YouVersion Logo
Search Icon

Jan 3

3
Nikodém u Ježíše
1Mezi#ř.: Z … farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž#n.: vůdce; 7,26p; L 18,18 mezi Židy. 2Ten přišel k Ježíšovi#ř.: k němu v noci a řekl mu: “Rabbi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, neníli s ním Bůh.” 3Ježíš mu odpověděl: “Amen, amen, pravím tobě, nenarodíli se kdo znovu,#n.: shůry nemůže spatřit Boží království.#n.: kralování (tak i dále)4Nikodém mu řekl: “Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna#ř.: břicha své matky a narodit se.” 5Ježíš odpověděl: “Amen, amen, pravím tobě, nenarodíli se kdo z vody a Ducha,#n.: ducha nemůže vstoupit do Božího království. 6Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha,#n.: ducha je duch. 7Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.#n.: shůry 8Vítr#ř. pneuma je "duch (Duch)" i "vítr" vane, kam chce, a slyšíš jeho zvuk,#n.: hlas ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.#n.: ducha9Nikodém mu odpověděl: “Jak se to může stát?” 10Ježíš mu odpověděl: “Ty jsi učitel Izraele, a toto nevíš? 11Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme, co víme, a svědčíme o tom, co jsme viděli, a vy naše svědectví nepřijímáte. 12Když jsem vám pověděl věci pozemské, a nevěříte, jak uvěříte, povímli vám věci nebeské? 13Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, Syna člověka, [který je v nebi]. 14A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen Syn člověka, 15aby každý, kdo v něho věří,#var.: + nezahynul, ale měl život#var: kdo věří, měl v něm život věčný.”
16“Neboť tak Bůh miluje#n.: miloval; (ř. aor.); 2Te 2,16; 1J 4,10 svět, že dal [svého] jediného#n.: jedinečného (jediného svého druhu) Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 17Vždyť Bůh neposlal [svého] Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. 18Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného#n.: jedinečného (jediného svého druhu) Syna Božího. 19Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. 20Neboť každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny.#ř.: usvědčeny 21Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.”
Ježíš a Jan Křtitel
22Potom#5,1.14; 6,1; 7,1; 21,1; [časově neurčitý výraz použitý v NS 25 (ap. Janem nejvíce – J 7 + Zj 9 – 4,1)] přišel Ježíš i jeho učedníci do judské země; tam s nimi pobýval a křtil. 23Také Jan křtil v Ainon,#[Přesná poloha není jistá. Uvažuje se o Pereji v Zajordání (1,28), v sev. údolí Jordánu, na záp. břehu, asi 13km J od Scytopole (Bet šanu) nebo v Samaří – 6,6 km V od Šekemu je město Salim a 13km SV od něj moderní Ainun] blízko Salim, protože tam bylo hodně vody; a lidé přicházeli a byli křtěni. 24Jan totiž ještě nebyl uvržen do vězení. 25Mezi některými z Janových učedníků a jedním Židem#var.: Židy nastal spor o očišťování. 26Přišli k Janovi a řekli mu: “Rabbi, ten, který byl s tebou za Jordánem a o němž jsi vydal svědectví, hle, ten křtí a všichni přicházejí k němu.” 27Jan odpověděl: “Člověk si nemůže vzít nic, neníli mu to dáno z nebe. 28Vy sami jste [mi] svědky, že jsem řekl: "Já nejsem Mesiáš," ale "Jsem poslán před ním." 29Ženich je ten, kdo má nevěstu. Přítel ženicha, který stojí a slyší ho, velmi#ř.: radostí se raduje z ženichova hlasu. Tato má radost je tedy naplněna. 30On musí růst, já však se menšit.”
31“Kdo přichází shůry, je nade všechny. Kdo je ze země, je pozemský#ř.: ze země a mluví pozemsky. Kdo přichází z nebe, [je nade všechny a] 32svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. 33Kdo přijal jeho svědectví, zpečetil, že Bůh je pravdivý. 34Ten, koho poslal#od ř. apostelló (vazba typická pro J); v. 17; 5,38; 6,29; 7,29; 8,42; 10,36; 11,42; 17,3!; 20,21; srv. 4,34p; jediné další užití o Ježíši v jiných evang. – Mt 15,24; Mk 9,37; L 9,48; 10,16 Bůh, mluví slova Boží, neboť [Bůh] dává Ducha bez odměřování. 35Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou. 36Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy