YouVersion Logo
Search Icon

IZAFOBE 23

23
1Xa uthe wahlala phantsi ukuba udle nesikhulu,
yaneliswa yiloo nto ibekwe phambi kwakho.
2Xa ngaba ungumntu otya gqitha
wubambe umqala wakho.
3Musa ukuzibawela izimuncu-muncu zakhe,
hleze uzibizele ingozi ngazo.
4Musa ukuziqoba amandla ufunana nobutyebi,
ungaphulukani nengqondo yakho ngenxa yabo.
5Kaloku ubutyebi busuka buthi shwaka ngephanyazo;
ungáde ucinge ukuba busuke bantshula amaphiko bantinga njengokhozi.
6Musa ukutya ukudla komntu ovimbayo,
ungazibaweli izimuncu-muncu zakhe.
7Kaloku yena ngumntu apha osoloko ebala indleko.
Noba angathi: “Yitya, usele,” akathethi loo nto entliziyweni yakhe.
8Ewe, iya kubuya yonke loo ntwana uyityileyo,
ube uwalahlile naloo mazwi akho okuncoma.
9Musa ukulahla amazwi akho kumntu osisityhakala;
kaloku uya kubudela ubulumko bamazwi akho.
10Ungaze uwugudlule umlima-ndlela wakudala,
nomhlaba weenkedama musa ukuwohlutha.
11Kaloku uMkhululi wazo unamandla;
nguye oya kubambana nawe ngenxa yazo.
12Zimisele ukuyiphulaphula ingqeqesho,
uyibazele iindlebe yonke into oyifundiswayo.
13Sukuyekelela ukumqeqesha umntwana;
ukuba uyamohlwaya ngoswazi akayi kufa.
14Kaloku ngokumohlwaya umntwana
uhlangula ubomi bakhe ekufeni.
15Mfo wam, ndingonwaba kakhulu
xa ingqondo yakho idlamkile.
16Ewe, ndingatsho ndibe nebhongo
xa ndikuva uthetha izinto ezithe ngqo.
17Sukuziduba intliziyo ngabenzi bobugwenxa;
nto mawuyenze wena kukuhlonela uNdikhoyo maxa onke.
18Xa usenjenjalo ngenene uya kuba nekamva,
nethemba lakho aliyi kunqanyulwa.
19Mfo wam, phulaphula ukuze ube sisilumko;
yigqale indlela oziphatha ngayo.
20Musa ukuvana nabantu abanxilayo;
ngokunjalo nabanyolukileyo bacezele.
21Kaloku wona amanxila nezidla-kudla bayahlwempuzeka,
namathongorha ambatha amadlavu.
22Mntwana wam, mphulaphule uyihlo owakuzalayo,
ungamdeli nonyoko ekwaluphaleni kwakhe.
23Wakuyifumana inyaniso sukuthengisa ngayo;
ewe, sukwahlukana nobulumko, ingqeqesho, kwanokuqonda.
24Unebhongo umzali womntwana olilungisa;
ewe, umntwana osisilumko uligugu kubazali bakhe.
25Ngenene uyihlo nonyoko mabavuye ngawe –
menze abe nemihlali lowo wakuzalayo.
26Yinikezele kum intliziyo yakho, mntwan' am;
indlela endiziphethe ngayo mayibe semehlweni akho.
27Kaloku ihenyukazi ngumhadi onzulu,
nomfazi oziphethe kakubi liqula elimxinwa.
28Ewe, uncathama oku kwesikrelemnqa,
alongeze inani labakrexezi.
29Nguwuphi umntu osezintsizini nonesingqala,
osoloko esezingxwaba-ngxwabeni ekhalaza;
nditsho ofumana enzakale nje ngelize,
umntu ongafik' etyofu-tyofu amehlo?
30Lowo ke ngulo mntu ungafika ejikelezana newayini,
esoloko ezingelana newayini exutyiweyo.
31Inkangeleko ebomvu yewayini mayingakukhangi, noba ingade imenyezele endebeni –
ewe, nditsho seyinambitheka, isihla kamnandi!
32Ekugqibeleni iwayini iluma njengenyoka,
ibinza njengerhamba.
33Ikutsho ubone izinto ezingekhoyo,
ushwaqe ubhude yonk' into.
34Ewe, ikutsho ube ngathi uphakathi elwandle,
ube ngathi ujinga epalini ebamba iseyile yesikhephe.
35Uya kubuza uthi: “Ingathi ndibethiwe nje phofu?
Hayi suka, ndingakhange ndive nje!
Akwaba bendinganako ukuphinda ndiphakame,
khe ndithi nje intwana ndiziqabule!”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;