YouVersion Logo
Search Icon

IINDUMISO 25

25
Ukuthandazela ukukhuselwa
Umhobe kaDavide.
1Ndiwuphakamisela kuwe, *Ndikhoyo, umphefumlo wam;
2Thixo wam, ndithembele kuwe.
Mandingakhe ndidane konke;
mazingakhe zindivuyelele konk' iintshaba zam.
3Ewe, mabangadani bonk' abathembele kuwe;
mayibe ngâbo banxaxhayo amabadane.
4Ndibonise indlela yakho, Ndikhoyo;
ndifundise iindlela zakho.
5Ndikhokelele enyanisweni yakho, undifundise.
Kaloku nguwe, Thixo, umkhululi wam;
ndihleli ndikulindele imini yonke.
6Khumbula, Ndikhoyo, inceba yakho,
nothando lwakho obukade unalo kwakudala.
7Ungazikhumbuli izono zobutsha bam,
nokungathobeli kwam umthetho wakho;
kanye ndazelelele ngothando olungagungqiyo,
ngenxa yobubele bakho, Ndikhoyo.
8UNdikhoyo unobubele, ulungile.
Yiyo loo nto abafundisayo indlela yakhe aboni.
9Abathobekileyo ubakhokelela kokulungileyo,
abafundise indlela yakhe abalulamileyo.
10Zonk' iindlela zikaNdikhoyo zezothando nenyaniso
kwabo bathobela umnqophiso nemithetho yakhe.
11Ngenxa yegama lakho, Ndikhoyo, ndixolele ityala lam
nakuba lilikhulu kangaka.
12UNdikhoyo uya kumbonisa indlela umntu omoyikayo.
13Uya kuhlala enenkqubela
nabantwana bakhe ube lilifa labo umhlaba.
14Ungumhlobo kwabo bamhlonelayo uNdikhoyo,
uyabaqondisa umnqophiso wakhe.
15Ndihleli ndilindele uncedo lukaNdikhoyo,
kuba uyawusombulula umgib' ezinyaweni zam.
16Buyela kum, Ndikhoyo, undenzele inceba;
kaloku ndilikheswa, ndixhwalekile.
17Ndikhulule kwintlungu endikuyo,
undikhuphe ezimbandezelweni.
18Qwalasela ubunzima nosizi endikulo,
undixolele zonk' izono zam.
19Zigqale ubuninzi bazo iintshaba zam,
nendlela ebuhlungu ezindiphethe ngayo ngolunya.
20Bukhusele ubomi bam, undihlangule;
mandingadaniswa kaloku, kuba ndithembele ngawe.
21Mandihlale ndingasoleki ndililungisa,
kuba kaloku ithemba lam likuwe.
22Bakhulule, Thixo, abantu bakho amaSirayeli
kuzo zonke iimbandezelo zabo.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;