YouVersion Logo
Search Icon

LITANGA 1

1
Lilombwa lie Ligulu ni Lirova
1Mu litanga, Nyasaye yalomba ligulu ni lirova. 2Lirova liali vugira lifana liosi kandi vugira kindu. Kisundi chakunika lirova liosi, kandi Roho wa Nyasaye yaali ku mazi. 3Maku Nyasaye yalaga, “Uvulavu voveho,” na uvulavu vwaliho. 4Nyasaye yalora uvulavu vwali uvulahi, maku yavukanyia uvulavu kutura ku kisundi. 5Yagulika uvulavu “Mbasu” na kisundi yakigulika “Vudiku.” Mugolova gwa duuka kandi mugamba gwa duuka. Yili liali lidiku liu kutanga.
6Nyasaye yalaga, “Voveho uvwerefu hagati ha mazi kwavukanyia mazi ku mazi.” 7Nyasaye yalomba uvwerefu, kwavukanya mazi agaali isi wu vwerefu kutura ku mazi gaali igulu wuvwerefu na gaali ndio. 8Yagulika uvwerefu, “Ligulu.” Mugolova gwaduuka kandi mugamba gwaduuka. Yili liali lidiku lia kaviri.
9Maku Nyasaye yalaga, “Amazi agaveeye isi wi ligulu gavuungi havundu harara, kunangwa lirova liumu liloleke.” Gakolekaa ndio. 10Yaagulika lirova “Kivala” na mazi gaali nigavungi harara yaagagulika “Inyanza.” Nyasaye yalora ndi voveeye vulahi. 11Maku Nyasaye yalaga, “Lirova limere vitagwa zing'ano ziosi. Iviama uvuguza kandi amakuyu.” Kandi geekoleka ndio. 12Kunangwa lirova liamera vitagwa zing'ano ziosi. Nyasaye yayanzizwa navio viosi. 13Na mugolova gwavita na mugamba niguduuka. Yili liali lidiku lia kavaga.
14Nyasaye yaalaga, “Uvulavu vololeke, uvwerefu wavukanya mbasu nu vudiku, kandi kumanyia ing'inga ya madiku kandi ing'inga yi mihiga; 15kandi ving'ereng'ane muvwerefu vwi ligulu kandi koleta uvulavu ku lirova.” Na geekoleka ndio. 16Kunangwa Nyasaye yalomba liuva nu mweli kuhaana uvulavu ovonene, liuva kwaka mbasu na mweli kwaka uvudiku; kandi yalomba zing'ereng'ani. 17Nyasaye yavivika uvulavu muvwerefu, kuhaana uvulavu ku lirova. 18Nyasaye yalora ndi vwali vulahi liuva kwaka muvasu kandi mweli kwaka uvudiku, kandi kwavukanya uvulavu ni kisundi. 19Mugolova gwavita kandi mugamba gwaduuka. Yili liali lidiku lia kane.
20Maku Nyasaye yalaga, “Leka vilombe zing'ano zinyingi, viveeye mwoyo vizuri mu mazi. Manyonyi zing'ano zinyingi gizuri muvwerefu vwi ligulu.” 21Kunangwa Nyasaye yalomba miyoka minene jwu munyanza, kandi virombe vindi zing'ano ziosi vimenye mu mazi; kandi amanyonyi zing'ano ziosi gamenye mu ligulu. Nyasaye yalora ndi vwali vulahi. 22Yavigasiza viosi kandi yavivoolera vive nu lwivulu, kandi vimedeeke mu mazi gi inyanza, kandi amanyonyi gameedeke ku lirova. 23Mugolova gwavita kandi mugamba niguduuka. Yili liali lidiku lia katano.
24Maku Nyasaye yalaga, “Vilombe viveeye mwoyo vie zing'ano ziosi vivulane ku lirova: mitugu, vimolaa, kandi zinyama ziu muvulimu, kolondekana nu lugano lwazio.” Kandi gaali ndio. 25Nyasaye yalomba zinyama kolondekana nu lugano lwazio: Mitugu kolondekana nu lugano lwajio, kandi vimolaa ku lirova viosi kolondekana nu lugano lwavio. Nyasaye yalora ndi vwali vulahi.
26Maku Nyasaye yavoola, “Gendi kolombe mundu mu lifana lietu naalava kuli kuinyi. Maku valamiha vilombe viosi viveeye mu mazi, amanyonyi goosi gu mu ligulu kandi ku lirova, mitugu kandi zinyama ziosi ziu muvulimu, kandi vimolaa ku lirova viosi.” 27Kunangwa Nyasaye yalomba mundu mu lifana lilie mwene. Yalomba musaza nu mukali. 28Yavagasiza kandi navavoolera, “Mwivulane kandi mumedeke na mwizuli lirova kandi mu liamihi kandi mwamihi zisuzi kandi vilombe viosi viu mu mazi; manyonyi goosi gu mu ligulu kandi ku lirova, vimolaa ku lirova, mitugu kandi zinyama ziosi ziu muvulimu. 29Inzi mali kumuha vitagwa viosi viamaa uvuguza kandi vuli musaala gwosi gwamaa makuyu. Yivi viosi vilava viukulia vienyu. 30Mali kuhaana uvunyasi kandi amatu amavisi gi misaala vive viukulia vie zinyama ziosi ziu ku lirova, manyonyi goosi gu mu ligulu, kandi viosi vimolaa ku lirova.” Kandi gaali ndio. 31Nyasaye yahenza ku vindu viosi via yaali nalombi, na yalora viali vilahi ligali. Na mugolova gwavita nu mugamba nigwaduuka. Yili liali lidiku lia sita.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy