YouVersion Logo
Search Icon

IsiHlabelelo seziHlabelelo 4

4
Isihlabelelo somyeni ngobuhle bomakoti.Umnyeni:
1 Bheka, umuhle, sithandwa sami!
Bheka, umuhle!
Unamehlo amajuba emva kwemvakazi yakho;
izinwele zakho zinjengomhlambi wezimbuzi
owehla entabeni yakwaGileyadi.
2Amazinyo akho anjengomhlambi wezimvukazi
ezisand' ukugundwa,
ezikhuphuka zigeziwe,
zinamawele zonke,
kungekho neyodwa phakathi kwazo efelweyo.
3Izindebe zakho zinjengomucu obomvu,
umlomo wakho muhle;
izihlathi zakho zinjengenxenye yepomegranati*
emva kwemvakazi yakho.
4 Intamo yakho injengombhoshongo
kaDavide owakhiwe ngemihlobiso,
okuphanyekwa kuwo amahawu ayinkulungwane,
onke eyizihlangu zamaqhawe.
5 Amabele akho amabili anjengezixhumu ezimbili
ezingamawele ensephe,
ezidla phakathi kweminduze.
6 Lize liphole ilanga
namathunzi abaleke,
ngiyakuya entabeni yemure*
nasegqumeni lenhlaka.
7Umuhle wonke, sithandwa sami,
akukho sisihla kuwe.
8 Woza umuke nami eLebanoni,
makoti wami,
umuke nami eLebanoni,
wehle esiqongweni sase-Amana,
nasesiqongweni saseSeniri naseHermoni,
simuke emihumeni yezingonyama,
nasezintabeni zezingwe.
9Ungaphucile inhliziyo yami,
dadewethu, makoti wami;
ungaphucile inhliziyo yami ngelinye
lamehlo akho,
ngomgexo munye wentamo yakho.
10 Lumnandi kangakanani uthando lwakho,
dadewethu, makoti wami!
Luhle kangakanani uthando lwakho,
kunewayini,
nephunga lamafutha akho
kunamakha onke!
11 Izindebe zakho, makoti wami,
ziyaconsa izinyosi;
uju nobisi kukhona
phansi kolimi lwakho,
nephunga lezambatho zakho
linjengephunga laseLebanoni.
12Uyinsimu ehluthulelweyo,
dadewethu, makoti wami,
umthombo ohluthulelweyo
nesiphethu esibekwe uphawu.
13Amahlumela akho ayihlathi lamapomegranati*
anezithelo ezinqabileyo,
ihena* kanye nenadi,*
14inadi* nesafroni,*
nomhlanga nokinamona,*
kanye nemithi yonke yenhlaka,
nemure* nomhlaba,
nawo onke amakha amahle.
15Siphethu sensimu,
mthombo wamanzi aphilayo,
sifufula saseLebanoni!
Ukuphendulana komyeni nomakoti.Umakoti:
16 Vuka, moya wasenyakatho,
uze wena Ningizimu,
uphephethe ensimini yami,
ukuze amakha ayo athaphuke;
othandiweyo wami makangene ensimini yakhe,
adle izithelo zayo ezinqabileyo.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;