YouVersion Logo
Search Icon

Takwiin 1

1
Al-khaliige
1Fi l-bidaaya, Allah khalag al-samaawaat wa l-ard. 2Wa l-ard faadiye. Hi ma indaha cheyy foogha. Wa l-dalaam gaaʼid yikhatti al-almi al-khariig wa Ruuh Allah gaaʼid yuhuum fi l-almi.
3Wa Allah al-Rabb gaal : «Khalli yukuun nuur.» Wa khalaas, al-nuur kaan. 4Wa Allah al-Rabb chaaf kadar al-nuur da sameh. Wa farag al-nuur min al-dalaam. 5Wa samma al-nuur nahaar wa l-dalaam leel. Wa kaan achiiye wa kaan fajur. Da l-yoom al-awwal.
6Wa Allah al-Rabb gaal : «Khalli tukuun faraga been al-almi wa tifaarig al-almi min al-almi.» 7Wa l-Rabb khalag al-faraga wa farag beeha al-almi al-tihit min al-almi al-foog. Wa khalaas, bigi misil da. 8Wa samma al-faraga di, sama. Wa kaan achiiye wa kaan fajur. Da l-yoom al-taani.
9Wa l-Rabb gaal : «Khalli al-almi al-tihit le l-sama yilimm bakaan waahid wa yikhalli bakaan yaabis yibiin.» Wa khalaas, bigi misil da. 10Wa hu samma al-bakaan al-yaabis, ard wa l-bakaan al-indah almi, bahar. Wa Allah al-Rabb chaaf kadar al-cheyy da sameh.
11Wa l-Rabb gaal : «Khalli al-ard tinmali be l-khadaar. Khalli ayyi nafar hana gechch al-indah teeraab wa ayyi nafar hana chadar al-indah iyaal al-yabgo teeraab, yugummu fi ayyi bakaan fi l-ard.» Wa khalaas, bigi misil da. 12Wa l-ard gawwamat khadaar wa ayyi nafar hana gechch al-indah teeraab wa ayyi nafar hana chadar al-indah iyaal al-yabgo teeraab. Wa Allah al-Rabb chaaf kadar al-cheyy da sameh. 13Wa kaan achiiye wa kaan fajur. Da l-yoom al-taalit.
14Wa l-Rabb gaal : «Khalli yukuun anwaar fi l-sama le yifaarugu al-nahaar min al-leel wa le yiwassufu al-wakit wa ayyaam al-siniin. 15Wa khalli yidawwu al-ard min al-sama.» Wa khalaas, bigi misil da. 16Wa l-Rabb khalag anwaar itneen kubaar. Al-kabiir yidawwi be l-nahaar wa l-sakhayyar yidawwi be l-leel. Wa hu khalag al-nujuum kula. 17Wa khattaahum fi l-sama le yidawwu al-ard 18wa yahkumu al-nahaar wa l-leel wa yifaarugu al-nuur min al-dalaam. Wa Allah al-Rabb chaaf kadar al-cheyy da sameh. 19Wa kaan achiiye wa kaan fajur. Da l-yoom al-raabiʼ.
20Wa l-Rabb gaal : «Khalli haywaanaat be katara yilharrako fi l-almi wa khalli tuyuur yitiiru tihit al-sama min foog le l-ard.» 21Wa khalaas, al-Rabb khalag al-haywaanaat al-kubaar bilheen al-gaaʼidiin fi lubb al-almi. Wa khalag ayyi nafar hana l-haywaanaat al-aakhariin al-yilharrako fi lubb al-almi be katara wa ayyi nafar hana l-tuyuur al-bitiiru. Wa Allah al-Rabb chaaf kadar al-cheyy da sameh. 22Wa baarakaahum kulluhum wa gaal le l-haywaanaat al-gaaʼidiin fi l-almi : «Aldo wa abgo katiiriin wa amlo al-bahar.» Wa gaal le l-tuyuur : «Abgo katiiriin fi l-ard.» 23Wa kaan achiiye wa kaan fajur. Da l-yoom al-khaamis.
24Wa l-Rabb gaal : «Khalli al-ard tamrug minha ayyi nafar hana makhluugiin hayyiin misil bahaayim wa zawaahif al-ard wa haywaanaat al-kadaade.» Wa khalaas, bigi misil da. 25Wa l-Rabb khalag ayyi nafar hana haywaanaat al-ard wa ayyi nafar hana bahaayim wa ayyi nafar hana zawaahif al-ard. Wa Allah chaaf kadar al-cheyy da sameh.
26Wa l-Rabb gaal : «Nakhalgu al-insaan fi suuritna wa yichaabihna. Khalli yahkim fi huut al-bahar wa tuyuur al-sama wa l-bahaayim. Wa khalli yahkim fi kulla l-ard wa fi kulla zawaahif al-ard.» 27Wa khalaas, Allah khalag al-insaan fi suurtah wa fi suurtah hu, al-Rabb khalagaahum. Raajil wa mara, hu khalagaahum.
28Wa l-Rabb baarakaahum wa gaal leehum : «Aldo wa abgo katiiriin wa amlo al-ard wa ahkumu foogha. Wa ahkumu fi huut al-bahar wa fi tuyuur al-sama wa fi kulla zawaahif al-ard.»
29Wa l-Rabb gaal : «Daahu ana nantiiku kulla l-khadaar al-indah teeraab al-gaaʼid fi kulla l-ard wa kulli chadara al-indaha iyaal al-yabgo teeraab. Wa da yabga leeku maʼaachku. 30Wa le kulla haywaanaat al-ard wa kulla tuyuur al-sama wa kulla zawaahif al-ard wa kulla l-binnaffaso, nantiihum gechch akhdar achaan yiʼiichu beyah.» Wa khalaas, bigi misil da.
31Wa Allah chaaf kulla cheyy al-hu khalagah wa l-cheyy da sameh bilheen. Wa kaan achiiye wa kaan fajur. Da l-yoom al-saadis.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy