YouVersion Logo
Search Icon

JOHANNES 3

3
Jesus naNikodemus
1Ndele opa li omulumenhu womOvafarisai, edina laye Nikodemus, omukulunhu wOvajuda. 2Ye okwe uya kuJesus oufiku ndele ta ti kuye: “Rabbi, otu shi shii, oove omulongi wa dja kuKalunga, osheshi kape na ou ta dulu okuninga oikumwifalonga ei to i ningi, Kalunga ngeenge ke li pamwe naye.” 3Jesus okwa nyamukula ndele ta ti kuye: “Oshilishili handi ku lombwele: omunhu ngeenge ina dalululwa, ita dulu okumona ouhamba waKalunga.” 4Nikodemus okwa tya kuye: “Omunhu ta dulu ngahelipi okudalwa omukulunhu? Ita dulu ndishi okushuna medimo laina nokudalwa?” 5Jesus okwa nyamukula: “Oshilishili handi ku lombwele: omunhu ngeenge ita dalwa komeva nokOmhepo, ita dulu okuya mouhamba waKalunga. 6Eshi sha dalwa kombelela, osho ombelela, naashi sha dalwa kOmhepo, osho omhepo. 7Ino kumwa, shaashi nde ku lombwela: mu nokudalululwa. 8Omhepo otai pepe apa ya hala noshihomo shayo oto shi udu, ndele ove ku shii apa tai di naapa tai i. Hano osho tashi kala nakeshe omunhu, ou a dalwa mOmhepo.” 9Nikodemus okwa nyamukula ndele ta ti kuye: “Eshi otashi ningwa ngahelipi?” 10Jesus okwe mu nyamukula ndele ta ti: “Oove omulongi waIsrael, ndele eshi ku shi shii. 11Oshilishili handi ku lombwele: ohatu popi eshi tu shii, ndele hatu hepaulula eshi twa mona, ndele nye itamu itavele ehepaululo letu. 12Ngeenge handi mu lombwele ei oikwadu, nye itamu itavele, hano otamu itavele ngahelipi, ngeenge handi mu lombwele ei yomeulu? 13Ndelenee kape na umwe ou a londa a ya keulu, oye tuu aeke a londoloka keulu, Omona wOmunhu, ou ha kala meulu.” 14Ndele ngaashi Moses a tulika eyoka pombada mombuwa, nosho yo Omona wOmunhu oku nokutulikwa pombada, 15opo keshe tuu ou te mu itavele, aha kane, ndele a kale e nomwenyo waalushe.
16Osheshi osho Kalunga a kala e hole ounyuni, Oye a yandja Omona waye Ewifa, opo keshe ou te mu itavele aha kane, ndelenee a kale e nomwenyo waalushe. 17Osheshi Kalunga ina tuma Omona waye mounyuni a tokole ounyuni, ndelenee ounyuni u xupifwe kuye.
18Ou te mu itavele, ye ita tokolwa; ndelenee ou ita itavele, ye okwa tokolwa nale, osheshi ye ina itavela edina lOmona Ewifa laKalunga. 19Ndelenee etokolo oleli: ouyelele we uya mounyuni, ndelenee ovanhu va li ve hole omulaulu komesho youyelele, osheshi oilonga yavo oii. 20Osheshi keshe ou ta longo owii, ota tondo ouyelele, ndele ite uya pouyelele, oilonga yaye iha hanyenwe. 21Ndelenee ou ha longo oshili, oye ta holokele pouyelele, oilonga yaye i hololwe, osheshi oya ningilwa muKalunga.
Johannes Omushashi ta hepaulula vali Kristus
22Ndelenee konima yoinima ei Jesus okwa ya pamwe novalongwa vaye komikunda daJudea, ndele oko a kala navo, ndele ta shashe. 23NaJohannes yo okwa li ta shashe muAinon, popepi naSelim, osheshi opa li pe nomeva mahapu, novanhu ve uya ndele tava shashwa. 24Osheshi Johannes okwa li ina tulwa natango modolongo.
25Ndele opa ningwa eemhata pokati kovalongwa vaJohannes nOvajuda omolweyelifo. 26Ndele vo ove uya kuJohannes ndele tava ti kuye: “Rabbi, winya a kala naave kombada yaJordan, ou we mu hepaulula tala, Oye ta shashe, naaveshe otava i kuye.” 27Johannes okwe va nyamukula ta ti: “Omunhu ita dulu okulikufila sha, ngeenge ite shi pewa tashi di meulu. 28Onye vene eendobwedi dange, ame eshi nda tile: ame haame Kristus, ndelenee nda tumwa oku mu tetekelela. 29Ou e nomuhombolwa, oye omuhomboli; ndelenee kaume komuhomboli ou e li ofika ndele te mu pwilikine, oye ta hafele shili ondaka yomuhomboli. Ehafo eli lange paife ola wanenena. 30Oye e nokukula, ame ndi nokuninipala.
31“Ou ta di kombada, oye wokombada yaaveshe. Ou womedu, oye wopedu ndele ta popi pedu. Ou ta di meulu, oye wokombada yaaveshe. 32Ndele osho e shi mona naashi e shi uda, ote shi hepaulula; ndelenee kape na ou ta tambula ehepaululo laye. 33Ou ta tambula ehepaululo laye, ota pameke nokutya, Kalunga Oye omunashili. 34Osheshi ou a tumwa kuKalunga, oye ta popi eendjovo daKalunga, osheshi Kalunga ita yandje Omhepo ta yeleke. 35Xe e hole Omona, ndele okwa yandja aishe meke laye. 36Ou ta itavele Omona, oye e nomwenyo waalushe; ndelenee ou iha dulika kOmona, ita ka mona omwenyo, ndelenee ehandu laKalunga otali kala kombada yaye.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy