YouVersion Logo
Search Icon

LIRAANGA 1

1
Khuli Nyasaye Yalomba Likulu nende Lilova
1Muliraanga Nyasaye yalomba likulu nende lilova. 2Lilova liali liele vuchila shindu shiosi mulio, khandi shisuundi shiali shiakhunikha matsi; Roho wa Nyasaye yali nahuutsanga iyi neyo khwikulu khwa matsi. 3Nyasaye yavoola, “Vulavu vuveho”; ma vulavu nu vuvaho. 4Nyasaye yalola vulavu nu vulahi; ma Nyasaye niyavukhanyinya vulavu khurula khu shisuundi. 5Nyasaye yalaanga vulavu “Mbasu”, manalaanga shisuundi “Vutukhu.” Vwiila manuvushia, niliva litukhu liu khuraanga.
6Nyasaye yavoola, “Vwiyangu vukalamu vuveho hakari ha matsi, khwavukhanyinya hali khavili matsi.” 7Nyasaye yalomba likulu maniyavukhanyinya matsi kali ikulu wilikulu nende kali hasi wilikulu. Nikava kario. 8Nyasaye yalaanga vwiyangu vwali hakari “Malesi.” Vwiila manuvushia -- niliva litukhu lia khavili.
9Nyasaye yavoola, “Matsi kali hasi hi likulu karemeele halala, khu shivala shiumu shiveho.” Nikava kario. 10Nyasaye yalaanga havundu humu henaho “Lilova” na havundu ha matsi kali nikaremeele halala nalaanga “Inyanza.” Nyasaye yalola nu vulahi. 11Nalwo lwa Nyasaye yavoola, “Lilova limeele viraakwa viosi lukanu na lukanu, yevo viamanga imu nende yevo viamanga matunda.” Nikava kario. 12Khulwa yako, lilova liama viraakwa viamanga vukuutsa lukanu na lukanu, khandi misala chiamanga matunda lukanu na lukanu. Nyasaye yayaanzitswa ni vindu vienevo. 13Vwiila manuvushia -- niliva litukhu lia khavaka.
14Nyasaye yavoola, “Vulavu vwashe mwikulu khulu khwahukhanyinya mbasu nu vutukhu khandi khumanyinya isaa lwa matukhu, mihika khandi milukha khulondokhana khu idini chiranganga; 15viashe mwikulu khulera vulavu mu shivala.” Nikava kario. 16Nyasaye yalomba liuva nende mweli; liuva liali likali liashe mbasu na mweli kwali mutititi nakwo kwashe vutukhu. 17Nyasaye yavivikha mwikulu khwashitsa vulavu khulilova, 18khu liuva liashe mbasu nu mweli kwashe vutukhu, khulu khwavukhanyinya vulavu nende shisuundi. Nyasaye yayaanzitswa ni vindu vienevo. 19Vwiila manuvushia -- niliva litukhu lia khane.
20Nalwo lwa Nyasaye yavoola, “Matsi kitsuli vilombe vili mwoyo lukanu na lukanu, khandi manyonyi manyishi kapulushi mu vushindu.” 21Nyasaye yalomba vilombe vikali muno viu mu inyanza, nende vilombe vindi vili mwoyo lukanu na lukanu vielemanga mu matsi; khandi nalomba manyonyi koosi lukanu na lukanu. Nyasaye yayaanzitswa ni vindu vienevo. 22Nyasaye yavikasitsa navoola, “Mwivulane mu vunyishi khandi mwitsule mu matsi ki inyanza, khandi manyonyi kitsuli mu shivala.” 23Vwiila manuvushia -- niliva litukhu lia kharanu.
24Nyasaye yavoola, “Tsinyama tsili mwoyo lukanu na lukanu tsive mu shivala, tsiu khuvaya nende tsimolanga nende tsindi lukanu na lukanu tsimenyanga mumbulimu.” Nikava kario. 25Nalwo lwa Nyasaye yalomba tsinyama tsiosi, nalola nu vulahi.
26Nyasaye yavoola khandi, “Chendi khulombe mundu usasanga khuli khutsi, wi likoondo khuli lieru; ave nu vunyali khu tsisutsi tsiu mu inyanza nende manyonyi kapulukhanga mwikulu khandi khu tsinyama tsia vavayanga shia havundu hosi mu shivala, khandi khu vilombe viosi vimolanga khulilova.” 27Nyasaye yalomba vandu, navalomba vamusase khuli ye mwene. Yaloonga musatsa nu mukhali. 28Yavakasitsa navoola, “Mwivulane mushili mamuve nu lwivulu lunyishi, khu vitsukhulu venyu valimenya shia havundu hosi khulilova nu khuliamiha. Muheetsanga vunyali vu khwamiha tsisutsi, manyonyi nende tsinyama tsiumbulimu.” 29Nyasaye yavoola khandi, “Lola, mali khukhuha shia shiraakwa shiosi khulilova, shiamanga tsimu, khandi shia musala kwosi kwamanga matunda kali ni tsinzoli; tsinzoli inoho matunda ki misala chienecho, viliitsa khuva shiukhulia shienyu. 30Mali khuhana masambu koosi ki viraakwa khuva shiukhulia, shi tsinyama tsiosi tsiu mu shivala; manyonyi koosi ku mwikulu, vilombe viosi vimolanga; ni kilikali khali shia shindu shiosi shili mwoyo.” Nikava kario. 31Nyasaye yalola shia shindu shiosi shia yali nalombi, nayaanzitswa muno. Vwiila manuvushia -- niliva litukhu lia sita.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;