ǀhomma xu ge hā tsî hoan ǂamai hâ. 32ǁÎb ge mû tsîb ge ǁnâun xa ra ǃkhō-am, xawe i ge khoe-i xare-e ǃkhō-ams âba ǃkhōǃoa tama hâ. 33ǁNān hîa ǃkhō-ams âba ra ǃkhōǃoan ge Elob a ama ǃkhaisa nî ǁapoǁapo. 34Elob xa ge sîheb ge Elob mîde ra ǃhoa, Elob ra ǁîb Gagaba ǀoasase mā xui-ao. 35#Mat. 11:27; Luk. 10:22ǁGûb ge ǀGôaba a ǀnam tsî ǁkhāsiba hoaraga xūn ǂamai ge mā bi. 36Tsî hoan hîa Elob Ôab ǃnâ ra ǂgomn, ge ǀamo ûiba ūhâ. ǁNān hîa ǁîba ǁnâuǀnam taman ge tātsēs tsîna ǀamo ûiba tsâ tide, xaweb ge Elob di ǁaiba ǁîn ai nî hâhâ.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy