YouVersion Logo
Search Icon

Yanisa Mishiracho 3

3
Yesussanne Niqodimossa
1Parsawista baga ass gidida ayhudata hllaqappe issi Niqodimossa getetizaday assi dess. 2Izi qamara Yesussakko yidi “astamare Xoossi izara dzade gidikofe atin hayta ne oothiza malalsiza malatata oothanas danda7izadeye dena. Hessa gish ne Xoossa achafe yida astamare gdidayysa nuu erosu” gidass. 3Yesussaykka izas zaridi “ta nes tumu gays assi namantho yeletoonta agikko Xoossa kawoteth beynanas danda7ena” gidess. 4Niqodimosaykka zaridi “histin assi cimidappe guye wandi namaantho yeletan danda7izee? Qassekka gede bee aye ul7on simi gelidi yeletanee?” gidi oychides. 5Yesussyka izas hizggidi zarides “ta nes tumu gays assi hathafenne Xillo Anappe yeletontaa dishe Xoossa kawoteth gelanass danda7ena. 6Asappe yelettida asa. Ayanappe yeletdeye ayana. 7Hessa gish <inte nmma7antho yeletanas kooshes> ta nena gida gish malaletofa. 8Carkkoy ba koyida baga carkess, ne carkoss gireth siyasa atin izi awappe yizakkonne awa bizakko erakka, ayanafe yelettidaykka hessa malla.” 9Niqodimossay “haysi wani hnana danda7ize?” gidi oychdess. 10Yesussaykka izas “Isra7ele Astemare gidautada hessa ne eriki? 11Ta nes tumu gays nuni nu erazaysa yotoss, nu be7idaysa markatos gido attin inte nu markateth ekekketta. 12Ta intess hayssa ha biitta yo yotin amanonta ixikko sallo miish yotikko wosti inte wosti ammanane? 13Saloppe dugge wopdhia asa naape attin pude saloo keziday haray onikka denna. 14Bazoo biittan Musey shoshu dhoqqu histi kaqqidaysatho heesathokka asa nayy dhoqqan kaqistanas beses. 15Hessikka izan ammanizadeye wurikka medhina deyo demanasa gsaasa. 16Xoossa na ammanizay wuri medhina deyo demanappe attin dhayonta mala Xoossi hayssa alameza daro siqida gish ba mixi issi na immides. 17Xoassay ba naza ha dugge alame kittday alame asay izan amanidi atinn izi alamme asa bolla firdanas gidena. 18Iza amanizade bola pirdetena, iza amanonntadey gdikko Xoossa na isinezan amanonta gish benipekka pirdeti utides. 19Pirdayyka hysamala po77oy ha alame yides shin asas oothoy iitta gdidagish asay po7oppe daro dumma doosides. 20Iita o7htzadeye wurikka poo7 dosena. izi o7thazza ita o7thooy pooncci kkazontamala izi ba huees poo77y dzzasa kezena. 21Tuumu o7thzadey gdiiko po77y dizasa yees. izi po77y dizzasa yeza gasoy Xoossa azazzomalla izi o7thdda o7thooy qonncana maalla.”
Yesussanee xxamaqqza Yaansa
22Hessafe kallidi Yesussy bena kallizaytara Yhuudaa dere bedess. heniikka Asaa xxamaqqshe istarra guusa woode gmmidess. 23Hee wode salleme achaan Henoone gistattzasann daroo haathia dizza gsaa Yaansay asa xaamakchhn asayyka izzko biidi xmaqettdess. 24Hesa woode Yannsaay buro qaacho kketha gelii beyyna. 25Hee wode Yaansassne isi isi ayyhudea asat. garrsane Ayyhudata gessa wooga gesii gtta polamaay denndidess. 26Yannssa kallisayta izakoo shiqqdie “asstamare nenara Yorrdanose shaafa pinnthane neenrra issifa dishhn ne iza gess marrkatoo adezikaa heko xaamaqess asaayka izika bess gdda.” 27Yannsaayka isstas hzzgdess. “o7nnsika Xoossafe imetonta dishnn ayykoykka dana dandaeena. 28<Tani izafe snthataa kitadiis atin yana Krrstossay tana gdikke> gada ta intees yotooysas inte inte huerra taa marrkataa. 29Machii msshray dzadey izika msshra msshra lageey gdikko msshraza achaan ekkdi Msshrazzi gzazz siyees. msshrraza xxalla siiydi ufaeetess hessa gssha ta uhaaththaaysi hii polltdess. 30Izi xooqu xooqu ganamala taaka zqqi ganamalla koshees. 31Puudape yezadey wursofe boola. garrsa biitafe gedidaay izi bitazanne biitaaz yootees (hasaees) saloope yesadeey izi wursofe bola. 32Izi ba beeydazine ba siiydazz markariis gdoo atiin zia marrsatiths ekkzadeey deena. 33Iza marrkethe ekkzadeey gddko Xoossa tumanncha gdidaaysa qonncsees (besees) 34Xoossa kittdadeey Xoossa Qalla yotiss Xssika izades ba ayana kunnthie imess. 35Awaay ba na dosees haanizza yoo wurrsi iza kuseen yeegdees. 36Nazaan amanizades medaana deyooy dees. nazaan aamanontaay gediiko Xoossa hankooy iza bola dees attin deyoo demena.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy