YouVersion Logo
Search Icon

Ja̰ 3

3
Nikodem aw rɔ Jeju’g lé
1Dəw kára mbuna Parisiḛje ria lə Nikodem lé to mbai lə Jibje. 2Yeḛ aw rɔ Jeju loondul’g ulá pana: Mbai, jeḛ n’gər gao i lé to gə́ dəw gə́ njendoo dəwje né gə́ ḭ rɔ Ala’g, mbata némɔrije gə́ i ra lé ɓó lé dəw gə́ Ala nai səa el ndá a kaskəm ra to gə́ i ra el.
3Jeju tel ilá keneŋ pana: Ma m’ulai təsərə, ɓó lé dəw a tel kar dee d’ojee gogo sigi el ndá yeḛ a koo ɓeeko̰ lə Ala lé gə kəmee el.
4Nikodem tel dəjee pana: See dəw ɓuga mba̰ ndá d’a tel kojee gogo sigi to gə́ ban tɔɓəi wa. See yeḛ a kaskəm tel kuru meḛ kea̰je’g karee ojee gogo ɓəi wa.
5Jeju tel ilá keneŋ pana: Ma m’ulai təsərə ya, ɓó lé mán gə ndil to gə́ gin koji dəw el ndá yeḛ a kaskəm kula dəa ɓeeko̰’g lə Ala wɔr el. 6Né gə́ darɔ oji lé to gə́ darɔ ya, nɛ né gə́ ndil oji lé to ndil ya tɔ. 7Bèe ndá ar kaari ndəb dɔ né gə́ ma m’ulai’g lé el, mbata ma m’ulai m’pana: Lé riri kara koji gə́ sigi ɓa gə kuma̰ kandə ɓee lə Ala ya. 8Lel ula gə loo-loo to gə́ mée wɔji ndá keaa gə́ ɓar ɓa i oo, nɛ i gər loo kḭyee əsé loo-kabee el. Dəw gə́ ndil ojee lé kara kea̰ to togə́bè tɔ.
9Nikodem tel dəjee pana: Né neelé loo rəa a to gə́ ban ɓa bèe wa.
10Jeju tel ilá keneŋ pana: See i gə́ njendoo Israɛlje né lé ya, see ta nee dumi ari gər ginee el wa. 11Ma m’ulai təsərə, jeḛ j’ɔr gin né gə́ jeḛ j’oo njai ləm, jeḛ j’ɔr goo né gə́ jeḛ j’oo gə kəm sí ləm tɔ, nɛ seḭ taaje ta lə sí el. 12Ɓó lé ma m’ula sí ta néje gə́ dɔ naŋg nee, nɛ seḭ taaje ta ləm el ndá ŋga see loo gə́ m’a pata néje gə́ dara lé see a taaje ta ləm loo gə́ ra’g ɓəi wa. 13Dəw kára ḭ naŋg nee aw dara el ɓəi, nɛ yeḛ gə́ ḭ dara ree dɔ naŋg neelé to Ŋgon-dəw gə́ si dara ya. 14To gə́ Moyis léḛ lar gə́ kas ndaji ne li ɓəree tar dɔdilaloo’g, togə́bè ɓa lé riri kara d’a ɓər Ŋgon-dəw tar 15gə mba kar nana ɓa gə́ ɔm mée dəa’g ndá a si ne gə kəməgə́ gə no̰ lé. 16Ala ndigi dəwje lai-lai dɔ naŋg nee, unda dee dan kəmee’g ɓa un Ŋgonee gə́ gəd-gəd kára ba ulá ar dee mba kar nana ɓa gə́ ɔm mée dəa’g ndá a si gə kəməgə́ gə no̰ lé ɓó a kudu nda̰ el. 17Tɔgərɔ ya, Ala ula Ŋgonee dɔ naŋg nee gə mba karee ɔr kəm ta lə dəwje el nɛ yeḛ ulá mba kar mbɔl dəa ɓa d’aji ne. 18Dəw gə́ rara ɓa gə́ unda mée dəa’g ndá ta wa dəa el, nɛ nana ɓa gə́ ɔm mée dəa’g el ndá ta wa dəa mba̰ mbata yeḛ unda mée dɔ ri Ŋgon-Ala gə́ gəd-gəd gə́ kára ba kiao lé el. 19Ta gə́ wa dɔ dəwje lé ɓa nee: mbata lookàr ree naŋg nee mba̰ nɛ deḛ ndigi loondul unda lookàr mbata néra dee to majel. 20Mbata nana ɓa gə́ ra majel ndá yeḛ to njekḛji lookàr gə́ kḛji ya, yeḛ mbad ree lookàr’g lé saar, nà banelə nérea a kinja gə́ raga. 21Nɛ yeḛ gə́ nérea wa bua kankəmta lé ndá yeḛ ree lookàr’g ya mba kar nérea kinja gə́ raga mba kar dee d’oo mbata yeḛ ra né gə goo siŋgamoŋ lə Ala ya.
Ta gə́ wɔji dɔ Ja̰ Njera-batɛm deḛ gə Jeju lé
22Gée gə́ gogo, Jeju gə njékwakiláje d’aw dɔ naŋg gə́ Jude. Yeḛ si sə dee keneŋ ra dəwje batɛm. 23Ja̰ kara si ra dəwje batɛm Eno̰ mbɔr Salim’g tɔ mbata lée neelé mán to keneŋ yaa̰. Yee ɓa dəwje d’aw keneŋ gə mba karee ra dee batɛm. 24Mbata d’wa Ja̰ daŋgai el ɓəi .
25Yen ŋga njékwakila Ja̰je maḭ gə Jib kára bèe dɔ ta togo won néje’g. 26Deḛ ree d’iŋga Ja̰ d’ulá pana: Mbai, dəw gə́ si səi tura gir baa gə́ Jurdɛ̰’g gə́ i ɔr ta ləa kédé lé aa oo, yeḛ ra dəwje batɛm ar dəwje lai d’aw rəa’g.
27Ja̰ ila dee keneŋ pana: Né gə́ dara ya ar dəw ɓa a kiŋga ɓó dəw a kiŋga né gə dɔrea el. 28Seḭ nja seḭ ooje goo ta ləm loo gə́ m’pana: Ma m’to Kristi el nɛ d’ulam nea̰’g gə kula lé . 29Dəw gə́ njedené-sigi, deḛ gə dené ləa d’wa boa gə na̰, nɛ baokura lə njedené-sigi gə́ aar keneŋ oo ndu sor ləa ndá rəa lelee yaa̰ mbata ndu sor gə́ yeḛ oo lé. Togə́bè rɔlel ləm-ma kara ɔr jol-jol tɔ. 30Karee-yeḛ nja kila rəa kɔd lé gə́ kumá̰ nɛ ma ɓa m’a koso kas. 31Yeḛ gə́ ḭ tar ree lé ur dɔ dəwje’g lai ya, yeḛ gə́ dɔ naŋg nee lé to ka̰ naŋg nee ləm, yeḛ pata néje gə́ wɔji dɔ naŋg nee ləm tɔ. Nɛ yeḛ gə́ ḭ dara ree lé ur dɔ dee’g lai ya. 32Yeḛ ɔr goo né gə́ yeḛ oo gə kəmee gə mbia nɛ dəw kára kara taa ta ləa el. 33Yeḛ gə́ taa ta ləa mba̰ ndá yeḛ ɔr goo taree gəd pana: Ala lé pa kankəmta ya, 34mbata yeḛ gə́ Ala ulá lé tapa Ala lé ɓa yeḛ pa mbata Ala lé aree Ndilee gə́ kar ɓó wɔji el. 35Bɔ-dəwje lé unda Ŋgonee dan kəmee’g ɓa mbo̰ ne néje lai ɔm jia’g . 36Yeḛ gə́ ɔm mée dɔ Ŋgonee’g lé si gə kəməgə́ gə no̰ lé mba̰, yeḛ gə́ mbad kɔm mée dɔ Ŋgonee’g saar lé a koo loo gə́ a kisi gə kəmə lé gə kəmee el nɛ oŋg lə Ala nai dəa’g ya.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy