YouVersion Logo
Search Icon

मति 1

1
येसु ख्रिस्टको हारागुटियागेलाइ
(लुक 3:23-38)
1येसु ख्रिस्ट आब्राहाम कालाउ राजा दाउदको हारागुटियासो हिघाहि। इता येसु ख्रिस्टको पुर्खागेलाइको मिङको सुचि पिका हि:
2आब्राहामको चान इसाहाक हिघाहि, इसाहाकको चान याकुब, याकुबको चान यहुदा कालाउ वाको ओनेगेलाइ हिघाहि।
3यहुदाको चान फारेस कालाउ जाहेर हिघाहि। इम्बालाइको आमाइ तामार हिघाहि। फारेसको चान हेस्रोन, हेस्रोनको चान आराम हिघाहि।
4आरामको चान आम्मिनादाब हिघाहि, आन्मिनादाबको चान नहसोन, नहसोनको चान सल्मोन हिघाहि।
5सल्मोनको चान बोअज हिघाहि। कालाउ बोअजको आमाइ राहाब हिघाहि। बोअजको चान ओबेद, कालाउ ओबेदको आमाइ रुथ हिघाहि। ओबेदको चान यिसै हिघाहि। (राहाब कालाउ रुथ यहुदि बेबालाइ मध्ये मान्थुघाहि)।
6कालाउ यिसैको चान राजा दाउद हिघाहि, राजा दाउदको चान सोलोमोन, सोलोमोनको आमाइ उङको बेबाल हिघाहि, जाइ राजा दाउद दोफा बिहु पालि खान्तेङ लाम्फा उरियाहको बे हिघाहि।
7सोलोमोनको चान रहबाम हिघाहि, रहबामको चान आबिया, आबियाको चान आसा हिघाहि।
8कालाउ आसाको चान यहोसापात हिघाहि, यहोसापातको चान यहोराम, यहोरामको चान उज्जियाह हिघाहि।
9कालाउ उज्जियाहको चान योताम हिघाहि, योतामको चान आहाज, आहाजको चान हिजकिया हिघाहि।
10हिजकियाको चान मनस्से हिघाहि, मनस्सेको चान आमोन, आमोनको चान योसिया हिघाहि।
11योसियाको चुगेलाइ योकिनिया कालाउ वाको ओनेगेलाइ हिघाहि, जेदोङ इस्राएलगेलाइहेङ बेबिलोन सारभिता बन्दि बानाइतेङ चुम्पुका खान्तेङ लाम्फा जोलोम जेङका हिघाहि।
12बेबिलोन सारभिता बन्दि जेङका सोमोइसोङ येसुको जोलोम थेकापा, येसुको पुर्खागेलाइ हिघाहि: योकिनियासको चान साल्तिएल, साल्तिएलको चान यारुबाबेल हिघाहि।
13यारुबाबेलको चान आबिउद हिघाहि आबिउदको चान आल्कियम, आल्कियमको चान आजोर हिघाहि।
14आजोरको चान सादोक हिघाहि, सादोकको चान आखिम, आखिमको चान एलिउद हिघाहि।
15एलिउदको चान एलाजार हिघाहि, एलिजारको चान मत्तान, मत्तानको चान याकुब हिघाहि।
16कालाउ याकुबको चान, योसेफ हिघाहि, योसेफ चाहि मरियमको के हिघाखे। मरियम येसु ख्रिस्टको आमाइ हिघाहि, जाइहेङ ख्रिस्ट दोअ्न्हाहि।
17एसापा आब्राहामसोङ राजा दाउद थेकापासो तेद्‍या पुस्ता जेङहि, कालाउ राजा दाउदको सोमोइसोङ इस्राएललिगेलाइहेङ बन्दि बानाइतेङ बेबिलोन सारभिता चुम्पुका थेकापा तेद्‍या पुस्ता दोङ जेङखे। कालाउ इस्राएलगेलाइ बेबिलोनता बन्दि जेङका सोमोइसोङ ख्रिस्टको जोलोम जेङका थेकापा तेद्‍या पुस्ता जेङहि।
येसु ख्रिस्टको जोलोम
(लुक 2:1-7)
18येसु ख्रिस्टको जोलोम जेङलि खान्तेङ लाम्फा इदोइ प्रकारसो जेङहि, वाको आमाइको योसेफ दोफा बिहु पालि लाअ्पिका हिघाहि। जेलाउ मरियम धानि दोङ हिघाहि, ओबालाइको बिहु जेङलि लाम्फाङ मरियम पबित्तरो आत्माको सरबुङसो गान्धि तेअ्का हिघाहि। 19मरियमको जेङलि तोम्का के योसेफ आसल द्‍याङ हिघाहि। कालाउ वासेहेङ सार्बाजानिक रुपता लेदेरपालि माभोअ्घाखे, ओदोङ भाअ्सिङ वा सुटुक्कपा वाको दोफा बिहु मापालि बिचार पाहि। (हाइपालिपानु मरियम बिहु पालि खान्तेङ लाम्फाङ गान्धि तेअ्का हिघाहि, जेदोङ व्यवस्थाको बिरोध हिघाहि)।
20जेलाउ इसिका बिचार पालाउ परमप्रभुको स्वर्गदुत वाको सोपन्ता देखाल जेङतेङ दोअ्हि, “योसेफ, राजा दाउदको हारागुटिया, मरियमहेङ ताइको बे बानाइलि माअ्थि। हाइपालिपानु जाइ वाको हामुता हि, वाते पबित्तरो आत्माको सरबुङसो जेङका हि। 21वा एमि जामालको जोलोम प्यावा, नाअ् वाको मिङ येसु ताअ्पि हाइपालिपानु वा दोङ ताइको द्‍याङगेलाइहेङ ओबालाइको पापसो बान्चि पावा।”
22इदोइ गोताङ काथागेलाइ ओदोङ भाअ्सिङ जेङहि। कालाउकि इङको गोताङ काथागेलाइ पुरा जेङहि, जेदोङ यासाइया परमेस्वरको बक्तापाहासो येसुको जोलोमको बिसोइता दोअ्का हिघाहि। यासाइया इदोइ प्रकारसो लेखेहि:
23“खाङसु, एमि धानि बेजान गान्धि तेअ्तावा,
कालाउ वा एमि जामालहेङ जोलोम प्यावा,
कालाउ वा वाको मिङ इम्मानुएल ताअ्पियावा।”
जेदोङको माने हि, “परमेस्वर केलाइ दोफा हि।”
24जेलाउ योसेफ निन्धासो नाङघाहि, कालाउ परमेस्वरको स्वर्गदुत सोपन्ता वासेहेङ आग्या पिका आन्सार वा मरियम दोफा बिहु पाहि, कालाउ वासेहेङ ताइको साअ्ता चुमाहि। 25कालाउ मरियम जामालको जोलोम माजेम्पा भरि, बिहुको सामान्दा माअ्ताहि। मरियम जामाल जेङतेङ न्हुसो योसेफ जामालको मिङ येसु ताअ्पिहि।

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy