YouVersion Logo
Search Icon

IINDUMISO 139

139
Ulwazi nenkathalo kaThixo ifezekile
Kumbhexeshi-kwayara; umhobe kaDavide.
1Ewe, *Ndikhoyo, undigoca-gocile, uyandazi.
2Wena undazi ukusuka nokuhlala;
iingcamango zam uziqonda zingekaveli.
3Mna andinako ukukunqabela nganto –
nditsho ndihamba okanye ndilele,
wena uyaziqonda iindlela zam zonke.
4Kaloku wena wazi ndingekathethi;
ewe, Ndikhoyo, wazi nento endiza kuyithetha.
5Kaloku wena undiphahle macal' onke;
isandla sakho sindifumbathile.
6Ndlela le undazi ngayo indongamele;
ewe, ndiyalabalaba, isemajukujukwini kum.
7Ndingamzimela ndithini uMoya wakho?
Ndingasabela phi apho ungekhoyo khona?
8Ukuba ndingenyukela emazulwini, ndingafika ukho;
nokuba ndingalala kwelabafileyo, ukho nalapho.
9Ndingafanelana ndihamba nokusa,
ndiye kutsho eziphelweni zolwandle,
10nalapho ndingakhokelwa sisandla sakho;
ewe, ndohlala ndisemandleni akho.
11Noba ndingathi mandisongelwe bubumnyama,
nokukhanya kujike kube bubusuku,
12kwabumnyama obo abumnyamanga kuwe.
Kaloku nobusuku bukhanya njengemini kuwe,
kuba nobumnyama buyakhanya kuwe.
13Andithi na kaloku ndadalwa nguwe;
nditsho mna kanye lo!
Ewe, wandixonxa wandilunga-lungisa kwandisekumama.
14Ndikubonga ndikubulela ngenxa yomntu endinguye,
ngenxa yokumangalisa nokukhwankqisa kwento endiyiyo.
Ewe, iyakhamnqisa kambe imisebenzi yakho.
Leyo ke into ndiyiqonde pheleleyo.
15Uphahla lomzimba wam alungomnqa kuwe;
okuya ndandibunjwa ekusitheleni wawukho.
Ewe, ndabunjwa ngokunqabileyo emajukujukwini.
16Kaloku wena wandibona ndingekenziwa;
imihla owandimisela yona yabhalwa encwadini yakho,
ndingekayiqali nokuyiqala mna.
17Hayi bo, zintsonkothile kambe
iingcamango zakho, Thixo wam!
Yaz'ba zingakanani na ubuninzi!
18Xa bendinokuzibala, zingaphaya kwentlabathi;
noba bendingazigqibayo, andikabi phi.
Ndoba ngalala ndivuke, usengulowa.
19Akwaba ubungabatshabalalisa abakhohlakeleyo, Thixo;
izijama-nkungwini mazisuke kum,
20abantu abakwenyelisayo bengakukhathalele,
abakuvukelayo beqhutywa yinkohlakalo.
21Ewe, ndibathiyile abakuthiyileyo, Ndikhoyo;
kum banezothe abakuchasayo.
22Ngenene ndibathiyile mpela;
ndibathatha njengeentshaba zam.
23Ndibhenela kuwe, Thixo wam:
khawundigoca-goce, undiphicothe, undiqondisise;
ndivavanye uziqonde iingcamango zam!
24Ndiqwalasele, hleze ndithi kanti ndiphambukile;
undikhokelele kwindlela eyeyona-yona.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;