YouVersion Logo
Search Icon

AmaHubo 146

146
Ukudumisa uJehova, umsizi olungileyo
1 Haleluya!
Dumisa uJehova, mphefumulo wami.
2 Ngisaphila ngiyakumdumisa uJehova,
ngihube kuNkulunkulu wami ngisekhona.
3 Ningethembi ezikhulwini nasendodaneni yomuntu
okungekho kuyo ukusiza.
4 Umoya wakhe uyaphuma,
yena abuyele emhlabathini wakhe;
ngalona lolo suku amacebo akhe ayaphela.
5 Ubusisiwe yena omsizi wakhe unguNkulunkulu kaJakobe,
othemba lakhe likuJehova uNkulunkulu wakhe
6 owenzile izulu nomhlaba,
nolwandle, nakho konke okuphakathi kwakho,
ogcina iqiniso kuze kube phakade;
7 obenzela abacindezelweyo ukwahlulela,
obapha abalambileyo ukudla;
uJehova uyakhulula iziboshwa.
8 UJehova uyenza ukuba izimpumputhe zibone;
uJehova uyavusa abathotshisiweyo;
uJehova uyathanda abalungileyo.
9 UJehova uyalondoloza abafokazi;
uyaphasa intandane nomfelokazi;
kepha indlela yababi uyayiphambanisa.
10 UJehova uyabusa kuze kube phakade,
uNkulunkulu wakho, Siyoni, ezizukulwaneni ngezizukulwane.
Haleluya!

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;