YouVersion Logo
Search Icon

IINDUMISO 42

42
ICANDELO LESIBINI
(IiNdumiso 42 – 72)
Umthandazo womntu onesithukuthezi
Kumbhexeshi-kwayara; umbongo woonyana bakwaKora.
1Njengenxala elikhothekileyo kukunxanwa
nam ndikwanjalo ukukulangazelela wena, Thixo.
2Ewe, intliziyo yam iyakulangazelela, Thixo,
nditsho wena Thixo ophilayo.
Yaz'ba koda kube nini na
ukuze ndide ndibe nonxibelelwano nawe, Thixo?
3Imini nobusuku ndiyinyhididi kukugixa.
Ke zona izibhoxi zasoloko zindiphoxa zisithi:
“Ude abe phi na lo Thixo wakho?”
4Kambe ke ndithi ndakukhumbula mandulo
ijijitheke intliziyo yam.
Kaloku fudula ndiwukhokela loo mngcelele
uya endlwini kaThixo.
Ewe, sasingumkhosi wochulumacho
sonwabile, simemelela sidumisa.
5Hee! Ngani ukuba ndidakumbe kangaka?
Ngani ukuba ndikhathazeke kangaka?
Hayi bo! Mandikholose ngoThixo,
khon' ukuze ndibuyele ekumdumiseni uMsindisi noThixo wam.
6Ke kaloku ndinomva-ndedwa,
ngoku ke ndikhumbula wena, kobu bugxwayiba ndikubo,
kwezi ntili zeJordan, ngakwiintaba zeHermon, neenduli zaseMiza.
7Iziziba ezinzongo-nzongo ziyamemezana
ngokukrotsha kweengxangxasi zakho.
Amaza eze ngendlu yawo,
ngokunjalo kwaneempuphuma.
Ewe, ziwugubungele umphefumlo wam.
8Kambe ke, ngeny' imini, *Ndikhoyo,
luya kubalasela uthando lwakho.
Ndiya kuphikelela ndikudumise ebusuku,
ndithandaze kuThixo endixhomekeke kuye.
9Ndiyakhala kuwe, mqolomba wam, Thixo:
“Ngani ukuba undilibale?
Ngani ukuba ndihlale ndizibambe ngeenkophe
ngenxa yokubandezelwa ziintshaba?”
10Ewe, sendixushekile zizenyeliso zabo.
Kaloku basoloko bendigcolodela besithi:
“Ude abe phi na lo Thixo wakho?”
11Hee! Ngani ukuba ndidakumbe kangaka?
Ngani ukuba ndikhathazeke kangaka?
Hayi bo! Mandikholose ngoThixo,
khon' ukuze ndibuyele ekumdumiseni uMsindisi noThixo wam.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;