YouVersion Logo
Search Icon

Yele-za-pɛr-tib 1

1
A YELE-ZA-PƐR-TIB DAAR
1:1—11:32
Naaŋmɩn íre nɩ a tẽ-daa nɩ a nɩsaal
1A yele-za-pɛr-tib daar, Naaŋmɩn tɩ ír'ɩ a salom nɩ a tẽw. 2A tẽw bɛ tɩ tɛr ŋmɛ̃a ɩ, ɛ́ ɩ vuo zawla. A lige tɩ pàw nɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ zulu, ɛ́ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ#1:2 Naaŋmɩn Vʋʋrʋ: A ka a, bɛ mɩ̀ na tʋ̃ɔ́ na yel: Naaŋmɩn sɛsɛb bɩɩ Naaŋmɩn pɩɛlʋ. tɩ laarɛ a kʋ̃ɔnɩ zu. 3Lɛ n'a a Naaŋmɩn tɩ yel: «A cãà, ʋ be!» Ɛ́ a cãà tɩ be. 4A Naaŋmɩn tɩ nyɛ̃ nɩ a cãà ʋ ɩ bʋ̃-vla, ʋ bʋ́r a cãà nɩ a lige. 5A Naaŋmɩn tɩ por'ɩ a cãà yúor kɛ́ mʋ̃tɔ̃w, ɛ́ por a lige yúor kɛ́ tɩ̃ɩsɔw. Zaanʋɔra tɩ ta na, ɛ̀ zie sɔb vɩɛ: a bibi-dãw-niwn sob tɩ n'ʋ.
6A Naaŋmɩn tɩ lɛb'a yel: «Bɩwra, ʋ be a kʋ̃ɔnɩ sɔgɔ bʋ́r a kʋ̃ɔnɩ ziir ayi!» 7Ɛ́ a tɩ ɩ a lɛ. A Naaŋmɩn tɩ maal'ɩ a bɩwra, ɛ́ bʋ́r a kʋ̃ɔnɩ na be a bɩwra pile a nɩ a kʋ̃ɔnɩ na be a bɩwra saa-zu a. 8Ʋ tɩ por'ɩ a bɩwra ŋa yúor kɛ́ salom. Zaanʋɔra tɩ ta na, ɛ̀ zie sɔb vɩɛ: a bibie ayi sob tɩ n'ʋ.
9A Naaŋmɩn tɩ lɛb'a yel: «A kʋ̃ɔnɩ na be a salom pile a, a zɔ ɓã taa zi-been, ɛ́ a zi-kõw sãá!» Ɛ́ a tɩ ɩ a lɛ. 10A Naaŋmɩn tɩ por'ɩ a zi-kõw yúor kɛ́ tẽw, ɛ́ por a kʋ̃ɔnɩ na zɔ ɓã taa a kɛ́ kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ. A Naaŋmɩn tɩ nyɛ̃ na a vɩɛl. 11Lɛ n'a a Naaŋmɩn tɩ yel: «A tẽsɔw, ʋ ɩ mɔ̃-ɓaar ʋ za: mʋ̃ɔ na tɛr bie a ɩ a mɩŋa bʋ̃-bʋʋrɛ a, nɩ tɩ-wɔnɩ na wɔnɛ wɔmɛ a tẽw zu a, tɩɛ ŋa bʋʋrɛ nɩ ʋ bie, tɩɛ ŋa bʋʋrɛ nɩ ʋ bie!» Ɛ́ a tɩ ɩ a lɛ. 12A tẽsɔw tɩ bul'ɩ mɔ̃-ɓaar: mʋ̃ɔ ŋa bʋʋrɛ nɩ ʋ bie, ɛ́ a tɩɩr wɔnɛ a wɔmɛ mɩ́ tɛr bie a pʋ̃ɔmɩ, ŋa nɩ ʋ bʋʋrɛ, ŋa nɩ ʋ bʋʋrɛ. A Naaŋmɩn tɩ nyɛ̃ na a vɩɛl. 13Zaanʋɔra tɩ ta na, ɛ̀ zie sɔb vɩɛ: a bibie ata sob tɩ n'ʋ.
14A Naaŋmɩn tɩ lɛb'a yel: «Bʋ̃-caalɩ, a be a salom zu bʋ́r a mʋ̃tɔ̃w nɩ a tɩ̃ɩsɔw, ɛ́ ɩ bãwfʋ sãá wule a cuwr nɩ a bibie nɩ a yome, 15a ɩ bʋ̃-caalɩ a salom zu caalɛ a tẽw!» Ɛ́ a tɩ ɩ a lɛ. 16À ŋá n'a a Naaŋmɩn tɩ maalɩ a bʋ̃-caalɩ bɛrɛ ayi: a kpɛ̃ɛ zie na ɩ a mʋ̃tɔ̃w a, k'ʋʋ caalɛ a mʋ̃tɔ̃w daar, ɛ́ a bile zie na ɩ a cuw a, k'ʋʋ caalɛ a tɩ̃ɩsɔw daar: ʋ mɩ̀ tɩ maal'ɩ a ŋmar-bie ƴãw pʋɔ#1:16 A kan-nʋɔr ŋa na yere k'aa Naaŋmɩn n'ʋ ír a mʋ̃tɔ̃w, a cuw nɩ a ŋmar-bie a, ʋ wule na k'aa puoru al na mɩ́ de a mʋ̃tɔ̃w, a cuw nɩ a ŋmar-bie a ɩ ŋmɩmɛ a be n tulu pʋɔ. A bome á ŋá ɩ n Naaŋmɩn bʋ̃-íri a bɛ ɩ ŋmɩmɛ towtow ɛ.. 17Ʋ tɩ ƴãw a nɩ a salom zu, k'aa caalɛ a tẽw, 18k'aa caalɛ a mʋ̃tɔ̃w daar nɩ a tɩ̃ɩsɔw daar, ɛ́ mɩ́ bʋ́r a cãà nɩ a lige. A Naaŋmɩn tɩ nyɛ̃ na a vɩɛl. 19Zaanʋɔra tɩ ta na, ɛ̀ zie sɔb vɩɛ: a bibie anaar sob tɩ n'ʋ.
20A Naaŋmɩn tɩ lɛb'a yel: «Bʋ̃-vʋʋrɩ, a ƴɔ̃ƴɔ̃wn a kʋ̃ɔnɩ pʋɔ ɛ́ lili ƴawr ìre a tẽw zu a salom pile.» 21A Naaŋmɩn tɩ ír'ɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ dʋ̃-bɛrɛ bɩɩr bɩɩr, bʋʋrɛ bʋʋrɛ, nɩ a bʋ̃-vʋʋrɩ za na tʋ̃ɔ̀nɛ ɛ́ ƴɔ̃ƴɔ̃wn a kʋ̃ɔmɩ́ a, a mɩ̀ ɩ bʋʋrɛ bʋʋrɛ, nɩ a lili bʋʋrɛ bʋʋrɛ za na ƴawr a. A Naaŋmɩn tɩ nyɛ̃ na a vɩɛl. 22A Naaŋmɩn tɩ maalɩ a na ɛ́ yel: «Nyɩ dɔwr, nyɩ yɛ̀rɛ, nyɩ paalɛ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ kʋ̃ɔnɩ, ɛ́ a lili yɛ̀rɛ a tẽw zu!» 23Zaanʋɔra tɩ ta na, ɛ̀ zie sɔb vɩɛ: a bibie anũu sob tɩ n'ʋ.
24A Naaŋmɩn tɩ lɛb'a yel: «A tẽw, ʋ ɩ bʋ̃-vʋʋrɩ be be ɩ bʋʋrɛ bʋʋrɛ, a yir dʋn, a bʋ̃-vuri nɩ a wɛ-dʋn, kãw za nɩ ʋ bʋʋrɛ!» Ɛ́ a tɩ ɩ a lɛ. 25À ŋá n'a a Naaŋmɩn tɩ maalɩ a wɛ-dʋ̃-bʋʋrɛ bʋʋrɛ, a yir dʋ̃-bʋʋrɛ bʋʋrɛ nɩ a tẽsɔw bʋ̃-vuri bʋʋrɛ bʋʋrɛ za. A Naaŋmɩn tɩ nyɛ̃ na a vɩɛl.
26A Naaŋmɩn pãa tɩ yel'a: «Tɩ maalɩ#1:26 Tɩ maalɩ: A bɛ ɩ mɛ̃ nɩ-yaga nɛbɛ maalɛ a nɩsaal ɛ, a Naaŋmɩn yõ n'ʋ ƴɛ̀rɛ. Bãw-bãwnbɛ bɛ mɩnɛ tɩɛr k'aa Naaŋmɩn na ɩ Sãà nɩ Bie nɩ Vʋʋrʋ Sõw a n'a so ʋ ƴɛ̀rɛ à à ŋá. a nɩsaal kɛ̀ tɩ yi taa, ʋ ɩ a tɩ ŋmɛ̃-ta-tɔ, ɛ́ ʋ dɩrɛ naalʋ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ zʋ́mɛ́ zu, a saa-zu lili zu, a yir dʋn zu, a wɛ-dʋn za zu nɩ a bʋ̃-vuri za na vure gʋɔr a tẽw zu a zu!»
27À ŋá n'a a Naaŋmɩn tɩ ír
a nɩsaal ʋ ɩ a ʋ ŋmɛ̃-ta-tɔ,
ʋ ír ʋ na ʋ ŋmɛ̃ taa nɩ a ʋl mɩŋa#1:27 Ʋ ŋmɛ̃ taa nɩ a ʋl mɩŋa: Nyɛ̃ Yzt 5.1, 9.6, 1Ko 11.7— Ʋ ír bɛ na dɛb nɩ pɔw: Nyɛ̃ Mat 19.4, Mark 10.6.,
ʋ ír bɛ na dɛb nɩ pɔw.
28Al pùorí ʋ maalɩ bɛ ɛ́ yel bɛ: «Nyɩ dɔwr, nyɩ yɛ̀rɛ, nyɩ paalɛ a tẽw, nyɩ so ʋ ɛ́ dɩrɛ naalʋ a ʋ zu. Nyɩ so a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ zʋ́mɛ́, a saa-zu lili nɩ a dʋn za na dɛnɛ gʋɔr a tẽw zu a!» 29A Naaŋmɩn tɩ yel'a ƴãw pʋɔ: «Nyɩ nyɛ̃, ɩ̃ kʋ̀rɛ nyɩ nɩ mʋ̃ɔ za na mɩ́ wɔ̃ tɛr bie a tẽ-daa za zu a, nɩ tɩɛ za a wɔm na mɩ́ tɛr a ʋ bie a: a na ɩ n a nyɩ bʋ̃-dɩrɩ. 30Ɩ̃ kʋ̀rɛ nɩ a mɔ̃-ɓaar za a dʋn za, a saa-zu lili za, a bom za na vure a tẽw ɛ́ tɛr vʋʋrʋ a, k'aa ɩ a bʋ̃-dɩrɩ.» Ɛ́ a tɩ ɩ a lɛ. 31A Naaŋmɩn nyɛ̃ nɩ a bome za ʋ na tɩ maalɩ a: ʋ tɩ nyɛ̃ a na a vɩɛl yaga za. Zaanʋɔra tɩ ta na, ɛ̀ zie sɔb vɩɛ: a bibie ayʋɔb sob tɩ n'ʋ.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy