YouVersion Logo
Search Icon

Juan 3

3
Jesus nütramkay Nikodemo engu
1Mülerkey kiñe farisew#3.1 farisew: kiñe trokiñ judiuche müngeltuniekefilu Moyse tañi ley dungu, ka femngechi tati kakelu wimtun. Nikodemo pingelu, kiñe füta üytun wentru ürke ti pu judiu mew, koneltulelu ti pu longkolelu mew. 2Tüfa amurkey pun ñi witrankontumeafiel ta Jesus, fey feypifi:
—Kimeltufe, kimnieiñ Ngünechen tami werküetew taiñ kimeltumuafiel, fey chem che no rume femlayafuy tati afmatufal dungu eymi tami femkeel, mülenole ta Ngünechen ta tüfeychi che mew.
3Jesus feypieyew:
—Rüf dungu feypiaeyu kiñe che we choyüngetunole, pepi konpulayay ta Ngünechen ñi ülmen mülewe mew.
4Fey Nikodemo ramtufi ta Jesus:
—¿Fey chumngechi am wiñome choyüngetuafuy ti dew putremkülewelu? Wiñome pepi konlayafuy ta kiñe che ñi ñuke mew, femngechi ñi we choyüngetuael. ¿Chem dungu anta feypipeen?
5Jesus wiñoldungueyew:
—Rüf dungu feypiaeyu fey ti choyüngenolu ko mew ka ti Lif Küme Püllü mew, pepi konlayay Ngünechen ñi ülmen mülewe mew. 6Feypin ürke tati choyüngelu ta kuerpu niechi chaw mew, kiñe mapu tuwünngechi kuerpu niey, welu tati choyüngelu ta Lif Küme Püllü mew, püllü tati. 7Kangeweduamkilnge tami feypipefiel mew: ‘Itrokom che müley ñi we choyüngetuael reke’. 8Famngechi reke kürüf ta chew püle rume pimu amukey, fey tunte allküngeay rume ñi rarakün, pengekelay chew püle ñi küpan ka chew püle rume ñi amun. Ka femngechi femkey kom tati choyüngetulu tati Lif Küme Püllü mew —pi.
9Fey Nikodemo wiñome ramtufi ta Jesus:
—¿Chumngechi am pepi femafuy tüfa?
10Jesus llowdungueyew:
—¿Eymi ta Israel ñi fütra kim wentru, fey longkontukulafimi tüfachi dungu? 11Rüf dungu feypiaeyu iñchiñ ta dungukeiñ taiñ kimnieel, ka nütramyekeiñ taiñ pekeel, welu eymün feyentukelaymün iñchiñ tamün feypiwkefiel, 12fey feyentumunoli femngechi dunguyüm tüfachi mapu mew mülechi dungu, ¿chumngechi am feyentuaymün dunguwliyiñ ta wenu mapu mülechi dungu?
13“Iney no rume pürakelay ta wenu mapu, welu may tati nagpalu müten ta wenu mapu: tati Wentrukünuwpalu, tati wenu mapu mülelu.#3.13 Kiñeke kuyfi wirin mew ngelay: «tati wenu mapu mülelu». 14Welu tati Wentrukünuwpalu witrañpüramngeay chumngechi Moyse witrañpürami tati filu ta uwe mapu mew, 15fey ta famngechi kom tati feyentulu kisu mew ñi nieael rumel mongen.
16“Fey tüfa ta feyngey Ngünechen am rume piwkeyefilu ta kom mapu mew mülechi pu che, feymew wüli ñi kiñen Fotüm femngechi kom tati feyentulu kisu mew chumkawnorume ñi lanoael, welu may ñi nieael ta rumel mongen. 17Fey Ngünechen am werkünolu ñi Fotüm ta mapu mew, tañi kondenayafiel ta che, welu may tañi montulafiel kom che. 18Tati feyentulu Ngünechen ñi kiñen Fotüm mew fey ta kondenangelay, welu tati feyentunolu dew kondenaley, tañi feyentunon mew Ngünechen tañi kiñen Fotüm mew. 19Ngünechen feypifi tati pu che: tati pelon küpay mapu mew, fey ti pu che llowlafi ti pelon, doyümfilu am tati dumiñ tati pelon mew. 20Kom tati wesa femmekekelu üdekefi ta pelon, ka fülkelay ta pelon mew, fey ñi kimüñmangenoael engün tañi wesa femkeel. 21Welu tati müngeltuniefilu ñi chem pilen tati rüfngechi dungu, fülkonpakey ta pelon mew femngechi tañi kimngeael ta itrokom ñi femken chumngechi ñi ayüken ta Ngünechen.”
Juan tati Fawtisachefe wiñome nütramyefi ta Jesus
22Dew rupalu tüfachi dungu, Jesus amuy ñi pu disipulu engün Judea trokiñ mapu mew. Tüfey mew mülepuy pichi alüñma, fey kisu engün mekepuy ñi fawtisachen. 23Juan ka mekerkey ñi fawtisachen Enon waria mew ka Salim waria ñi fülpüle, fey üye mew am mülelu fentren ko, fey ti pu che amukey, fey fawtisangekey. 24Fey tüfachi dungu rupay petu ñi püresungenon ta Juan karsel mew. 25Welu kiñekentu Juan ñi kompañ eluwi ñi üyawtuwael kiñe judiu engün#3.25 Kiñeke kuyfi wirin mew feypiley: «kiñeke judiu engün». feytichi liftuwün wimtun dungu mew, femngechi ñi kümelkawkületuael ta Ngünechen mew. 26Fey kom amuyngün ñi feypimeafiel ta Juan:
—Kimeltufe, chumül mülelu eymi Jordan ñi tripawe antü ad püle, tüfeychi wentru tami nütramelmufiel nga, fewla mekey ñi fawtisachen, fey kom che küpakey kisu mew.
27Juan feypieyew:
—Kümelkamekey tati. Iney rume nielayafuy chem no rume, Ngünechen ta elunoeliyew. 28Eymün ta kisu allküñmamun ñi feypin küme nor dungun mew iñche tañi Cristongenon, welu may kiñe tati wüne werküel wünelealu ti Cristo mew, femngechi tañi pepikayafiel ti pu che. 29Fey kiñe mafün mew, tati nielu ti nofia fey lle tati nofio. Feychi nofio ñi nieelchi weni, mülelu ti mafün mew allküñmafilu ñi nütramkameken ti nofio, rume ayükey. Fey ta famngechi iñche rüf dungu mew rume ayüwkülen tati nofio reke. 30Kisu ta amuleay ñi doy wewkülen ka ñi yamfal wentrungeael, fey iñche amuleay ñi doy illamngetun —pi.
Tati wenu mapu küpalu wünenküley itrokom dungu mew
31“Tati wenu mapu küpalu wünenküley itrokom dungu mew. Tati mapu mew mülelu mapu tuwünngey, ka femkey tati mapu mew mülechi dungu. Welu tati küpalu wenu mapu mew wünenküley itrokom dungu mew. 32Ka dungukey tañi pekeel ka ñi allkükeel, welu iney no rume feyentukelaeyew kisu tañi piel. 33Welu iney rume feyentule, rüf dungu mew kellukonkey Ngünechen ñi rüf dungu ñi nien. 34Fey Ngünechen ñi werküelchi Fotüm dungukey Ngünechen ñi dungu, Ngünechen am eluetew ñi Lif Küme Püllü. 35Fey ta Chaw piwkeyey ñi Fotüm, fey elufi ta pepiluwün itrokom dungu mew. 36Fey ti feyentulu ta Fotüm mew niey rumel mongen, welu tati pinolu ñi feyentuael ta Fotüm mew, nielayay rumel mongen, welu may üngümniey reke Ngünechen tañi kutrankachen.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy