YouVersion Logo
Search Icon

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 1

1
Najə̄ yā yá̰á̰ kə́ ta kəga dɔ sasak gə̄
(1-11)
Nə́ɓā əndā yá̰a̰ gə̄ ō, de gə̄ ō
1Ta kəga dɔ sasak Nə́ɓā əndā dɔ rā̰ ō, dɔ nang ō.
2Dɔ nang i kə́ ndágə doy karī ō, yá̰a̰ gətóo tū tə́ ō. Loo i man̄ malang ō, til utə̄ dɔ ō, ɓá tā ba ndíĺ Nə́ɓā a nēl̄ dɔ man̄ tə́.
3Nə́ɓā əda na kadə̄ loo kə unjə̄ kow, anī loo unjə̄ kow. 4Dan ń Nə́ɓā a̰a̰ loo kə́ unjə̄ kow ngeé ń toō ní a, loo kə́ unjə̄ kow ní nelə̄n. Anī Nə́ɓā ɔr̄ nin̄ loo kə́ unjə̄ kow naā tə́ kə tilií. 5Nə́ɓā ɓāŕ loo kə́ unjə̄ kow na i loo kə́ kadaá ō, ɓāŕ til na i loo kə́ ndɔ̄ɔ́ ō. Loo tíbə nja i kógə̄ḿ ō, tīī nja i kógə̄ḿ ō, adə̄ i ndɔ̄ kə́ ta kəga dɔ.
6Nə́ɓā əda na kadə̄ kə loo kə́ rāā gār̄ tītə̄ yā gār̄ kújə kə to yā kēgəń man̄ gə̄ naā tə́, 7anī yá̰á̰ ní reē tītə̄ ń Nə́ɓā ədań ní. Adə̄ Nə́ɓā rāā loo kə́ to tītə̄ gār̄ kújə kēgəń man̄ kə́ nang tə́ kə man̄ kə́ dɔɔ́. 8Nə́ɓā ɓāŕ loo kə́ to tītə̄ gār̄ kújə́ ní na i rā̰. Loo tíbə nja i kógə̄ḿ ɓáý to̰ ō, tīī nja i kógə̄ḿ ɓáý to̰ ō, adə̄ i ndɔ̄ kə́ nge ko̰ jōó.
9Nə́ɓā əda ɓáý to̰ na kadə̄ kə man̄ gə̄ kə́ gír rā̰ tə́ gə̄ kə kánə̄n̄ naā loo kógə̄ḿ ba kadə̄ loo kə́ ngan̄g kə teē. Anī yá̰á̰ ní reē tītə̄ ń Nə́ɓā ədań ní. 10Nə́ɓā ɓāŕ loo kə́ ngan̄g ní na i nang, ba ɓāŕ man̄ gə̄ ń kánə̄n̄ naā loo kógə̄ḿ ní na i bā bo. Nə́ɓā a̰a̰ kadə̄ i yá̰á̰ kə́ majə.
11Nə́ɓā əda na kadə̄ mu gə̄ kə teēn̄ dɔ nang tə́ ō, kōō gə̄ kə́ kə kumdə́ gēé kə teēn̄ ō, kāgə̄ gə̄ kə́ kə kan̄də́ gēé kə teēn̄ ō, kə gō gíŕdə́ gēé. Anī yá̰á̰ ní reē tītə̄ ń Nə́ɓā ədań ní. 12Nang adə̄ mu gə̄ əɓan̄ ō, kōō kə́ kə kumdə́ gēé teēn̄ kə gō gíŕdə́ gēé ō, kāgə̄ gə̄ kə́ kə kan̄də́ gēé əɓan̄ kə gō gíŕdə́ gēé ō. Nə́ɓā a̰a̰ kadə̄ i yá̰á̰ kə́ majə. 13Loo tíbə nja i kógə̄ḿ ɓáý to̰ ō, tīī nja i kógə̄ḿ ɓáý to̰ ō, adə̄ i ndɔ̄ kə́ nge ko̰ mətá.
14Nə́ɓā əda ɓáý to̰ na kadə̄ yá̰á̰ kə́ ndə́lē gə̄ kə ton̄ no rā̰ tə́ yā kɔrə̄ń nin̄ loo kə́ kadaá naā tə́ kə loo kə́ ndɔ̄ɔ́, yā kɔjəń nāā gə̄ ō, ndɔ̄ gə̄ ō, ɓāl̄ gə̄ ō, 15kadə̄ ndə́lēn̄ dɔ rā̰ tə́ yā ka̰a̰ń loo dɔ nang tə́. Anī yá̰á̰ ní reē tītə̄ ń Nə́ɓā ədań ní. 16Nə́ɓā rāā yá̰á̰ kə́ unjə̄ kow kə́ bo gə̄ jōó: Nge kə́ bo ngá̰ý i mbang kadə̄ o̰o̰ ɓē dɔ loo kə́ kadaá tə́ ō, nge kə́ dūú sḛ́ý i nāā kadə̄ o̰o̰ ɓē dɔ loo kə́ ndɔ̄ɔ́ tə́ ō. Ni-rāā tə́yō̰ gə̄ ō. 17Ni-əndā mbang ō, nāā ō, dɔ rā̰ tə́ kadə̄ unjə̄n̄ loo dɔ nang tə́, 18kadə̄ o̰o̰n̄ ɓē dɔ loo kə́ kadaá tə́ ō, kə́ ndɔ̄ɔ́ tə́ ō, kadə̄ ɔrə̄n̄ nin̄ loo kə́ unjə̄ kow naā tə́ kə loo kə́ tilií. Nə́ɓā a̰a̰ kadə̄ i yá̰á̰ kə́ majə. 19Loo tíbə nja i kógə̄ḿ ɓáý to̰ ō, tīī nja i kógə̄ḿ ɓáý to̰ ō, adə̄ i ndɔ̄ kə́ nge ko̰ sɔ́.
20Nə́ɓā əda ɓáý to̰ na kadə̄ kə dā̰ kə́ kə kumuú gə̄ kə i ngá̰ý kum man̄ tə́ ō, kadə̄ kə yel̄ gə̄ kə ḭḭn̄ bɔ̄gə̄ dɔ nang tə́ kum kə̄ no rā̰ tə́ ō. 21Nə́ɓā əndā dā̰ kə́ bo bo gə̄ kə́ kum man̄ tə́ ō, gír dā̰ gə̄ ń nin̄ i ngá̰ý kum man̄ tə́ ní kə gō gíŕdə́ gēé ō, yel̄ gə̄ kə gō gíŕdə́ gēé ō. Nə́ɓā a̰a̰ kadə̄ i yá̰á̰ kə́ majə. 22Nə́ɓā rāā majə sedə́ ɓáý, əda na kə dā̰ kə́ kum man̄ tə́ gə̄ kə ojən̄ naā ngá̰ý kadə̄ rosən̄ kum bā bo gə̄ ō, kə yel̄ gə̄ kə ojən̄ naā ngá̰ý dɔ nang tə́ ō. 23Loo tíbə nja i kógə̄ḿ ɓáý to̰ ō, tīī nja i kógə̄ḿ ɓáý to̰ ō, adə̄ i ndɔ̄ kə́ nge ko̰ mí.
24Nə́ɓā əda ɓáý to̰ na kə dā̰ gə̄ kə teēn̄ dɔ nang tə́ kə gō gíŕdə́ gēé: Yá̰a̰ kul̄ gə̄gē, ngán dā̰ kə́ kagə nang tə́ gə̄gē, dā̰ kə́ bembeé gə̄gē, kə gō gíŕdə́ gēé. Anī yá̰á̰ ní reē tītə̄ ń Nə́ɓā ədań ní. 25Nə́ɓā rāā dā̰ kə́ bembeé gə̄ ō, yá̰a̰ kul̄ gə̄ ō, ngán dā̰ kə́ kagə nang tə́ gə̄ ō, kə gō gíŕdə́ gēé. Nə́ɓā a̰a̰ kadə̄ i yá̰á̰ kə́ majə.
26Ta tɔ̄l̄ ta anī Nə́ɓā əda na:
Jə-rāāī de gə̄ kə́ teēn̄jí, kə́ ton̄ tītə̄jí, ādə̄ ndin̄ dɔ kānjə̄ kə́ kum bā bo gə̄ tə́ ō, dɔ yel̄ kə́ dɔɔ́ gə̄ tə́ ō, dɔ dā̰ kə́ ɓēé gə̄ tə́ ō, dɔ dā̰ kə́ bembeé gə̄ tə́ ō, dɔ ngán dā̰ kə́ kagə nang tə́ gə̄ tə́ ō.
27Nə́ɓā rāā de gə̄, ni-əndā de gə̄ kə́ teēnən̄.
I de gə̄ kə́ teēnən̄ n ni-əndādə́ ní.
Əndādə́ dəngam ō, dəyá̰ ō.
28Nə́ɓā rāā majə sedə́ ɓáý, ədadə́ na:
Ɔ́jiī ngán gə̄ ī-bəlaī ī-rosiī dɔ nang malang, ə́laī dɔ yá̰a̰ malang ń m̄-rāā ní gíŕ tɔ́gə yāsí tə́. Ī-ndiī dɔ kānjə̄ kə́ kum bā bo gə̄ tə́ ō, dɔ yel̄ kə́ dɔɔ́ gə̄ tə́ ō, dɔ dā̰ malang kə́ a njə̄rā nang tə́ tə́ ō.
29Nə́ɓā əda ɓáý to̰ na:
M-ādə̄sí kōō malang kə́ dɔ nang tə́ ń kumən i tū tə́ ní ō, kāgə̄ malang ń an̄ ō, kumən i tū tə́ ō ní. I nin̄ n i yá̰a̰ kəsa yāsí ní. 30Ba dā̰ gə̄ malang kə́ dɔ nang tə́ ō, yel̄ gə̄ malang kə́ dɔɔ́ ō, ngán dā̰ kə́ kagə nang tə́ gə̄ malang ō, yá̰a̰ malang ń ndi kə kumuú ō ní, i mu n m-ādə̄də́ kadə̄ i yá̰a̰ kəsa yādə́ ní.
Anī yá̰á̰ ní reē tītə̄ ń Nə́ɓā ədań ní. 31Dan ń Nə́ɓā a̰a̰ yá̰a̰ malang ń ni-rāā ní anī, nelə̄n ngá̰ý. Loo tíbə nja i kógə̄ḿ ō, tīī nja i kógə̄ḿ ō, adə̄ i ndɔ̄ kə́ nge ko̰ mehḛ́.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy