YouVersion Logo
Search Icon

Sɩngre 1

1
Dũniyã ne ninsaal naanego
1Sɩngr wẽndẽ, Wẽnnaam naana yĩngr la tẽnga. 2Tẽngã#1.2 tẽngã: B sẽn yeel tɩ tẽngã kaanẽ wã rat n yeelame tɩ tẽn-gãong rag n ka be ye. Bala, koomã rag n luda tẽn-gaongã zãnga. rag n ka tar yalẽ ye, a rag n yaa vɩʋʋgo. Likã rag n luda zĩ-zulumsã. La Wẽnnaam Sɩɩgã rag n laanda koomã zugu. 3#2Kor 4.6Dẽ, Wẽnnaam yeelame: «Bɩ vẽenem zĩndi.» La vẽenem zĩndame. 4Wẽnnaam yãame tɩ vẽenemã yaa sõama. La bãmb welga vẽenemã ne likã toore.
5Wẽnnaam pʋda vẽenemã yʋʋr tɩ ‹wĩndga›, la b pʋd likã yʋʋr tɩ ‹yʋngo.› Zaabr la yibeoog zĩndame. Yaa pipi daarã. 6#2Pɩy 3.5Wẽnnaam yeelame: «Bɩ sa-gãongã zĩnd n welg koomã ne taaba.» 7Wẽnnaam naana sa-gãongo, n welg koom ning sẽn be sa-gãongã tẽngrã ne koom ning sẽn be yĩngrã ne taaba. La a yɩɩ woto.
8Wẽnnaam pʋda sa-gãongã yʋʋr tɩ ‹saasẽ.› Zaabr ne yibeoog zĩndame. Yaa yiibẽ daarã.
9Wẽnnaam yeelame: «Bɩ koomã fãa sẽn be saagã tẽngrã tigim taab zĩ-yende, tɩ tẽn-gãongã puki.» La a yɩɩ woto. 10Dẽ, Wẽnnaam pʋda tẽn-gãongã yʋʋr tɩ ‹tẽnga›, la b pʋd koomã sẽn tigma yʋʋr tɩ ‹ko-kãsemse.› Wẽnnaam yãame tɩ bõn-kãng yaa sõama. 11La Wẽnnaam yeelame: «Bɩ bõn-vãad buud toor-toor yi: Mood sẽn womd biisi, tɩɩs sẽn womd b biis wa sẽn zems b buudã sẽn yaa to-to dũniyã zugã.» La a yɩɩ woto. 12Bõn-vãad buud toor-toor yii tẽn-gãongã zugu, la mood buud toor-toor sẽn womd biis wa sẽn zems b buudã yiime, tɩ tɩɩs buud toor-toor sẽn womd biis yi wa sẽn zems b buudã sẽn yaa to-to wã. Dẽ, Wẽnnaam yãame tɩ bõn-kãng yaa sõama. 13Zaabr la yibeoog zĩndame. Rẽ yaa rasem a tãab daarã.
14La Wẽnnaam yeelame tɩ ãdsã zĩnd sa-gãongẽ wã, n tõog n welg wĩndgã ne yʋngo. Bãmb na n yɩɩ bãn n wilg wakate, rayã, la yʋʋmã. 15Bɩ ãdsã zĩnd sa-gãongẽ wã n kõt dũniyã vẽenem. La a yɩɩ woto. 16Wẽnnaam naana vẽenem sẽn yaa kãsems a yiibu: n kɩt tɩ vẽenem ning sẽn yaa kãseng n yɩɩdã soog wĩndga, la tɩ vẽenem ning sẽn yaa bilfã, soog yʋngo. La bãmb naana ãdse. 17Wẽnnaam ninga bãmb sa-gãongẽ wã, n kɩt tɩ b kõt dũniyã vẽenem. 18La bãmb n so wĩndg ne yʋngo. La b welga vẽenemã ne likã. Dẽ, Wẽnnaam yãame tɩ bõn-kãng yaa sõama. 19Zaabre, la yibeoog zĩndame, rẽ yaa rasem a naas daarã.
20Wẽnnaam yeelame: «Bɩ bõn-vɩɩlɩ pid ko-kãsengã pʋg n saagdẽ, tɩ bõn-yɩgdɩ me zĩnd dũniyã zugu, n yɩgd yĩngri.» 21La Wẽnnaam leb n naana parwẽna sẽn be ko-kãsengã pʋgã, wa sẽn zems b buudã sẽn yaa to-to, la b naan bõn-vɩɩlɩ nins sẽn dugd koomã pʋgã wa sẽn zems b buudu, la b yaa wʋsg n saagd koomã pʋga. Dẽ, Wẽnnaam leb n naana bõn-yɩgdɩ wã fãa wa sẽn zems b buudu. Dẽ, Wẽnnaam yãame tɩ bõn-kãng yaa sõama. 22Woto, Wẽnnaam ning-b-la bark n yeele: «Bɩ y rog n fɩɩg n pid ko-kãsemsã, la bɩ bõn-yɩgdɩ wã fɩɩg wʋsg dũniyã zugu.» 23Zaabr la yibeoog zĩndame. Rẽndã yɩɩ rasem a nu wã daare. 24Wẽnnaam leb n yeelame: «Bɩ bõn-vɩɩs buud toor-toor zĩnd dũniyã zugu. Yaa yir dũmsi, bõn-vuudsi, la we-rũmsi, bãmb fãa, buud toor-toore.» La a yɩɩ woto. 25Wẽnnaam naana we-rũms buud toor-toore, yir rũmsã buud toor-toore, la b naan bõn-bãooneg nins sẽn saagd tẽngã wa sẽn zems b buudu. Wẽnnaam yãame tɩ bõn-kãng yaa sõama. 26#1Kor 11.7Dẽ, Wẽnnaam yeelame: «D maan ninsaal t'a yɩ wa tõndo, n tar tõnd wẽnego. Bɩ ninsaal soog zĩmã sẽn be koomã pʋgã, la a soog bõn-yɩgdɩ wã sẽn yɩgd yĩngrã ne yir rũmsã, la dũniyã gill fãa ne bõn-vuuds nins fãa sẽn be a pʋgẽ wã.» 27#Sɩng 5.1,2#Mat 19.4, Mark 10.6Dẽ, Wẽnnaam naana ninsaalbã n wẽneg b menga. Wẽnnaam naan-b lame n wẽneg bãmb a Wẽnnaam mengã. Wẽnnaam naana bãmb pag ne raoa. 28Wẽnnaam ning-b-la bark n yeel-ba: «Rog-y kamb n fɩɩg n pid dũniyã, la y soog-a. Soog-y zĩmã sẽn be ko-kãsengẽ wã, ne bõn-yɩgdɩ wã sẽn yɩgd yĩngrã, la y soog rũmsã sẽn vuud tẽn-gãongã zugã.» 29Wẽnnaam yeelame: «Ade, mam kõta yãmb mood nins fãa sẽn be dũniyã pʋg n womd biisã, ne tɩɩs nins fãa sẽn womd biisã. Bãmb na n yɩɩ yãmb dɩɩbo. 30La rũms nins fãa sẽn be dũniyã zugã, ne bõn-yɩgdɩ wã sẽn yɩgd yĩngrã, la bũmb nins fãa sẽn vuud tẽn-gãongã zugã, bõn-vɩɩs nins fãa sẽn vɩ dũniyã rɩɩb na n yɩɩ mo-maasa.» La a yɩɩ woto. 31Wẽnnaam yãndame tɩ bũmb nins fãa bãmb sẽn naanã sɩd yaa sõama hal wʋsgo. Zaabr la yibeoog zĩndame. Rẽndã yɩɩ rasem a yoob daarã.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy