YouVersion Logo
Search Icon

Mi cilima 1

1
Li ŋandunli cilima
1—11
U Tienu n tagi ŋanduna maama
1Hali mi cilima#1.1 Li tili ne yi mi cilima kelima li maadi li bonla kuli n cili maama leni U Tienu n tagi likuli maama., U Tienu den tagi tanpoli leni ki tinga.
2Ki tinga den tie tinfanga, ke liba ki ye lienni. Li biigili den ye u kulu yuli po. U Tienu Fuoma den lengidi u ñingbanu po. 3U Tienu den yedi: «Mi yenma n yaa ye!» Mi yenma den tieni.#2Kor 4.6. 4U Tienu den laa ke mi yenma ŋani, ke o paadi mi yenma leni li biigili. 5U Tienu den cili mi yenma yeli u yensiinu, li biigili mo yaa yeli ku ñiagu. Ku yenjuagu leni ku tiŋaagu den ye, lani n den tua li dakpiali.
6U Tienu den yedi: «Mi fanma n yaa ye mi ñima siiga nni, ke lan paadi mi ñima leni miyama.» 7U Tienu den tagi mi fanma ki paadi yaa ñima n ye mi fanma tanpoli leni yaa ñima n ye mi fanma tiipo. Li den tua yeni. 8U Tienu den cili mi fanma yeli tanpoli. Ku yenjuagu leni ku tiŋaagu den ye, lani n den tua li dalieli.#2Pie 3.5.
9U Tienu den yedi: «Yaa ñima n ye tanpoli tiipo n taani kaanyendu, ke ki tinkuonga n yaa ye.» Li den tua yeni. 10U Tienu den cili ki tinkuonga yeli ki tinga, ki cili mi ñintaankaama mo yaa yeli mi ñincianma. U Tienu den laa ke li ŋani. 11Lani n pendi, U Tienu den yedi: «Li bonsoangila buoli kuli n yaa ye u tingbanu po. Ti muadi n yaa pia yaa bonbii n baa pudi, tibuolu kuli mo n yaa pia yaa bonbii n baa pudi.» Li den tua yeni. 12Li bonsoangila buoli kuli den pudi, ki tinga nni muadi kuli den loni ti bonbii nani ti buolu n tie maama. Yeni moko, i tiidi den loni i bonluonkaala ki pia i niinni i bonbii nani i buolu n tie maama. U Tienu den laa ke li ŋani. 13Ku yenjuagu leni ku tiŋaagu den ye, lani n den tua li dataali.
14U Tienu den yedi: «Mi yenma buoli n yendi ki yaa ye tanpoli fanma nni, ki paadi u yensiinu leni ku ñiagu, ki yaa tie sinankeeninba ki waani i yogini, a dana leni a bina. 15Mi go baa yaa tie mi yenma tanpoli yaa fanma nni, ki yaa yendi ki tinga. Li den tua yeni.» 16U Tienu den tagi mi yencianma buolilie. Yaama n yabi ki cie miyama den diedi u yensiinu. Yaama n wa ki cie miyama mo den diedi ku ñiagu. O go den tagi a ŋmabila moko. 17U Tienu den tagi lani kuli tanpoli fanma nni, ke lan yendi ki tinga, 18ki diedi u yensiinu leni ku ñiagu, ki nan paadi mi yenma leni li biigili. U Tienu den laa ke li ŋani. 19Ku yenjuagu leni ku tiŋaagu den ye, lani n den tua li danaali.
20U Tienu den yedi: «Mi ñima n gbie leni i bonfuodibuoli kuli, ti bonyugiditi mo n yaa yugi ki tinga nni hali tanpoli fanma nni.» 21U Tienu den tagi mi ñima nni a bonfuodigbenga nani bi buoli n tie maama leni yaa bonfuoda n dugi mi ñima nni ke baa pia bianu. O go den tagi nuano kuli leni o buolu. U Tienu den laa ke li ŋani. 22U Tienu den seligi ba ki yedi: «Yin yaa poadi a bila ki pugidi, ki gbieni mi ñincianma, ti bonyugiditi n yaa pugidi ki tinga po.» 23Ku yenjuagu leni ku tiŋaagu den ye, lani n den tua li damuuli.
24U Tienu den yedi: «A bonfuoda n gbie ki tinga nni nani bi buoli n tie maama: ti denyandi, li bonbalinkaala, ti moayandi nani bi buoli n tie maama.» Li den tua yeni. 25U Tienu den tagi ti moayandi nani ti buoli n tie maama, ti denyandi nani ti buoli n tie maama leni ki tinga bonbalinkaala kuli, nani li buoli n tie maama. U Tienu den laa ke li ŋani.
26Lanwani, U Tienu den yedi: «Tin tagi o nisaalo ti yaa nannanli nni, nani tin tie maama, ke wan diedi mi ñincianma jami, tanpoli bonyugiditi, ki tinga nni yandi leni yaa bonbalinkaala n balini ki tinga po kuli.»#1Kor 11.7. 27U Tienu den tagi o nisaalo o yaa nannanli nni,
O den tagi o wani U Tienu yaa nannanli nni,
O den tagi joa leni pua.#Mat 19.4; Mrk 10.6.
28U Tienu den seligi ba, ki yedi ba: «Yin yaa maa a bila ki pugidi, ki go gbieni ki tinga ki diedi ga. Yin diedi mi ñincianma nni jami, tanpoli yaa bonyugiditi leni yaa bonfuoda n balini ki ye ki tinga po kuli.»#Cil 5.1-2. 29U Tienu den yedi: «N puni yi yaa moabuolu n luoni ki pia i bonbii, ki ye u tingbanu po leni yaa tibuolu n luoni ki pia i bonbii kuli, lani kuli n tua yi bonjekaala. 30N puni yaa yandi n ye ki tinga nni, yaa bonyugiditi n ye tanpoli, yaa bonfuodila n balini ki tinga nni kuli, n puni ba yaa bonsoangila n pudi ki tinga po kuli, lan yaa tie bi po jiema.» 31Li den tua yeni. U Tienu den laa wan den tagi yaala kuli ke li ŋani hali boncianla. Ku yenjuagu leni ku tiŋaagu den ye, lani n den tua li daluobili.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy