YouVersion Logo
Search Icon

ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ 3

3
ᤁᤢᤛᤱ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠᤴ
1ᤀᤠᤸᤗ ᤏᤡᤁᤥᤍᤣᤔᤛ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤗᤳᤇᤠ ᤑᤖᤡᤛᤡᤎᤡᤰ ᤘᤕᤧ. ᤂᤧᤱᤃ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤕᤧᤈᤢᤶᤓᤥᤖᤧᤴ ᤐᤠᤛᤡᤱᤐᤠᤍᤠᤱᤗᤠᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 2ᤌᤡᤰ ᤛᤧᤴᤍᤡᤰ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤍᤢᤶᤛᤧ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤣ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶᤔᤣ ᤁᤧᤍᤩᤧᤒᤠᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤣ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤔᤠᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ᤃ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤏᤧᤴᤏᤡᤸᤗᤧᤃ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥”
3ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤔᤧᤳᤏᤧ᤹. ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤛᤠᤔᤧᤴᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤅᤣ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤡᤴ ᤏᤡᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥”#᥉:᥉ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤔᤠᤱᤜᤢᤵ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤕᤠᤁᤢᤒ. ᤀᤡᤛᤜᤠᤁ ᤏᤢ ᤀᤒᤪᤠᤜᤠᤔᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ ᤔᤧᤘᤕᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤗᤠᤕᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤔᤧᤴᤗᤠ᤺ᤳᤏᤧᤴ ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤖᤰ ᤗᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤂᤥᤛᤢᤶᤒᤧ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
4ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤡᤁᤥᤍᤣᤔᤛᤖᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧᤖ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤢ. “ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤧ. ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤍᤠᤰᤔᤡ ᤕᤠᤵᤔᤡᤴ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤒᤣ᥅ ᤂᤧᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤁᤢᤶᤔᤠᤖᤧ ᤁᤢᤛᤠᤵᤐᤥᤰ ᤛᤡᤃᤠᤱ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤗᤠ᤺ᤳᤋᤠᤱ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠ ᤛᤢᤰᤐᤡ᥅”
5ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤔᤧᤳᤏᤧ᤹. ᤆᤫᤠ᤺ᤳ ᤏᤢ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶᤒᤠ ᤛᤠᤔᤧᤴᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤅᤣ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤏᤠᤱ ᤗᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤏᤧᤴᤗᤥ॥ 6ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤗᤠᤶᤒᤠᤃ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤡᤴᤏᤣ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤁᤢᤛᤱᤅᤠᤱ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤗᤥ॥ 7ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ‘ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤛᤠᤃᤧᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤗᤀᤣ ᤐᤥᤱ’ ᤔᤧᤳᤏᤧᤸᤗᤧ ᤁᤧᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤔᤕᤧᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ 8ᤛᤢᤖᤡᤳ ᤁᤣᤈᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤳᤋᤠᤴᤛᤠᤱ ᤜᤢᤔᤠ ᤛᤢᤰᤗᤥ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤢᤖᤡᤳ ᤁᤣᤈᤱᤅᤡᤴ ᤜᤢᤒᤠ ᤁᤧᤄᤧᤵᤛᤢ᤹. ᤁᤖ ᤀᤠᤳᤋᤥᤗᤠᤶ ᤋᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤳᤋᤥ ᤐᤣᤰ ᤂᤧᤴ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤴᤇᤢᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶᤒᤠ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴᤏᤠᤱ ᤐᤥᤎᤰᤔᤠ ᤛᤢᤰᤔᤧᤍᤧᤳᤏᤧᤴᤗᤥ॥”
9ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤡᤁᤥᤍᤣᤔᤛᤖᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤢ. “ᤜᤧᤰᤁᤣᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤴ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤥᤱᤔᤠ ᤛᤢᤰᤐᤣ᥅”
10ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢ. “ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤒᤠ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤏᤧ ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤴᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤡ᥅ 11ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤔᤧᤳᤏᤧ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤣ ᤏᤡᤛᤢᤶᤒᤧ ᤗᤧᤛ᤻ᤛᤢᤶᤒᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤀᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤠᤛᤡᤃᤧ᤹. ᤁᤖᤛᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠᤴ ᤁᤧᤴᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤡᤴᤗᤥ॥ 12ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱ ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤏᤛᤠᤴ ᤁᤧᤴᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤡᤴ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤛᤠᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤒᤣ᥅ 13ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤕᤢ᤺ᤒᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤛᤠ᤺ᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤘᤣ᤹ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤏᤠᤱ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤌᤠ᤺ᤱ ᤔᤧᤶᤒᤣ᤺ᤰᤁᤣ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 14ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤜᤠ᤹ ᤕᤧ᤺ᤱᤄᤠᤍᤧᤴᤏᤥ ᤗᤠᤶᤍᤡᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤸᤗᤧ ᤔᤥᤛᤠᤖᤧ ᤐᤡᤳᤋᤥᤗᤡ ᤀᤛᤣ᤺ᤰᤐᤧᤴ ᤐᤰᤂᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤛᤠ᤺ᤴᤏᤠᤱ ᤐᤱᤗᤀᤣ ᤐᤥᤱᤗᤥ॥#᥉:᥇᥊ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ (ᤂᤠᤏᤡ᤺ᤳ ᥈᥇:᥊-᥏) ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤗᤠᤕᤥᤒᤠ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤶᤍᤡᤱ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤡᤵᤔᤠ ᤁᤧᤄᤢᤒᤠ ᤀᤛᤣ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀ᤺ᤰᤐᤠᤱᤄᤢᤛᤡ. ᤁᤖ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤁᤧᤏᤢ᤺ᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤥᤛᤠᤴ ᤛᤡᤱᤅᤥ ᤑᤥ᤺ᤴᤐᤠᤱᤄᤢᤒᤠ ᤀᤛᤣ᤺ᤰᤐᤧᤴ ᤀᤥᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤜᤡᤱᤗ ᤕᤠ᤺ᤴᤍᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 15ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤏᤛᤠᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤔᤧᤄᤥᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥”
16ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤛᤡᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤌᤡᤰᤗᤰ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠᤴ ᤐᤠᤱᤄᤢ ᤕᤢᤛᤢᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤛᤠᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤃ ᤔᤧᤶᤔᤧᤰᤏᤧᤴ. ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤔᤧᤄᤥᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥ 17ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠᤴ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤵᤋᤡᤰ ᤁᤢ᤺ᤵᤔᤠᤛᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠᤱᤄᤢᤒᤠ ᤔᤣ᤺ᤴᤗᤥ ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤋᤢᤛᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠᤱᤄᤢᤒᤠᤖᤥ॥
18ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤏᤛᤠᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤂᤢᤶᤍᤡᤱ ᤔᤧᤱᤄᤥᤛᤢᤴᤗᤥ ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤏᤛᤠᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤱᤃ ᤋᤃᤡᤀᤣ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤆᤢᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤌᤡᤰᤗᤰ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠᤀᤥ ᤏᤛᤠᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥᤃᤢᤴᤗᤥ॥ 19ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤂᤠᤛᤧᤴᤏᤡᤴ ᤒᤠ ᤁᤴᤗᤥ. ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤗᤠᤶ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ᤺ᤴ ᤕᤧ ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤆᤥᤃᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤠᤍᤠᤶᤔᤠᤴᤏᤣ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤖᤠ᤹ᤌᤠᤅᤧ॥ 20ᤑᤧᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ᤺ᤴ ᤔᤧᤈᤡ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤑᤧᤴᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤏᤡᤎᤠᤵ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤃᤡᤀᤠᤱ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡᤀᤥ ᤔᤧᤴᤍᤠ᤺ᤏᤧᤴᤗᤥ॥ 21ᤁᤖ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤜᤠ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤥ ᤗᤠᤱᤔᤧᤄᤣᤰ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤏᤢᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤏᤡᤎᤠ᤺ᤵᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡᤀᤥ ᤔᤧᤍᤠᤖᤥ॥
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤁᤢᤍᤥ᤺ᤴᤍᤡ
22ᤂᤧᤴ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤴ ᤏᤢ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔᤗᤠᤶᤒᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡᤕᤠ ᤌᤢᤶ ᤁᤒᤪᤡᤱᤒᤠ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥ ᤔᤧᤒᤣ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 23ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤴ ᤛᤠᤗᤡᤶ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤣᤛᤠᤱ ᤀᤣᤏᤥᤏ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤋᤧᤴᤏᤥ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖ ᤕᤠᤃᤧ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤕᤖᤡᤰ ᤆᤫᤠ᤺ᤳ ᤏᤧᤛ᤻ᤛᤧᤀᤠᤱ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤥᤱᤛᤧ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤔᤧᤍᤩᤧᤖ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 24(ᤁᤴ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤱᤃ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤴ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤛᤠᤰᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡᤒᤠ ᤐᤠᤴ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥)#᥉:᥈᥊ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤁᤢᤛᤠᤵᤐᤴ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤴ ᤛᤠᤰᤐᤠ ᤌᤩᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤋᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤘᤣ᤹ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤥᤀᤠᤱ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳᤗᤥ (ᤔᤳᤋᤡ ᥇᥊:᥇-᥇᥈; ᤔᤷᤁᤢ ᥌:᥇᥊-᥈᥏; ᤗᤢᤁᤠ ᥉:᥇᥏-᥈᥆)॥
25ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤓᤠ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤜᤢᤍᤡᤎᤡᤰᤏᤢ ᤛᤣᤛᤣ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤡᤱᤔᤠ ᤌᤡᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤐᤠ᤺ᤴᤎᤱ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤖᤥ॥ 26ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤍᤩᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤣ. ᤕᤷᤍᤏ ᤕᤱᤄᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤏᤠᤎᤠ᤺ᤶᤒᤡ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤡ ᤁᤧᤒᤡᤖᤢᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖ ᤕᤠᤰᤗᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤋᤠᤔᤠᤖᤧ ᤁᤢᤗᤧᤰᤘᤠ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤔᤧᤒᤣ᤺ᤰᤗ ᤔᤧᤒᤳᤗᤥ॥”
27ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢ. “ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤗᤠᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤧᤶᤒᤡᤀᤣᤃ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤌᤧᤔᤠᤀᤠᤱ ᤂᤥᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥ 28ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤠ᤹ᤖᤥ ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤐᤠᤱᤄᤠᤱᤒᤠᤖᤰ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤣ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤡ ᤐᤡᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤗᤥ॥ 29ᤛᤡᤛᤠᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤱᤃ ᤏᤠᤗᤡᤛᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴᤏᤣᤖᤥ॥ ᤏᤠᤗᤡᤛᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤳᤋᤥ ᤘᤠ᤹. ᤂᤧᤵᤔᤥᤀᤣ ᤛᤡᤛᤠᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴ ᤐᤣ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤏᤠᤗᤡᤛᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤢᤴᤍᤣ᤺ᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤜᤠᤱᤄᤢᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤒᤠᤴ ᤂᤧᤵᤛᤢ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤋᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤛ᤺ᤳᤗᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛ᤺ᤳᤋᤠᤖᤥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤠᤛ᤺ᤵᤔᤧᤴ ᤁᤢᤗᤡᤱᤍᤥ ᤁᤧᤖᤧᤖᤥ॥ 30ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠᤱ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤐᤥᤖ ᤐᤣ᤺ᤰᤗᤖᤥ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤆᤢᤰᤐᤠ ᤐᤥᤱᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥᤱᤗᤥ॥”
ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤕᤢᤒᤠᤴ
31ᤌᤠ᤺ᤱᤗᤠᤶᤒᤠ ᤁᤧᤕᤢᤒᤠᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤶᤒᤠᤃ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤏᤠᤱ ᤜᤥᤵᤗᤥ॥ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤗᤠᤶᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥᤱᤒᤠᤱᤃ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠᤀᤣᤖᤥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤸᤗᤧᤃ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴᤗᤰ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹. ᤁᤖ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤕᤢ᤺ᤒᤠᤴᤏᤣ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤶᤒᤠᤖᤥ॥ 32ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤏᤡᤛᤢᤒᤠ ᤏᤢ ᤂᤧᤵᤛᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤀᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹. ᤁᤖ ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤒᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤛᤠᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤴᤗᤥ॥ 33ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤛᤠᤴ ᤆᤥᤃᤢ᤹. ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤆᤥᤰ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤷᤔᤠᤱᤃᤡ ᤐᤡᤖᤢ᤹ᤖᤥ॥ 34ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤠᤱᤄᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤐᤠ᤺ᤴᤗᤰ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤡ᤺ᤰᤔᤠᤀᤣ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤁᤣ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤁᤢᤎᤡᤶ ᤌᤡᤶᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥ 35ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠᤴ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤜᤢᤰᤁᤥ ᤐᤡᤖᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 36ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤴ ᤏᤛᤠᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤔᤧᤄᤥᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠᤴ ᤏᤛᤠᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤱᤄᤥᤛᤢᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤠᤰᤁᤧᤴᤏᤡᤴ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤆᤢᤰᤗᤥ॥

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy