YouVersion Logo
Search Icon

IZAFOBE 15

15
1Impendulo ethambileyo iyawuthibaza umsindo,
kanti ke wona amazwi akrwempayo ahlobisa igazi.
2Izilumko ziphokoza ulwazi xa zithethayo;
kanti ke zona izityhakala zithulula ubudenge.
3UNdikhoyo uyazibona zonke izinto ezenzekayo;
ubakhangele abenza okubi nokulungileyo.
4Amazwi axolelanisayo angumthi wobomi;
ke wona awenkohlakalo ayawaphula umoya.
5Umntu ongaqiqiyo akayikhathalele imfundiso kayise;
kambe ke yena ozamkelayo iziluleko unengqondo.
6Ubutyebi buyagcinakala emzini womntu olungileyo;
kanti ke yona ingeniso yesikhohlakali isiphathela inkathazo.
7Umlomo wesilumko usasaza ulwazi;
phofu ke akunjalo kwintliziyo yesityhakala.
8Amadini omntu okhohlakeleyo alisikizi kuNdikhoyo,
kambe ke uyayamkela imithandazo yabantu abathe ngqo.
9UNdikhoyo uyazicaphukela iindlela zabantu abakhohlakeleyo,
kodwa uyabathanda abo bathene mbende nezinto ezifanelekileyo.
10Umntu ophambukayo endleleni wohlwaywa qatha;
ke yena okuthiyileyo ukululekwa uya kufa.
11Ingcwaba nelabafileyo azifihlakalanga kuNdikhoyo;
zibeka phi ke ukungafihlakali iingcamango zomntu kuye?
12Abagxeki abafuni kucetyiswa,
bengafuni nokuya nakwizilumko.
13Umntu oxolileyo ukhangeleka enemihlali,
kanti ke yena oneenzingo uyanxuba.
14Umntu onengqondo usoloko elangazelela ukufunda;
kanti ke sona isidovela saneliswa kukumatha.
15Yonke imihla yomntu olusizana ngamabona-ndenzile,
kambe ke kumntu ochwayithileyo ubomi busoloko bufana netheko.
16Kubhetele ukuba lihlwempu elihlonela uNdikhoyo
kunokuba sisinhanha esiphethwe ngamaxhala.
17Xa ukho umoya wobudlelwana akunani nokuba utya imifuno,
ndaweni yokutya inyama yenkomo etyetyisiweyo ikhatshwa yintiyo.
18Umntu onephuku uphembelela uqhushululu;
kanti ke yena onomonde uyayiphelisa ingxabano.
19Indlela yevila soloko ibekelwe ameva;
phofu ke yona eyabathe ngqo iphangalele.
20Unyana olumkileyo uyamvuyisa uyise;
ke yena umntu osisiyatha uyamdela unina.
21Umntu ongabhadlanga engqondweni uvuyiswa bubi,
ke yena onengqondo ihambo yakhe ithe ngqo.
22Apho kungekho kucebisana izicwangciso ziyabhanga,
kanti ke apho kukho abacebisi abaninzi ziyaphumelela.
23Hayi ukuvuya komntu oyaziyo impendulo echanekileyo!
Ewe, ilizwi elithethwe ngexesha elililo lihle kunene.
24Indlela yomntu onengqondo isinga phezulu ebomini;
yena uyayiphepha indlela ehlayo eya kwelabafileyo.
25UNdikhoyo uyayidiliza imizi yabantu abanekratshi;
kanti ke uyawukhusela umhlaba womhlolokazi.
26UNdikhoyo uyazicaphukela iingcinga zabantu abagwenxa;
kanti ezabanyulu zamkelekile kuye.
27Umntu onyolukileyo uyihlisela inkathazo indlu yakhe;
ke yena okuthiyileyo ukunyotywa uya kudla ubomi.
28Umntu olilungisa uyacinga phambi kokuba aphendule;
ke wona umlomo womntu okhohlakeleyo uphuphuma ububi.
29UNdikhoyo ukude kubantu abakhohlakeleyo;
phofu ke uyayiphulaphula imithandazo yamalungisa.
30Imbonakalo echwayitileyo izisa ulonwabo entliziyweni;
ibe ke zona iindaba ezimnandi ziyahlaziya emathanjeni.
31Umntu ophulaphula ukucetyiswa uya kudla ubomi,
azive esekhaya phakathi kwezilumko.
32Umntu ongayifuniyo ingqeqesho uyazilimaza yena ngokwakhe:
kanti ke yena ovayo akululekwa uzuza ukuqonda.
33Ukuhlonela uNdikhoyo kufundisa ubulumko;
indlela eya ewongeni yintobeko.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;